Bágos báhkuj / Sánistat sátnái / Baakoste baakose / Ordagrant

«Ordagrant» er en flerspråklig antologi som presenterer klassisk og dagens samiske litteratur med utgangspunkt i  felles oversettingsdugnader i tillegg til nyoversettelser til de samiske språkene.

Tekster på svensk, lulesamisk, nordsamisk, sørsamisk, kemisamisk, norsk og engelsk.

Tekster av blant andre Elsa Laula, Paulus Utsi, Linnea Axelsson, Simon Issát Marainen, Helga West, Ánne Márjá Guttorm Graven, Lea Simma, Juvvá Pittja, Niillas Holmberg, Sigbjørn Skåden og Sofia Jannok.

Pär Hansson og Johan Sandberg McGuinne er redaktører.

«Bágos báhkuj» la moattegielak antologiddja mij åvddånbuktá klassihkalasj ja dálásjájggásasj sáme girjálasjvuodav. Vuodon dási li juogosjårggålime ja ådå jårggålime sámegielajda.

«Sánistat sátnái» lea máŋggagielat antologiija mii ovdanbuktá klassihkalaš ja dálááigásaš sámi girjjálašvuoda. Joavkojorgaleamit ja odda jorgalusat sámegielaide leat leamaš girjji vuolggasadjin.

«Baakoste baakose» lea gelliengïeleldh antologije mij dovne klassihkeles jïh daaletje saemien tjaaladahkem åvtese buakta. Aalkoetsiehkie daan gærjese lea dovne dåehkiejarkoestimmieh jïh orre jarkoestimmieh saemien gïelide.

ISBN: 978-91-89099-34-0. Smockadoll förlag, 2022. 225 s. Innb. 361.- (kan kjøpes gjennom Adlibris)

Helga West: Mån sovmim badth moehtege vielkebe

Sørsamisk oversettelse av Helga Wests diktsamling Gádden muohttaga vielgadin (2018). Diktsamlingas tema er et ekteskap som skildres fra inngåelsen til skilsmissen.

«Om tvilen, som ganger en allerede før ekteskapet, om fremmedfølelsen når en gifter seg med en fra en annen kultur. Om tapet av egen identitet, og om å finne den igjen. Og om det vanskelige, når en vet at alt gikk galt.”, sier den kjente samiske poeten Inger-Mari Aikio om boken.

Boka er illustrert av Jovnna West.

«Daate lea ellies soptsese hïeje-biejjien raejeste juakadimmien raajan. Jueriejgujmie, mah joe hïejen åvtelen provresem eelpehtieh. Ammes, ovnohkens domtesigujmie gosse geelline jeatja kultuvreste pruvrie. Laehpeme jïjtjeidentiteetine maam dle vihth gaavna. Leajroes asvine, gåessie daajra, gaajhke jïs miste sjïdteme». Inger-Mari Aikio.

ISBN: 978-82-8263-425-0. ČálliidLágádus, 2022. 75 s. Innb. 195.- (kan kjøpes gjennom Gavpi og Biblioteksentralen)

Linnea Axelsson: Ædnan – Maa meissä

Ædnan er nordsamisk og betyr landet, marken og jorden. Eposet Ædnan forteller om to samiske familier, hvis skjebner speiler samenes nyere historie fra begynnelsen av 1900-tallet til i dag. Bit for bit vokser et følelsesmessig landskap frem, samtidig som familienes liv flettes sammen med Sveriges koloniale politikk.

Finsk oversettelse av Kaija Anttonen.

Linnea Axelssonin «Ædnan – Maa meissä» kertoo kahdesta saamelaisperheestä ja saamelaisten historiasta 1900-luvun alusta 2010-luvulle Ruotsissa.  Axelsson näyttää miten saamelaisiin kohdistuneet toimet – pakkosiirrot, rotututkimus, asuntolat, voimaloiden rakentaminen ja kaivokset – ovat heijastuneet yksilöiden elämään ja identiteettiin.

ISBN: 9789526983530. Kieletär Inari. 2022. 773 s. kr 424,- (Kan kjøpes via Adlibris)

Čális fal! – čoakkáldat

Antologi med tekster skrevet av deltakerne i  Cális fal! -forfatterutdanningen.

Samlingen inneholder dikt, noveller, fortellinger og ordtak. Tekstene har unge voksne /voksne som målgruppe.

Prosjektet startet opp i 2015 av Sametinget i samarbeid med Samisk kunstnerråd (SDR) og Samisk forfatterforening/Sámi Girječálliid Searvi (SGS). Sistnevnte har hatt det faglige ansvaret. Čális fal! har vært gjennomført 3 ganger. Prosjektet er nå avsluttet og Sámi allaskuvla har overtatt studiet og innlemmet det i deres studietilbud.

Formålet med prosjektet var å stimulere til flere samiske skjønnlitterære bokutgivelser ved å rekruttere forfattere som skrev på samisk. Prosjektet vektla å utvikle forfatterskap, og med det heve den litterære kompetansen til framtidige forfattere.

