Stikkord: åndelighet

 • Siiddaid Sápmi

  Antologi med både fag- og skjønnlitterære tekster på nordsamisk. Tekstene er skrevet av ledende samiske forskere, kunstnere, samfunnsengasjerte og aktivister initiert av Siidaskole-prosjektet.

  Siidaskolens hovedformål har vært å belyse siidaenes betydelse og muligheter for dagens samiske samfunn. Hjertesaken har vært fremme samisk selvbestemmelse.

  Siidaene gjenspeiler samenes historiske selvbestemmelse, autonomi og samisk diplomati. Denne arven danner grunnlag for dekolonisering av dagens mekanismer og gjenoppliving av våre egne samfunnsstrukturer, skikker og verdier.

  Fremstillingene i boka speiler deltakernes erfaringer og meningsutvekslinger, samtaler med tradisjonsbærere, egen forskning og livserfaringer i Sápmi. Siidaid Sápmi diskuterer blant annet siida-systemet, betydelsen av tradisjonskunnskap og åndelig innsikt i samfunnsbygging og oppfostring i dagens Sápmi.

  Bokas redaktører er Rauna Kuokkanen og Aura Pieski.

  Blant bidragsyterne er: Jalvvi Niillas (Niillas Holmberg), Fierranjot Kirste (Kirste Paltto), Doavtter-Piera Suvi Máret (Suvi West), Bekkun Hánnu Asta Mitkijá (Asta Balto) og Beaska Niillas.

  Nordsamisk tekst.

  Siiddaid Sápmi -girji čohkke diehto- ja čáppagirjjálaš čállosiid, maid leat čállán njunuš sámi dutkit, dáiddárat, servodatbargit ja aktivisttat Siidaskuvla-prošeavtta olis. Siidaskuvlla lea Kone-foandda ruhtadan prošeakta (2019–2023), man váldoulbmilin leamaš čielggadit siiddaid mearkkašumi ja vejolašvuođaid otná Sámi servodagas. Siidaskuvlla váibmosis lea sámi iešmearrideami ovddideapmi.

  Dán girjji čállosat vuođđuduvvet siidaskuvllalaččaid ovttastallamiidda ja oktasaš ságastallamiidda, árbediehttiid jearahallamiidda, iehčanas dutkamušaide ja eallin­vásáhussii Sámis. Siiddaid Sápmi suokkardallá earret eará siida­vuogádaga, árbedieđu ja vuoiŋŋalašvuođa mearkkašumi ja vejolašvuođaid servodathuksemis ja bajásgeassimis otná Sámis.

  ISBN: 978-82-93830-08-5. DAT, 2023. 233 sider. Heftet. 250.- (kan bestilles gjennom  Biblioteksentralen, Adlibris og Ark blant andre)

 • Fredrik Prost: Leŋges hearggi Sáhčal fatnasa

  Leŋges hearggi Sáhčal fatnasa girjjis Fredrik Prost dieđut sámi árvvuid ja vásáhusaid birra mannet máŋgačuohte jagi maŋosguvlui áiggis.

  Su váldoberoštupmi lea sámi noaidegáriid, goavdáid, dutkat ja ođđasit dahkat. Su dutkamuš lea persovnnalaš muitalus mas oahpásmuvvat noaidegáriid historjái, ja mo dat čatnasa sápmelaš máilbmeoidnui ja luondduálbmoga áddejupmái.

  Govat ja dáiddalaš hábmen: Inga-Wiktoria Påve.

  Fredrik Prost har skrevet bok om samiske verdier og erfaringer som går flere hundre år tilbake i tiden.

  Hans hovedinteresse har vært å samle kunnskap og lage samiske trommer. Gjennom hans arbeide får vi en personlig fortelling om trommens historie, dens anknytning til samisk verdensanskuelse og naturfolks åndelige forståelse og hans åndelige reise.

