Stikkord: nordsamisk

 • Marit Kirsten Anti Gaup: Appelsingirdi

  Ahčči ja Čáhppe leaba vuolgimin girdi mielde várrái. Son muitala ahte go girdet bajábealde áhku ja ádjá ruovttu, de áigu son luoitilit 10 appelsiinna girdis ja  bivdá mánáid daid ohcat giettis, gosa dat mahkeš gahččet.

  Mánát illudit dassážii go oidnet girdi girdimin bajil stobu. Mánát vigget geahččat goas dat appelsiinnat oidnojit gahččamin … muhto eai oainne. Lihkká sii vulget ohcat daid appelsiinnaid.

  Muhto gávdnet go sii ovttage appelsiinna?

  Far og hunden Čáhppe skal fly med sjøflyet til fjells på en dagstur og han forteller til alle barna når flyet flyr over bestefars og bestemor hus, så vil han slippe 10 appelsiner ned på gårsplassen. Far ønsker barna skal lete etter appelsinene til han og Čáhppe er tilbake på kvelden.

  Barna gleder seg til å se når og hvor appelsinene faller ned fra flyet. Men de ser ingen appelsiner som faller, men likevel begynner de å lete etter appelsinene.

  Tro om barna finner appelsinene?

  Nordsamisk tekst. Illustrert av Malle Remmel. For aldersgruppen 4-9 år.

  ISBN: 978-82-329-0479-2. Davvi girji, 2024. 36 sider. Innbundet. 345.- (kan kjøpes gjennom Gavpi, )

 • Kajsa Balto: Rájás (CD)

  På dette albumet tar Kajsa Balto et sterkt kunstnerisk oppgjør med et av Norgeshistoriens mørkeste kapitler i moderne tid: fornorskningen av samene. Musikken er basert på egen familiehistorie og belyser opplevelsene til de samiske internatbarna.

  I statlig regi ble Kajsas far sendt til Grensen internatskole utenfor Karasjok som liten gutt for å assimileres, og han ga derfor sitt vitnemål til Sannhets- og forsoningskommisjonen.

  Musikken ble Kajsas verktøy for å bearbeide smerten og sorgen over familiens påkjenninger. Med Rájás ærer hun farens historie og kampen han har stått i hele sitt liv for å videreføre den samiske arven til sin datter.

  Med røtter i joiketradisjonen har Kajsa Balto skapt et helt unikt og sjangeroverskridende uttrykk, som beveger seg sømløst og intuitivt mellom indie, pop, rock og world. Musikken på dette albumet er litt mørkere og mer rocka enn hva vi tidligere har hørt fra Kajsa Balto, noe som også fremhever det alvorlige temaet. Resultatet er fengende, vakkert og tankevekkende. Det er umulig å ikke bli berørt av både musikken og fortellingen.

  Med seg har hun Ragnhild Tronsmo på cello, Aleksander Sjølie på gitar og Karoline Bjørhi på trommer. Jakop Janssøn er produsent.

  Musihka bokte Kajsa dáiddalaččat čielggada ovtta dain seavdnjadeamos osiin dálá áiggis: Dáruiduhttin. Bearašmuitalus ja internáhtamánáid vásáhusat lea vuođđun. Stáhtá assimilerenvuohki lei mánáid bidjat internáhtaskuvlii. Kajsa áhčči sáddejuvvui Rájá internáhtaskuvlii, vuollel guokte miilla Kárášjoga gilis.

  Musihkka šattai Kajsa neavvu gieđahallat bearraša bákčasiid ja morrašiid. Rájás CDin son gudnjeahttá ja čalmmustahttá áhči rahčamuša viidáseappot fievrridit árbbis nieidasis.

  Tigjengelig i Spotify: Kajsa Balto: Rájás (2024)

  Kajsa Balto slipper et personlig album (NRK, 18.05.24)

  Kajsa Balto ute med sterkt temaalbum på nasjonaldagen (Ådne Evjen, 17.05.24, Disharmoni)

  Bevegende oppgjør med mørkt kapittel (Arild R. Andersen, Aftenposten, 16.05.24)

  Teavsttat sáme- ja engelasgillii CD-girjjážis Tekster på nordsamisk og engelsk oversettelse i CD-hefte.