Nordsamisk tekst. En av tekstene er på sørsamisk (Sombyen Stig Eebre).

Bidragsyterne er: Risten Biret Elle Eira, Marianne Solbakken Boine, Gudrun Eliissá Eriksen Lindi, Ánne Márjá Guttorm Graven, Mai-Lis Eira, Ingá Máret Gaup-Juuso, Sombyen Stig Eebre, Johan Kitti, Kirsi Máret Platto, Katri Somby, Sara Kristine Vuolab, Ellen Oddveig Hætta, Edel Máret Gaino, Marianne Siri, Ánná Kaisa Paratapuoli, Inger KristinaGaup-Kaseka, Laila Susanne Sara Oskarsson, Anne Solfrid Nymo Olli, Liv Tone Boine, Saia Marilena Stueng,  Ingá Elin Marakatt og Marit Kisten Guttorm.

Tale ved avslutningsmarkering for det samiske forfatterstudiet Čális fal (ved sametingsråd Maja Kristine Jåma, 12.09.22)

Máret Ánne Sara har laget forsidebildet.

Sámi Girječálliid Searvi, 2022. 207 s. Innb. (kan bestilles fra Sametingets bibliotek)

Luomeparadiijas/Cluodberry Paradise – An Open Out Publication

Antologi med tekster på nordsamisk og norsk av Mai Elise Hammer, Camilla Tranås Kristiansen, Ingá Elin Marakatt, Anne Solfrid Nymo Olli, Anonymous, Elina Waage Mikalsen, Helvi Skittmyrstrupen, Hilde Skanche Pedersen og Katarina Dorothea Isaksen. Ánne Márjá Guttorm Graven var redaktør og oversetter til samisk.

Flere av de tekstene er originalskrevet på nordsamisk. De norske tekstene er oversatt til nordsamisk. Tekstene viser en bredde og variasjon i språklig uttrykk og tema, og er skrevet av etablerte samiske kunstnere så vel som yngre og uetablerte.

Seksjon kunst- og kulturutvikling Troms initierte et samarbeid med Open Out festival i Tromsø og støttet utgivelse av en samisk publikasjon med tekster fra samiske kunstnere og forfattere.

Open Out er en festival med fokus på queerness, både som i seksuell orientering, og queer i betydningen av å tenke utenfor boksen, utfordre dominerende narrativer, og gi plass til et mangfold av stemmer i samfunnet.

Open Out with Mondo Books, 2022. 63 s. Heftet. MONDO Books er distributør og finnes hos Mondo Books, Tromsø kunstforening.  Kan også bestilles fra: jasmina.bosnjak@tffk.no

Inger-Mari Aikio: Otne lea mu maŋimuš beaivi

Selvmord er tema i Inger-Mari Aikios nye diktbok Otne lea mu maŋimuš beaivi (I dag er min siste dag). Teksten er på nordsamisk.

Boka inneholder en dialog gjennom prosadikt hvor hovedpersonen som begår selvmord forteller om sine følelser, tanker og sin hverdag. I livskameratens dikt formidles tanker og følelser i forhold til hva den andre gjør og hvordan sykdommer utvikler seg hos hovedpersonen.  Også bygdefolk har mange råd om hvordan den lidende burde ta tak i livet sitt. Den fjerde parts innlegg er selvmorderens sinn.

Aikio utfordrer leseren til å tenke og vurdere sitt syn på selvmord. Er vedkommende egoistisk og selvsentrert som ikke bryr seg om andres følelser, og bare velger å ta sitt liv? Eller skal man bare slite vondt helt til slutten, til døden forbarmer seg? Har man rett til å velge å forlate denne verden, når pinen fortsetter år etter år og det ikke finnes håp for bedring? Eller er man et menneske som elsker sine nærmeste og vil spare dem fra lidelsene man selv forårsaker?

Inger-Mari Aikio sávvá ođđa diktagirjjis rahpat iešsorbmema iešguđet beliid lohkkái – áddejupmi geahpedivččii gearggusvuođa dubmet (Xia Torikka, 02.08.22, Yle Sápmi)

Mari Aikio (Ima) ođđa girji Otne lea mu maŋimuš beaivi lea diktamuitalus, dialoga, mas iešsorbmejeaddji muitala iežas dovdamušain, jurdagiin ja fearániin. Su guoimmi divttain fas oidnojit dovddut, maid nuppi dagut ja buohcuvuohta loktejit su siste. Gili olbmosges livčče olu rávvagat das, makkár doaimmaiguin gillájeaddji olbmo eallin rievddašii. Njealjádin sáhkavuoru fidne maiddái iešsorbmejeaddji miella.

