Camilla Tranås Kristiansen: Ja tænk om det ble helt stille

Camilla Tranås Kristiansen fra Helgeland debuterer med denne boka som er et kampskrift for samisk rettferdighet.

Tekstene tematiserer fornorskning, undertrykkelse, (ny)kolonialisme, diskriminering, rasisme, skam, fattigdom, alkoholisme, overgrep, ubehag og angst. Men også kjærlighet, hyllest til naturen og fremtidstro rettet mot neste generasjon samer.

Sjangermessig er boken en hybrid mellom lyrikk og sakprosa. Dikt er satt i sammenheng med tekster som beskriver erfaringer med å være same. Forord er skrevet av den lulesamiske kunstneren og musikeren Ronja-Katrin Larsen.

Lidenskapelige Camilla debuterer som forfatter:– Vindmølla påvirker ikke bare området, men også folket (Karolina Ulfig, Ságat, 07.02.23).

ISBN: 978-82-693046-1-9. Nálaga Tjállaga, 2023. Heftet. Kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen)

Sara Vuolab: Trangt

Norsk gjendiktning av Sara Vuolabs debutbok Gárži (2019) hvor psykisk helse  og spiseforstyrrelse er tema.

Diktsamlingens sentrale tema er spisevansker, og om hvordan spisevansker er så mye mer enn bare spisevansker. Diktene avslører et savn etter kjærlighet, tilhørighet og medmenneskelighet.

Diktene formidler hvordan spising, sulting, vektøkning og slanking påvirker hverdagen, hvordan dette tærer på kreftene og overtar styringen i livet.

Diktsamlingen var nominert til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris 2022 fra det samiske språkområdet.

Sara Vuolaba vuosttašgirji Gárži (2019) Dárogillii heivehuvvon mas psyhkalaš dearvvašvuohta ja borranváddu lea fáddán.

Diktačoakkáldaga guovddáš fáddá lea borranváddu, ja mo borranváddu lea nu olu eanet go dušše borranváddu. Divttat almmostahttet ráhkesvuođa, gullevašvuođa ja olmmošvuođa ohcaleami.

Divttat gaskkustit mo borran, nealgudeapmi, buoidun ja ruoidnadeapmi váikkuha árgabeaivvi, mo dat sohpá searaide ja váldá badjelasas stivret eallima.

Diktačoakkáldat lea namuhuvvon sámi giellaguovllu Davviriikkalaš ráđi mánáid- ja nuoraidgirjjálašvuođabálkkašupmái 2022.

ISBN: 978-82-8263-490-8. ČálliidLágádus, 2022. 95 s. Innb. 265.- (kan kjøpes gjennom Gávpi og Biblioteksentralen)

Bágos báhkuj / Sánistat sátnái / Baakoste baakose / Ordagrant

«Ordagrant» er en flerspråklig antologi som presenterer klassisk og dagens samiske litteratur med utgangspunkt i  felles oversettingsdugnader i tillegg til nyoversettelser til de samiske språkene.

Tekster på svensk, lulesamisk, nordsamisk, sørsamisk, kemisamisk, norsk og engelsk.

Tekster av blant andre Elsa Laula, Paulus Utsi, Linnea Axelsson, Simon Issát Marainen, Helga West, Ánne Márjá Guttorm Graven, Lea Simma, Juvvá Pittja, Niillas Holmberg, Sigbjørn Skåden og Sofia Jannok.

Pär Hansson og Johan Sandberg McGuinne er redaktører.

«Bágos báhkuj» la moattegielak antologiddja mij åvddånbuktá klassihkalasj ja dálásjájggásasj sáme girjálasjvuodav. Vuodon dási li juogosjårggålime ja ådå jårggålime sámegielajda.

«Sánistat sátnái» lea máŋggagielat antologiija mii ovdanbuktá klassihkalaš ja dálááigásaš sámi girjjálašvuoda. Joavkojorgaleamit ja odda jorgalusat sámegielaide leat leamaš girjji vuolggasadjin.

«Baakoste baakose» lea gelliengïeleldh antologije mij dovne klassihkeles jïh daaletje saemien tjaaladahkem åvtese buakta. Aalkoetsiehkie daan gærjese lea dovne dåehkiejarkoestimmieh jïh orre jarkoestimmieh saemien gïelide.

ISBN: 978-91-89099-34-0. Smockadoll förlag, 2022. 225 s. Innb. 361.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og Adlibris)

Helga West: Mån sovmim badth moehtege vielkebe

Sørsamisk oversettelse av Helga Wests diktsamling Gádden muohttaga vielgadin (2018). Diktsamlingas tema er et ekteskap som skildres fra inngåelsen til skilsmissen.