  DATCD-111. DAT, 2024. 1 CD (38 min.). 170.- (kan kjøpe gjennom Platekompaniet og Gavpi blant andre

 • Roger Loen: Mo lihkostuvvat ekonomiijain (PDF)

  Mange ungdommer flytter hjemmefra etter videregående skole. Noen flytter for å studere. Andre for å jobbe. og ønsker å bo for seg selv. Andre ønsker å bo lengre hjemme før de flytter.

  Uansett hva du velger, trenger du å sette deg inn i den personlige økonomien i tillegg til det du lærer på skolen.

  Mo lihkostuvvat ekonomiijain (hvordan lykkes med økonomien) gir en introduksjon om personlig økonomi og gir informasjonsgrunnlag for å kunne best mulige økonomiske beslutninger.

  Gitt ut som PDF som kan lastes ned gratis. Nordsamisk tekst. Har ordliste og begepsforklaringer.

  Ollu nuorat fárrejit sierra maŋŋil joatkkaskuvlla. Muhtumat fárrejit go áigot studeret, go leat barggus ja háliidit sierra ássat. Earát háliidat fas orrut guhkebuš ruovttus ovdal go fárrejit.

  Beroškeahttá das maid vállješ, de dárbbaša oahpásmuvvat persovnnalaš ekonomiijii lassin dasa maid skuvllas oahppá.

  Máŋgasiidda sáhttá leat lossat beassat viessomárkanii. Gažaldat lea, galgágo láigohit dahje oamastit? Mii gánnáha oanehis ja guhkes áiggi vuollai?

  Dasto bohtet máŋgasat várra háhkat biilla, muhtumat ožžot kredihttakoartta ja earát fas váldet geavahusloana.

  Muhtimat šluđut mákset rehkegiid ja oažžut inkásso gáibádusa.

  Dán neahttabáikki ulbmil lea addit geavaheaddjái oahpásmuvvama persovnnalaš ekonomiijai. Viidáseappot doaibmá neahttabáiki maiddái diehtobuvttus vai buoremus vejolaš ekonomalaš mearrádusat dahkkojuvvojit.

  Muhtumat dáidet oaivvildit ahte muhtun fáttát leat beare viidát, ja earát fas oaivvildit ahte muhtun fáttáid livččii sáhttán gieđahallat vuđoleappot. Beroškeahttá das lea dát neahttabáiki jurddašuvvon veahkkereaidun.

  Lea dehálaš muitit ahte muhtin dain ekonomalaš mearrádusain, maid dál dagat, sáhttet addit váikkuhusat guhkit áigái ovddasguvlui, mii guoská ruhtadillái ja doaibmanfriddjavuhtii.

  Danin lea dehálaš ráhkkanit nu bures go vejolaš daid válljenvejolašvuođaide mat leat.

  ISBN: 978-82-8263-566-0. ČálliidLágádus, 2024. 127 sider. (PDF)

 • Ellen Ravna: Maid dadjet? 1 – rávagirji kopioriginalaiguin

  Maid dadjet? 1 er ment å være til hjelp i faget samisk som andrespråk, og elevene kan snakke på samisk både med hverandre og med læreren i form av lek, spill, sanger og andre aktiviteter.

  Boka er skrevet for lærere. Her redegjøres det for hvorfor samtaler er en effektiv metode for å lære andrespråk, og hvordan læreren kan tilrettelegge for læringsaktiviteter slik at elevene kan øke viljen og muligheten til å delta i samtaler på samisk.

  Målgruppe er grunnskolen, både fjernundervisning og klasseromsundervisning.

  Oppgavene passer best for faget samisk 3, men de kan også være nyttige i andre samiske fag.

  Ellen Ravna / Uvllá Elle er lærer ved Sameskolen i Tana og har i mange år undervist i samisk som andrespråk både i fjernundervisning og klasseromsundervisning. Hun har fullført mastergradsavhandling i didaktikk i andrespråk ved Samisk høgskole i 2019, og Maid dadjet? bøkene er skrevet på grunnlag av funnene i masteroppgaven.

  Maid dadjet? 1 lea oaivvilduvvon doarjjan fágas sámegiella nubbingiellan, ja oahppit besset stohkosiid, spealuid, lávlagiid ja eará doaimmaid bokte ságastallat sámegillii sihke gaskaneaset ja oahpaheaddjiin.