Ima háliida bidjat lohkki smiehttat ja guorahallat iežas oainnu iešsorbmemii. Leago son egoista ja iehččái, gii ii beroš earáid dovdduin, dušše vállje sorbmet iežas? Galgágo olmmoš gillát gitta loahpa rádjai dasságo jápmin su árpmiha? Leago sus riekti válljet guođđit dán máilmmi, go gillámuš joatkašuvvá jagis jahkái iige leat doaivvage buorránit? Vai leago son olmmoš, gii ráhkista lagamuččaidis ja háliida beastit sin eret gillámušain, maid son ieš dagaha sidjiide?

ISBN: 978-82-93830-04-7. DAT, 2022. 112 s. 150.- (kan kjøpes gjennom Gavpi og Biblioteksentralen)

Mariann Aikio, Kristina Aikio: Mondiet piegah mäccit ain/Miksi tuulet aina palaavat

Diktbok på enaresamisk og finsk med fotografier.

Boka handler om livet: om sorg, håp og til slutt gleden når den varme våren, lyset og sola kommer tilbake med vindene.

Illustrasjonene i boka er laget av fotokunstneren Kristina-Anne Aikio.

Mondiet piegah mäccih ain – Miksi tuulet aina palaavat» – runoteos valokuvin, on kaksikielinen; inarinsaame/ suomi.

Kirja kertoo elämästä, surusta, toivosta ja viimein ilosta, kun lämpimän kevään myötä palaavat valo ja aurinko myötätuulten kera.

Kirjan kuvitus on valokuvataiteilija Kristina-Anne Aikion tuotantoa.

«Mondiet piegah mäccih ain – Miksi tuulet aina palaavat» lii tihtâkirje.

Kirje lii kyevtikielâlâš: puoh tiivtah láá čallum sehe anarâškielân já suomâkielân.

Kirje lii kuvvim kovvejeijee, taaidâr Kristina-Anne Aikio.

ISBN: 9789529431700. 63 s. 30 €.  Mariann Aikio, 2020. Can be ordered from mariann.aikio8@gmail.com

Anne Solfrid Nymo Olli: Mu diktagirji

Poeten Anna Solfrid Nymo Olli fra Karasjok  bokdebuterer på Rauni Magga Lukkaris forlag Gollegiella i en alder av 70 år.

Hun har skrevet dikt i mange år. Flere av diktene er skrevet så langt tilbake som 1980-tallet. Diktene har mange temaer som lengsel, gledelige hendelser, undringer og kanskje handler noen av diktene om sladder også.

Olli våger å skrive om hvordan følelse av mindreverdighet svekker mennesker i hverdagen og hvordan misunnelse tærer på mennesker og påvirker helsen.

Nordsamisk tekst.

Ánnes (70) ilbmá vuosttaš dikta­girji (Biret Inger Eira, Ávvir, 07.05.22)

Soapmásat leat vásihan goavisvuođa ja dovdan iežaset čuoldásan soga ja lagaš servodaga oajus. Dát ii oro dáhpahuvvamin dušše fal vártnuhemiide ja stáhkkáriidda. Poehta Anna Solfrid Nymo OlliI roahkkadit čállá mo udnuhisvuohta goarida olbmuid árgabeaieallima ja mo gáđašvuohta loaktá olbmuid ja čuohcá dearvvasvuhtti.

ISBN: 9788292473405. Gollegiella, 2022. 72 s. Innb. 310.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og Gavpi)

Risten Sokki: Searaid fearánat – divttat mánáide ja eará searaide

Dikt på nordsamisk for barn og andre driftige.

Den starter med et dikt om den morgenkvikke og glade  Iđitsearra som er klar for dagen og leking, sang og hopping. Her er dikt til hverdagslige ting og hendelser som rosinbolla, grøt, tannbørsting og regn. Her er også dikt om ukedagene og timer, takk-for- maten og god-natt-dikt.

Maj Elen Eriksen Sara har laget bokas glade og humørfulle illustrasjoner.

Risten Sokki er fra Kautokeino og har gitt ut flere bøker for barn og voksne på nordsamisk.

Divttat mánáide ja eará searaide. Dán girjjis čuovvut mii iđitseara movtta ja rusenbollá rusiinna, mii velohallá litna dáigeseaŋggas. Doppe lea unnavieljaš, gii muohttaga gállá ja bállá, ja Márjá, geas ii galbmo njunni, vaikko lea ge unni.

Divttat govvidit eallima árgabeaivvi fearániid. Soames háve leat bárttit, nu movt muohtastálus, go ribaha rušpenjuni garjái. Eará háve lea olmmoš ges duhtavaš, go gallás buvročovjjiin velohallá vielpá bálddas ja ráfis beassá luoitilit buvrobuoskasa. Ja go nagirčohkka lahkona, de besset mánát, lottážat, skiret ja garjját viimmat nohkkat. Dalle lea buorre diehtit, ahte nástenieida fákte sin.

ISBN: 978-82-329-0292-7. Davvi girji, 2022. 48 s. Innb. 240.- (kan kjøpes gjennom haugenbok, Gavpi og Biblioteksentralen)