«Om tvilen, som ganger en allerede før ekteskapet, om fremmedfølelsen når en gifter seg med en fra en annen kultur. Om tapet av egen identitet, og om å finne den igjen. Og om det vanskelige, når en vet at alt gikk galt.”, sier den kjente samiske poeten Inger-Mari Aikio om boken.

Boka er illustrert av Jovnna West.

«Daate lea ellies soptsese hïeje-biejjien raejeste juakadimmien raajan. Jueriejgujmie, mah joe hïejen åvtelen provresem eelpehtieh. Ammes, ovnohkens domtesigujmie gosse geelline jeatja kultuvreste pruvrie. Laehpeme jïjtjeidentiteetine maam dle vihth gaavna. Leajroes asvine, gåessie daajra, gaajhke jïs miste sjïdteme». Inger-Mari Aikio.

ISBN: 978-82-8263-425-0. ČálliidLágádus, 2022. 75 s. Innb. 195.- (kan kjøpes gjennom Gavpi og Biblioteksentralen)

Linnea Axelsson: Ædnan – Maa meissä

Ædnan er nordsamisk og betyr landet, marken og jorden. Eposet Ædnan forteller om to samiske familier, hvis skjebner speiler samenes nyere historie fra begynnelsen av 1900-tallet til i dag. Bit for bit vokser et følelsesmessig landskap frem, samtidig som familienes liv flettes sammen med Sveriges koloniale politikk.

Finsk oversettelse av Kaija Anttonen.

Linnea Axelssonin «Ædnan – Maa meissä» kertoo kahdesta saamelaisperheestä ja saamelaisten historiasta 1900-luvun alusta 2010-luvulle Ruotsissa.  Axelsson näyttää miten saamelaisiin kohdistuneet toimet – pakkosiirrot, rotututkimus, asuntolat, voimaloiden rakentaminen ja kaivokset – ovat heijastuneet yksilöiden elämään ja identiteettiin.

ISBN: 9789526983530. Kieletär Inari. 2022. 773 s. kr 424,- (Kan kjøpes via Adlibris)

Čális fal! – čoakkáldat

Antologi med tekster skrevet av deltakerne i  Cális fal! -forfatterutdanningen.

Samlingen inneholder dikt, noveller, fortellinger og ordtak. Tekstene har unge voksne /voksne som målgruppe.

Prosjektet startet opp i 2015 av Sametinget i samarbeid med Samisk kunstnerråd (SDR) og Samisk forfatterforening/Sámi Girječálliid Searvi (SGS). Sistnevnte har hatt det faglige ansvaret. Čális fal! har vært gjennomført 3 ganger. Prosjektet er nå avsluttet og Sámi allaskuvla har overtatt studiet og innlemmet det i deres studietilbud.

Formålet med prosjektet var å stimulere til flere samiske skjønnlitterære bokutgivelser ved å rekruttere forfattere som skrev på samisk. Prosjektet vektla å utvikle forfatterskap, og med det heve den litterære kompetansen til framtidige forfattere.

Nordsamisk tekst. En av tekstene er på sørsamisk (Sombyen Stig Eebre).

Bidragsyterne er: Risten Biret Elle Eira, Marianne Solbakken Boine, Gudrun Eliissá Eriksen Lindi, Ánne Márjá Guttorm Graven, Mai-Lis Eira, Ingá Máret Gaup-Juuso, Sombyen Stig Eebre, Johan Kitti, Kirsi Máret Platto, Katri Somby, Sara Kristine Vuolab, Ellen Oddveig Hætta, Edel Máret Gaino, Marianne Siri, Ánná Kaisa Paratapuoli, Inger KristinaGaup-Kaseka, Laila Susanne Sara Oskarsson, Anne Solfrid Nymo Olli, Liv Tone Boine, Saia Marilena Stueng,  Ingá Elin Marakatt og Marit Kisten Guttorm.

Tale ved avslutningsmarkering for det samiske forfatterstudiet Čális fal (ved sametingsråd Maja Kristine Jåma, 12.09.22)

Máret Ánne Sara har laget forsidebildet.

Sámi Girječálliid Searvi, 2022. 207 s. Innb. (kan bestilles fra Sametingets bibliotek)

Luomeparadiijas/Cluodberry Paradise – An Open Out Publication

Antologi med tekster på nordsamisk og norsk av Mai Elise Hammer, Camilla Tranås Kristiansen, Ingá Elin Marakatt, Anne Solfrid Nymo Olli, Anonymous, Elina Waage Mikalsen, Helvi Skittmyrstrupen, Hilde Skanche Pedersen og Katarina Dorothea Isaksen. Ánne Márjá Guttorm Graven var redaktør og oversetter til samisk.

Flere av de tekstene er originalskrevet på nordsamisk. De norske tekstene er oversatt til nordsamisk. Tekstene viser en bredde og variasjon i språklig uttrykk og tema, og er skrevet av etablerte samiske kunstnere så vel som yngre og uetablerte.