  Girjji vuosttaš oassi lea čállojuvvon oahpaheaddjiid várás. Dás čilgejuvvo manin ságastallan lea beaktilis vuohki oahppat nuppigiela, ja mo oahpaheaddji sáhttá lágidit oahppoaktiviteahtaid nu ahte oahppi dáhttu ja vejolašvuohta oassálastit sámegiel ságastallamiidda lassána.

  Girji lea jurddašuvvon olles vuođđoskuvlii ja sihke gáiddusoahpahussii ja lagašoahpahussii. Bargobihtát heivejit buoremusat fágii sámegiella 3, muhto dat sáhttet leat ávkkálaččat maiddái eará sámegiela fágain.

  Ellen Ravna / Uvllá Elle lea oahpaheaddji Deanu sámeskuvllas ja lea guhká oahpahan sámegiela nubbingiellan sihke gáiddusoahpahusas ja lagašoahpahusas. Son gárvvistii masterdutkamuša nuppigiela didaktihkas Sámi allaskuvllas jagi 2019, ja Maid dadjet?-girjjit leat čállojuvvon masterbarggu fuomášumiid vuođul.

  ISBN: 978-82-329-0462-4. Davvi girji, 2024. 104 sider. Heftet. 345.- (kan kjøpes hos Gavpi )

 • Siiddaid Sápmi

  Antologi med både fag- og skjønnlitterære tekster på nordsamisk. Tekstene er skrevet av ledende samiske forskere, kunstnere, samfunnsengasjerte og aktivister initiert av Siidaskole-prosjektet.

  Siidaskolens hovedformål har vært å belyse siidaenes betydelse og muligheter for dagens samiske samfunn. Hjertesaken har vært fremme samisk selvbestemmelse.

  Siidaene gjenspeiler samenes historiske selvbestemmelse, autonomi og samisk diplomati. Denne arven danner grunnlag for dekolonisering av dagens mekanismer og gjenoppliving av våre egne samfunnsstrukturer, skikker og verdier.

  Fremstillingene i boka speiler deltakernes erfaringer og meningsutvekslinger, samtaler med tradisjonsbærere, egen forskning og livserfaringer i Sápmi. Siidaid Sápmi diskuterer blant annet siida-systemet, betydelsen av tradisjonskunnskap og åndelig innsikt i samfunnsbygging og oppfostring i dagens Sápmi.

  Bokas redaktører er Rauna Kuokkanen og Aura Pieski.

  Blant bidragsyterne er: Jalvvi Niillas (Niillas Holmberg), Fierranjot Kirste (Kirste Paltto), Doavtter-Piera Suvi Máret (Suvi West), Bekkun Hánnu Asta Mitkijá (Asta Balto) og Beaska Niillas.

  Nordsamisk tekst.

  Siiddaid Sápmi -girji čohkke diehto- ja čáppagirjjálaš čállosiid, maid leat čállán njunuš sámi dutkit, dáiddárat, servodatbargit ja aktivisttat Siidaskuvla-prošeavtta olis. Siidaskuvlla lea Kone-foandda ruhtadan prošeakta (2019–2023), man váldoulbmilin leamaš čielggadit siiddaid mearkkašumi ja vejolašvuođaid otná Sámi servodagas. Siidaskuvlla váibmosis lea sámi iešmearrideami ovddideapmi.

  Dán girjji čállosat vuođđuduvvet siidaskuvllalaččaid ovttastallamiidda ja oktasaš ságastallamiidda, árbediehttiid jearahallamiidda, iehčanas dutkamušaide ja eallin­vásáhussii Sámis. Siiddaid Sápmi suokkardallá earret eará siida­vuogádaga, árbedieđu ja vuoiŋŋalašvuođa mearkkašumi ja vejolašvuođaid servodathuksemis ja bajásgeassimis otná Sámis.

  ISBN: 978-82-93830-08-5. DAT, 2023. 233 sider. Heftet. 250.- (kan bestilles gjennom  Biblioteksentralen, Adlibris og Ark blant andre)

 • Jon Einar Eira: Jori internáhtas

  Jon Einar Eira har gitt ut tredje bok i serien om Jori.

