Stikkord: oppdragelse

 • Siiddaid Sápmi

  Antologi med både fag- og skjønnlitterære tekster på nordsamisk. Tekstene er skrevet av ledende samiske forskere, kunstnere, samfunnsengasjerte og aktivister initiert av Siidaskole-prosjektet.

  Siidaskolens hovedformål har vært å belyse siidaenes betydelse og muligheter for dagens samiske samfunn. Hjertesaken har vært fremme samisk selvbestemmelse.

  Siidaene gjenspeiler samenes historiske selvbestemmelse, autonomi og samisk diplomati. Denne arven danner grunnlag for dekolonisering av dagens mekanismer og gjenoppliving av våre egne samfunnsstrukturer, skikker og verdier.

  Fremstillingene i boka speiler deltakernes erfaringer og meningsutvekslinger, samtaler med tradisjonsbærere, egen forskning og livserfaringer i Sápmi. Siidaid Sápmi diskuterer blant annet siida-systemet, betydelsen av tradisjonskunnskap og åndelig innsikt i samfunnsbygging og oppfostring i dagens Sápmi.

  Bokas redaktører er Rauna Kuokkanen og Aura Pieski.

  Blant bidragsyterne er: Jalvvi Niillas (Niillas Holmberg), Fierranjot Kirste (Kirste Paltto), Doavtter-Piera Suvi Máret (Suvi West), Bekkun Hánnu Asta Mitkijá (Asta Balto) og Beaska Niillas.

  Nordsamisk tekst.

  Siiddaid Sápmi -girji čohkke diehto- ja čáppagirjjálaš čállosiid, maid leat čállán njunuš sámi dutkit, dáiddárat, servodatbargit ja aktivisttat Siidaskuvla-prošeavtta olis. Siidaskuvlla lea Kone-foandda ruhtadan prošeakta (2019–2023), man váldoulbmilin leamaš čielggadit siiddaid mearkkašumi ja vejolašvuođaid otná Sámi servodagas. Siidaskuvlla váibmosis lea sámi iešmearrideami ovddideapmi.

  Dán girjji čállosat vuođđuduvvet siidaskuvllalaččaid ovttastallamiidda ja oktasaš ságastallamiidda, árbediehttiid jearahallamiidda, iehčanas dutkamušaide ja eallin­vásáhussii Sámis. Siiddaid Sápmi suokkardallá earret eará siida­vuogádaga, árbedieđu ja vuoiŋŋalašvuođa mearkkašumi ja vejolašvuođaid servodathuksemis ja bajásgeassimis otná Sámis.

  ISBN: 978-82-93830-08-5. DAT, 2023. 233 sider. Heftet. 250.- (kan bestilles gjennom  Biblioteksentralen, Adlibris og Ark blant andre)

 • Asta Mitkijá Balto: Samisk oppdragelse – Tradisjon. Fornyelese. Vitalisering

  Asta Balto har gitt ut ny bok om samisk oppdragelse.

  Grunnloven gjelder for alle borgere i Norge, det gjør også dens § 108, hvis formål er «å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe i Norge kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv». Boka gir noe av kunnskapsgrunnlaget som kan bidra til å virkeliggjøre Samelovens intensjoner. Arbeidet inngår i den pågående og ustoppelige dekoloniseringskampen som samer deler med urfolk verden over. Vi vitaliserer og revitaliserer våre kulturer og språk.

  Boka er først og fremst ment for det pedagogiske feltet, for å styrke det samiske i utdanningssystemet, fra barnehagenivå til høyere utdanning. Men hele Sápmi trenger oppdragelse til egen samiskhet (sámáidahttin), så hensikten er også å bidra til å styrke det samiske på alle andre livsområder. Sámáidahttin er motbevegelsen til fornorskningspresset, den skal løfte det samiske slik at kommende generasjoner får være samer og også får lære å mestre det samiske i sine liv.

  Også majoritetssamfunnets medlemmer, norske og andre styrende organer, institusjoner, enkeltmennesker og politikkutøvere har nytte av den grunnleggende kunnskapen om det samiske, som boka tilbyr.

  Boka er også gitt ut på nordsamisk: Sámi bajásgeassin – Árbevierut. Ealáskahttit. Ođasmahttit (2023)

  Samisk barneoppdragelse i endring (Tett på, NRK Radio, 14.05.2021 – Professor emerita Asta Mitkija Balto mener samisk oppdragelse har noen prinsipper som andre samfunn kan ha stor nytte av.)