Seksjon kunst- og kulturutvikling Troms initierte et samarbeid med Open Out festival i Tromsø og støttet utgivelse av en samisk publikasjon med tekster fra samiske kunstnere og forfattere.

Open Out er en festival med fokus på queerness, både som i seksuell orientering, og queer i betydningen av å tenke utenfor boksen, utfordre dominerende narrativer, og gi plass til et mangfold av stemmer i samfunnet.

Open Out with Mondo Books, 2022. 63 s. Heftet. MONDO Books er distributør og finnes hos Mondo Books, Tromsø kunstforening.  Kan også bestilles fra: jasmina.bosnjak@tffk.no

Inger-Mari Aikio: Otne lea mu maŋimuš beaivi

Selvmord er tema i Inger-Mari Aikios nye diktbok Otne lea mu maŋimuš beaivi (I dag er min siste dag). Teksten er på nordsamisk.

Boka inneholder en dialog gjennom prosadikt hvor hovedpersonen som begår selvmord forteller om sine følelser, tanker og sin hverdag. I livskameratens dikt formidles tanker og følelser i forhold til hva den andre gjør og hvordan sykdommer utvikler seg hos hovedpersonen.  Også bygdefolk har mange råd om hvordan den lidende burde ta tak i livet sitt. Den fjerde parts innlegg er selvmorderens sinn.

Aikio utfordrer leseren til å tenke og vurdere sitt syn på selvmord. Er vedkommende egoistisk og selvsentrert som ikke bryr seg om andres følelser, og bare velger å ta sitt liv? Eller skal man bare slite vondt helt til slutten, til døden forbarmer seg? Har man rett til å velge å forlate denne verden, når pinen fortsetter år etter år og det ikke finnes håp for bedring? Eller er man et menneske som elsker sine nærmeste og vil spare dem fra lidelsene man selv forårsaker?

Inger-Mari Aikio sávvá ođđa diktagirjjis rahpat iešsorbmema iešguđet beliid lohkkái – áddejupmi geahpedivččii gearggusvuođa dubmet (Xia Torikka, 02.08.22, Yle Sápmi)

Mari Aikio (Ima) ođđa girji Otne lea mu maŋimuš beaivi lea diktamuitalus, dialoga, mas iešsorbmejeaddji muitala iežas dovdamušain, jurdagiin ja fearániin. Su guoimmi divttain fas oidnojit dovddut, maid nuppi dagut ja buohcuvuohta loktejit su siste. Gili olbmosges livčče olu rávvagat das, makkár doaimmaiguin gillájeaddji olbmo eallin rievddašii. Njealjádin sáhkavuoru fidne maiddái iešsorbmejeaddji miella.

Ima háliida bidjat lohkki smiehttat ja guorahallat iežas oainnu iešsorbmemii. Leago son egoista ja iehččái, gii ii beroš earáid dovdduin, dušše vállje sorbmet iežas? Galgágo olmmoš gillát gitta loahpa rádjai dasságo jápmin su árpmiha? Leago sus riekti válljet guođđit dán máilmmi, go gillámuš joatkašuvvá jagis jahkái iige leat doaivvage buorránit? Vai leago son olmmoš, gii ráhkista lagamuččaidis ja háliida beastit sin eret gillámušain, maid son ieš dagaha sidjiide?

ISBN: 978-82-93830-04-7. DAT, 2022. 112 s. 150.- (kan kjøpes gjennom Gavpi og Biblioteksentralen)

Mariann Aikio, Kristina Aikio: Mondiet piegah mäccit ain/Miksi tuulet aina palaavat

Diktbok på enaresamisk og finsk med fotografier.

Boka handler om livet: om sorg, håp og til slutt gleden når den varme våren, lyset og sola kommer tilbake med vindene.

Illustrasjonene i boka er laget av fotokunstneren Kristina-Anne Aikio.

Mondiet piegah mäccih ain – Miksi tuulet aina palaavat» – runoteos valokuvin, on kaksikielinen; inarinsaame/ suomi.

Kirja kertoo elämästä, surusta, toivosta ja viimein ilosta, kun lämpimän kevään myötä palaavat valo ja aurinko myötätuulten kera.

Kirjan kuvitus on valokuvataiteilija Kristina-Anne Aikion tuotantoa.

«Mondiet piegah mäccih ain – Miksi tuulet aina palaavat» lii tihtâkirje.

Kirje lii kyevtikielâlâš: puoh tiivtah láá čallum sehe anarâškielân já suomâkielân.

Kirje lii kuvvim kovvejeijee, taaidâr Kristina-Anne Aikio.

ISBN: 9789529431700. 63 s. 30 €.  Mariann Aikio, 2020. Can be ordered from mariann.aikio8@gmail.com