Stikkord: rusbruk

 • Samisk språk, kultur og samfunnsliv – Folkehelse og levekår i den samiske befolkningen/Sámi giella, kultuvra ja servodateallin. Sámi álbmoga álbmotdearvvašvuohta ja eallindilit (Meld. St. 12 (2023-2024)Melding til Stortinget)

  Regjeringen legger årlig fram en framoverskuende stortingsmelding om samisk språk, kultur og samfunnsliv. Årets melding, Meld. St. 12 (2023–2024), har folkehelse og levekår i den samiske befolkningen som tema.

  Sametingets årsmelding er særskilt vedlegg.

  Viktige begrunnelser for stortingsmeldingen er at det i den samiske befolkningen, som i befolkningen ellers, er betydelige folkehelseutfordringer.

  Regjeringen ønsker også å løfte samiske perspektiver inn i den generelle folkehelsepolitikken. I den samiske kulturen finnes det verdigrunnlag som beskytter mot sykdom og lav livskvalitet. Gjennom å styrke forståelsen for samisk tradisjon og levemåte, vil den generelle folkehelsepolitikken virke bedre i den samiske befolkningen.

  Stortingsmeldingen er tilgjengelig både på norsk bokmål og nordsamisk. Tilgjengelig som PDF, EPUB og Word dokumenter.

  Ráđđehus bidjá jahkásaččat ovdan ovddasguvlui diđolaš stuorradiggedieđáhusa sámi giela, kultuvrra ja servodateallima birra. Dán jagi dieđáhusa, Dieđ. St. 12 (2023–2024), fáddán lea sámi álbmoga álbmotdearvvašvuohta ja eallindilit.

  Sámedikki jahkedieđáhus lea sierra mielddusin.

  Dehálaš ággan dakkár stuorradiggedieđáhusa ovdanbidjamii lea ahte sámi álbmogis, nu mo álbmogis muđui ge, leat stuorra álbmotdearvvašvuođahástalusat. Ráđđehus háliida maiddái loktet sámi perspektiivvaid oppalaš álbmotdearvvašvuođapolitihkkii. Sámi kultuvrras lea árvovuođđu mii suddje dávddaid ja heajos eallinkvalitehta vuostá. Sámi árbevieruid ja eallinvugiid nannen dagašii ahte oppalaš álbmotdearvvašvuođapolitihkka doaimmašii buorebut sámi álbmoga várás.

  Trykte eksemplarer kan bestilles her: Publikasjoner.dep.no

  Det kongelige helse -og omsorgsdepartement, 2024. 61 sider/66 sider. Heftet.

 • Sosialfaglige utfordringer på nye arenaer – stemmer fra nord

  Sosialfaglige utfordringer på nye arenaerForfatterne har i denne boken ønsket å gi en stemme til grupper som ikke tidligere her kommer til orde. Her møter vi jenter med voldserfaring, reindriftsutøvere i møte med Nav-systemet, samiske kvinners fødselserfaringer og rusbrukeres egne diskusjoner om rusbruk.
  De har videre ønsket å vise hvilke nye metodiske utfordringer sosialarbeidere møter når yrkesutøvelsen skjer på nye arenaer: når barnevernspedagoger ansettes i grunnskolen, når lokalsamfunnet må forholde seg til overgrepssaker, når barnevernarbeidet overfor samiske barn skal kvalitetssikres, og når saksbehandlere i Nav skal forvalte rettsregler med stor skjønnsmargin. I boken presenteres også en ny metode i barnevernet som gir ungdom større innflytelse i egen sak samt at det settes søkelys på samarbeidet mellom PP-tjenesten og skolen.
  Redaktører er Bente Puntervold Bø, Nina Hermansen og Oddbjørn Stenberg.
  ISBN 9788281042353. Orkana akademisk, 2013. Innb. 286.-