  ISBN: 978-82-8263-529-5. ČálliidLágádus, 2023. 173 s. Heftet. 295.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og Gavpi blant andre)

 • Asta Mitkijá Balto: Sámi bajásgeassin – Árbevierut. Ealáskahttit. Ođasmahttit

  Vuođđoláhka gusto buot boargáriidda Norggas ja dan dahká maid §108, man ulbmil lea lágidit diliid nu ahte sámi álbmot Norggas sáhttá sihkkarastit ja ovddidit iežas giela, kultuvrra ja servodateallima. Dát girji ovdanbuktá sámi diehto- ja árvovuorkká, sámi perspektiivva mii dárbbašuvvo dasa ahte Sámelága ulbmila duohtandahkat.

  Girjji áigumuš lea vuosttažettiin nannet sámi oahpahusa sámáidahttima mánáidgárddiin gitta alitoahpahussii. Muhto lassin lea girji viidábut ávkin olles sámi servodaga sámáidahttimii, go min álbmot dáruiduhttima geažil dárbbaša bajásgessot leahkit sápmelažžan. Sávan girji galggašii rastildit riikka-, giella- ja guovllurájáid, ja fuomášahttit ahte mis lea oktasaš ja rikkis diehtoárbi, mii lea nana ávkkálaš otnážii. Viidábut lea girjji diehtovuođđu ávkkálaš dáru ja eará majoritehtii gulli álbmogiidda, riikkaid eiseválddiide, ásahusaide ja politihkkasurggiide.

  Ovddeš girjji ođasmahttin čuovvola sámi ja eamiálbmogiid joatkevaš ja bissetmeahttun lihkadusa giela ja kultuvrra vitaliseremis ja revitaliseremis.

  Lea maiddái almmuhuvvon dárogillii: Samisk oppdragelse – Tradisjon. Fornyelse. Vitalisering. (2023)

  ISBN: 978-82-8263-528-8. Čálliidlágádus, 2023. 175 s. Heftet. 295.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og Gavpi blant andre)

 • Aimo Aikio: Olmmošhan gal birge – áššit mat ovddidit birgema

  Boka undersøker og forklarer årsaker som gjør at samen overlever til tross for vanskelig livsomstendigheter. Grunntanken er å finne ut om man ved oppdragelse kan skape en slik person som klarer seg gjennom livet, finner sin plass i livet og ikke blir satt utenfor samfunnet. Kan man oppdragelsen påvirke slik at en person blir en som klarer seg?

  Dan čállosis guorahalan ja čilgen áššiid mat dagahit ahte sápmleaš birge vaikke eallindilli ii leat ovtto nu buorre. Birgema dagaheaddji aššiid lean geahčadan pedagogalaš fagaolmmožin ja lean figgan čilget man láhkai dat aššit ovdanit olbmo šattadettiin. Vuođđojurddan lea ohcalit leago bajásgeassimiin vejolaš ollet dakkár olbmui, gii birge eallimis, gávdná bures iežas saji eallimis iige guođahala eallimis doaresbeallái dahje servodaga olggobeallai. Sáhttágo bajásgeassimiin váikkuhit dasa ahte olmmoš šaddá dakkárin gii birge?»

  ISBN: 978-82-8263-006-1. CálliidLágádus, 2010.  183 s. 200.-

 • Aimo Aikio: Olmmošhan gal birge – áššit mat ovddidit birgema

  Boka undersøker og forklarer årsaker som gjør at samen overlever til tross for vanskelig livsomstendigheter. Grunntanken er å finne ut om man ved oppdragelse kan skape en slik person som klarer seg gjennom livet, finner sin plass i livet og ikke blir satt utenfor samfunnet. Kan man oppdragelsen påvirke slik at en person blir en som klarer seg?

  Dan čállosis guorahalan ja čilgen áššiid mat dagahit ahte sápmleaš birge vaikke eallindilli ii leat ovtto nu buorre. Birgema dagaheaddji aššiid lean geahčadan pedagogalaš fagaolmmožin ja lean figgan čilget man láhkai dat aššit ovdanit olbmo šattadettiin. Vuođđojurddan lea ohcalit leago bajásgeassimiin vejolaš ollet dakkár olbmui, gii birge eallimis, gávdná bures iežas saji eallimis iige guođahala eallimis doaresbeallái dahje servodaga olggobeallai. Sáhttágo bajásgeassimiin váikkuhit dasa ahte olmmoš šaddá dakkárin gii birge?»

  ISBN: 978-82-8263-006-1. CálliidLágádus, 2010.  183 s. 200.-