  Jori og vennene hans bor på internatet om våren og høsten. Der opplever de både artige og fæle ting. De må til doktoren og tannlegen, og det kan være ille.

  På internatet hører de merkelige lyder og ser noe de ikke vet hva er. Jori redder en gutt fra å drukne, og får ros og premie.

  I desember kommer Jeaggejohka-siidaen frem til vinterboplassen, og barna får flytte hjem igjen. Men Joris beste kamerat, kjørereinen Čuvvolis Čuoivvat, er blitt borte.

  Jori drar for å lete etter kjørereinen sin, men så blåser det opp til uvær og han går seg vill …

  Nordsamisk tekst. Inga-Wiktoria Påve har illustrert boka. Roman for barn og ungdom.

  Første bok i serien ble utgitt i 2002: Jori Jeaggejogas jagi. Andre bok i serien ble utgitt i 2011: Jeaggejogas mearariikii.

  Almmuha goalmmát girjji dán ráiddus (Inger Marita Bals, 08.03.24, Ávvir)

  ISBN:  978-82-7601-269-9. Idut, 2024. 62 sider. Innbundet. 235.- (kan kjøpes gjennom Gavpi og Biblioteksentralen blant andre)

 • Maarit Hivand: Lávra ja Miige Bikká guossis

  Lávra og hans katt Miige drar alene på besøk til jenta Biggá som er på sommerhytta i nærheten.

  Bestemor Gáisá og Biggá venter på dem når de kommer frem til sommerhytta. Barna og katta drar ut i naturen hvor de opplever små og store undere.

  De leker i en veldig mørk berghule hvor lyset bare slipper inn gjennom bergsprekkene. En mår titter frem mellom bergsprekkene. Den er her og plutselig der. Så dukker det opp et merkelig fargerikt lys i hulen.

  Nordsamisk tekst. Illustrert av Liisa Tellervo Helander. For aldersgruppen 6-11 år.

  Dát lea máinnasgirji, mii doalvu lohkkiid girji mánáid ja Miige bussá fáru luonddus johttit ja doppe oaidnit ja vásihit unnit ja stuorát ipmašiid. Fáhkkestaga báktegaskkaid ihtet imaš ivdnás čuovggat. Ivdnesuonat bohtet báktesalvvuid gaska bávtti sisa.

  ISBN: 978-82-329-0553-9. Davvi girji, 2023. 38 sider. Innbundet. (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen )

 • Samisk språk, kultur og samfunnsliv – Folkehelse og levekår i den samiske befolkningen/Sámi giella, kultuvra ja servodateallin. Sámi álbmoga álbmotdearvvašvuohta ja eallindilit (Meld. St. 12 (2023-2024)Melding til Stortinget)

  Regjeringen legger årlig fram en framoverskuende stortingsmelding om samisk språk, kultur og samfunnsliv. Årets melding, Meld. St. 12 (2023–2024), har folkehelse og levekår i den samiske befolkningen som tema.

  Sametingets årsmelding er særskilt vedlegg.

  Viktige begrunnelser for stortingsmeldingen er at det i den samiske befolkningen, som i befolkningen ellers, er betydelige folkehelseutfordringer.

  Regjeringen ønsker også å løfte samiske perspektiver inn i den generelle folkehelsepolitikken. I den samiske kulturen finnes det verdigrunnlag som beskytter mot sykdom og lav livskvalitet. Gjennom å styrke forståelsen for samisk tradisjon og levemåte, vil den generelle folkehelsepolitikken virke bedre i den samiske befolkningen.

  Stortingsmeldingen er tilgjengelig både på norsk bokmål og nordsamisk. Tilgjengelig som PDF, EPUB og Word dokumenter.

  Ráđđehus bidjá jahkásaččat ovdan ovddasguvlui diđolaš stuorradiggedieđáhusa sámi giela, kultuvrra ja servodateallima birra. Dán jagi dieđáhusa, Dieđ. St. 12 (2023–2024), fáddán lea sámi álbmoga álbmotdearvvašvuohta ja eallindilit.

  Sámedikki jahkedieđáhus lea sierra mielddusin.