  Nordsamisk tekst. Boken er gjennomillustrert og designet av kunstneren Inga-Wiktoria Påve.

  Boka er nominert til Nordisk råds litteraturpris 2024 fra det samiske språkområdet.

  ISBN:978-82-93830-05-4. DAT, 2022. 344 s. Innb. 350.- (kan kjøpes gjennom Ark bokhandel, Gavpi og Biblioteksentralen blant andre)

 • Jens-Ivar Nergård: The Sámi Narrative Tradition – Cosmopolitans on The Arctic Tundra

  Jens-Ivar Nergård dokumenterer og analyserer den samiske muntlige fortellertradisjonen. Den ser på verdenssynet som fortellingene formidler og ser den i sammenheng med tradisjonell samisk kosmologi og andre kulturelle uttrykk som joik og duodji.

  Kapitlene tar for seg en rekke temaer som omsorg for barn, natursyn, stridigheter om land og naturressurser, lokal justis, hverdagens åndelighet og læstadianismen

  Engelsk tekst.

  Finnes også som e-bok og i heftet utgave.

  This book sets out to document and analyse the Sámi narrative tradition. It considers the worldviews inherent in the narratives and links them to traditional cosmology and other cultural expressions (such as joik and duodji).

  The chapters address a variety of issues, including care for children, the perception of nature, disputes over land and natural resources, local justice, the spiritual world of everyday life, and Læstadianism.

  Sketching Sámi history and the cultural context of storytelling, Nergård also considers the modern challenge for the narrative tradition. Drawing on long-term fieldwork and research, the volume is valuable reading for Indigenous studies and disciplines such as anthropology.

  ISBN: 978-1-032-05355-4. Routledge, 2022. 113 s. Innb. (kan kjøpes gjennom Adlibris og Biblioteksentralen blant andre)

  Heftet: ISBN: 978-1-032-06300-3. Routledge, 2022.

  E-bok: ISBN: 978-1-003-20160-1. Routledge, 2022

 • Jens-Ivar Nergård: Dialoger med naturen – etnografiske skisser fra Sápmi

  «Dialoger med naturen» av Jens-Ivar Nergård er bygget opp rundt etnografiske skisser fra en sjøsamisk gård i Finnmark, et læstadiansk bygdesamfunn i Troms, en sameby i svensk Lappland og en siida i reindriften på norsk side. På disse stedene har folk en livsrytme, levemåte og livsanskuelse som er sterkt preget av naturen. Det har brakt dem nær en viktig erkjennelse: Naturens sårbarhet er en del av vår egen.

  Etter mer enn hundre år med intens fornorskning har tiden fra 1970-tallet vært preget av rehabilitering, vitalisering og modernisering. En viktig del av det samiske fortellingsmaterialet har vært avgjørende både for å huske overgrep og å bearbeide dem. Det eksponerer åndelighet og respekt for naturen. Det har en dybde den moderne, urbane borger ofte mangler fordi naturen har havnet utenfor dagliglivets handlingsrom. Tradisjonskunnskapen tar vare på gjensidigheten mellom menneske, natur og guddom. For mange tradisjonsutøvere bærer naturen guddommens ansikt. Det du gjør mot naturen, gjør du mot guddommen selv.

  Finnes også som e-bok: Dialoger med naturen (EPUB)

  Det du gjør mot naturen, gjør du mot guddommen selv (Elin Margrethe Wersland, Ságat, 11.06.19)

  Blant tidligere publikasjoner av Jens-Ivar Nergård:

  Det skjulte Nord-Norge (1994) digital tilgang via NB fra norske ip-adresser

  Den levende erfaring : en studie i samisk kunnskapstradisjon (2006) – begrenset tilgang i NB

  ISBN: 9788215031576. Universitetsforlaget., 2019. 215 s. Innb. 299.- (kan kjøpes fra Biblioteksentralen, adlibris og haugenbok blant andre)