  Dehálaš ággan dakkár stuorradiggedieđáhusa ovdanbidjamii lea ahte sámi álbmogis, nu mo álbmogis muđui ge, leat stuorra álbmotdearvvašvuođahástalusat. Ráđđehus háliida maiddái loktet sámi perspektiivvaid oppalaš álbmotdearvvašvuođapolitihkkii. Sámi kultuvrras lea árvovuođđu mii suddje dávddaid ja heajos eallinkvalitehta vuostá. Sámi árbevieruid ja eallinvugiid nannen dagašii ahte oppalaš álbmotdearvvašvuođapolitihkka doaimmašii buorebut sámi álbmoga várás.

  Trykte eksemplarer kan bestilles her: Publikasjoner.dep.no

  Det kongelige helse -og omsorgsdepartement, 2024. 61 sider/66 sider. Heftet.

 • Maarit Hivand: Mun dat gal čálán girjji : romána šáŋŋergirji

  Drømmer du om å skrive roman, men er ikke helt sikker på hvordan og hvor du skal starte. Alle har sin egen måte til å komme i gang med skrivingen. Hvis du trenger hjelp til skrivingen, eller ønsker å sjekke om ditt manus har romansjangerens kjennetegn, så er denne boka nyttig for deg.

  Boka har tekst på nordsamisk.

  Dus soaitá jurdda cálligoahtit romána, muhto it diede mo ja gokko galggat álgit. Juohkehaccas lea iezas vuohki mo cálligoahtit. Jus dárbbasat veahki cállimii, dahje háliidat dárkkistit cuovvu go du mánus romána dovdomearkkaid ja cállingoansttaid, de lea dá ávkkálas girji dutnje.

  Mun dat gal cálán girjji lea rávagirji sihke easkkaálgi ja maiddái hárjánan románacálliide. Romána cállingoansttat leat buorit bargoneavvut, maid cálli sáhttá geavahit iezas teavstta huksema oktavuodas. Maiddái cállinproseassas leat minstarat, ja daid galgá girjecálli dovdat ja dohkkehit, dasgo daid son geavaha cáledettiin. Muhtin cállit liikojit álggahit girjji cállima leavttuin jurddaskeahttá cállingoansttaid, nappo minstariid. Nuppit cállit ges plánejit dárkilit, ráhkanit bures teavstta huksenbarggu ja heivehallet sihke girjji olbmuid ja sin máilmmi. Mo dal cálli álggaheas girjjistis, de dat vuolgá das, mo son liiko bargat.

  ISBN: 978-82-329-0545-4. Davvi girji, 2024. 56 sider. Heftet. 260.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og Gavpi blant andre)

 • Elin Anna Labba: Ale mana merrii – romána

  Nordsamisk oversettelse av Elin Anna Labbas roman Far inte till havet (2024).

  Når Ingá, hennes mor Rávdná og tante Anne kommer nordover er deres sommerboplass allerede under vann. Vattenfall har uten forvarsel igjen oversvømt innsjøen. I dypet kan du skimte takene på hyttene mens de ror ut for å redde det de kan.

  Rávdná bestemmer seg for å bygge et ekte hus, selv om hun egentlig ikke får lov til det som nomadesame. Hun protesterer og bli stadig mer isolert. Datteren ønsker å legge alt bakom seg for å bli som alle andre.

  Oversatt til nordsamisk av Lea Simma.

  Go Iŋgá, su eadni Rávdná ja Ánne-muoŧŧá ollejit davás de lea sin geasseorohat juo čáze vuolde. Fitnodat lea dieđitkeahttá fas dulvadan jávrri ja fávllis oidnostit ain goađit, go sii suga vigget gádjut oamiset. Ruovttuhisvuohta boktá Rávnná vuosttildanheakka muhto ii giige doppe leat ovdal vuosttildan. Sii ceggejit dáloža jávregáddái, vaikko ii leat lobálaš johttisámiide.

  Joná Gusttu Elin Anna almmuha vuosttaš romána, mii lea muitalus golbma nissona birra geat ellet ahcci čázi suoivvanis. Go sin ráhkis jávri šaddá váralaš mearran hádjosa sin orohat dađistaga.

  ISBN:  978-91-1-312348-6. Norstedts, 2024. 368 sider. Innbundet. 298.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen, Gavpi og Adlibris)