Stikkord: natur

 • Sárá Álehttá Guttrom Eira: Miehttse ja ednama

  Hefte som illustrerer naturbetegnelsene gjennom bilde og tekst på lulesamisk.

  Naturen og landskapet har opp gjennom tidene fått betegnelser som forteller om deres særpreg. Naturbetegnelsene forteller oss om naturens og terrengets form og hvordan naturen eller terrenget ser ut på stedet man beveger seg i.

  Naturbetegnelsene er i tillegg lest inn og kan spilles av med pennen som følger med. Bak i heftet er det ordregister med forklaring og norsk oversettelse.

  Ta med heftet når du drar ut i naturen og øv deg hva de ulike naturbetegnelsene heter på lulesamisk.

  Målgruppe er førskolebarn. Inngår i serien Sáme luondonammadusá. Illustrert av Elisabeth-C. Andreassen. Oversatt til lulesamisk av Lars Theodor Kintel.

  Luondonammadusá subtsasti luondo ja ednamij hámij birra ja gåktu luonndo jali ednama li. Miehttse ja ednamagiehtagirjásj vuoset ja åhpat luondonammadusájt tjuorggasij baktu. Giehtagirjátjin la aj jiedna juohkka luondonammadussaj, ja báhkoregistar aktan tjielggidusájn.

  Doahppista giehtagirjátjav fáron gå mæhttsáj vuolgá váj luondonammadusájt ja duobddágijda oahpásmuvá. Madi vissjalabbo oahpásmuvá duobddágijda, maŋenagi buorebut dádjada duobddágijt!

  ISBN: 978-82-329-0181-4. Davvi girji, 2023. 16 s. Heftet. 310.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og Gavpi blant andre)

 • Sárá Álehtta Guttorm: Miehtjiesdajve jïh eatneme

  Hefte som illustrerer naturbetegnelser gjennom bilde og tekst på sørsamisk.

  Naturen og landskapet har opp gjennom tidene fått betegnelser som forteller om deres særpreg. Naturbetegnelsene forteller oss om naturens og terrengets form og hvordan naturen eller terrenget ser ut på stedet man beveger seg i.

  Naturbetegnelsene er i tillegg lest inn og kan spilles av med pennen som følger med. Bak i heftet er det ordregister med forklaring og norsk oversettelse.

  Ta med heftet når du drar ut i naturen og øv deg hva de ulike naturbetegnelsene heter på sørsamisk.

  For barn i førskolealder. Inngår i serien Saemiej eatnemebaakoeh.Illustrert av Elisabeth-C. Andreassen. Oversatt til sørsamisk av Siri Kappfjell Päiviö. Boka er også gitt ut nordsamisk og lulesamisk utgave.

  Dovletje aejkeste aarhte jïh eatneme nommh åådtjeme mah eatnemem buerkestieh. Daate saemien eatnemebaakoegærjetje edtja aelhkies jïh murreds årrodh jïh ovmessie guvvieh eatnamistie vuesiehtidh. Daennie bïhkedimmiegærjatjisnie saemien baakoeh daaroen gïelese jarkoestamme.

  Vaeltieh dam gærjetjem mealtan gosse ålkone leah, vaeresne vaedtsieminie, vijreminie jallh jeatjah, jïh lïerh eatnemebaakojde. Dan varki datne baakojde lïerh, varkebe datne eatnamisnie gaavnh.

  ISBN:  978-82-329-0184-5. Davvi girji, 2023. 16 s. 310.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen, )

 • Sárá Álehtta Guttorm Eira: Meahcci ja eatnamat

  Et hefte som illustrerer naturbetegnelser gjennom bilde og tekst på nordsamisk.

  Naturen og landskapet har opp gjennom tidene fått betegnelser som forteller om deres særpreg. Naturbetegnelsene forteller oss om naturens og terrengets form og hvordan naturen eller terrenget ser ut på stedet man beveger seg i.

  Naturbetegnelsene er i tillegg lest inn på nordsamisk og kan spilles av med pennen som følger med.

  Bak i heftet er det ordregister med forklaring og norsk oversettelse. Ta med heftet når du drar ut i naturen og øv deg hva de ulike naturbetegnelsene heter på nordsamisk.

  Nordsamisk tekst. Sakprosa for førskolebarn. Inngår i serien Sámi luonddunamahusat.

  Illustrert av Elisabeth-C. Andreassen. Heftet er også gitt ut på lulesamisk og sørsamisk.

  Luonddunamahusat muitalit luonddu ja eatnamiid hámiid ja mo luondu dahje eatnamat leat oaidnit. Meahci ja eatnamat-giehtagirjjáš čájeha ja oahpahala luonddunamahusaid sárgosiid bokte.

  Loundu ja eatnamat leat áiggid čada ožžon namahusat mat muitalit daid erenoamášuuođaid. Luonddunamahusat muitalit midjiide luonddu ja eatnamiid hámidd ja mo luondu dahje eatnamat leat oaidnit dan báikkis gos johtá.

  Giehtagirjjážis lea maiddái jietna juohke luonddunamahussii, ja sátneregister oktan čilgehusain ja dárogiel sániin. 

  ISBN: 978-82-329-0178-4. Davvi girji, 2023. 16 s. 310.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen)

 • Bente Floer ja Linda Hansen: Juovva – Dáppe lean!

  Nordsamisk oversettelse av Steinura 1 – Her e Æ! (2017).

  Bente Floer og Linda Hansen fra Honningsvåg har skrevet  fire bøker om den miljøbevisste jenta Steinura. Temamessig tar de fire bøkene utgangspunkt i hver av de fire årstidene. Nå er første bok i serien gitt ut på nordsamisk.

  Juovva bor på Magerøya, og hun ønsker seg venner. Hun er skapt på Magerøya i et samspill mellom dyr og natur. Hun tar vare på naturen og hun liker ikke at mennesker kaster søppel. Dette er en fortelling om Finnmark, Magerøya, natur og miljøvern. Nordsamisk tekst. Bildebok for førskolebarn, småtrinn og mellomtrinnet.

  «Steinura» oversatt til samisk (Geir Johansen, 02.03.22, Ságat)

  Steinura som fikk ting til å skje (Geir Johansen, 02.11.17, Ságat)

  For aldersgruppa 3 – 10 år. Illustrert av Katarzyna Kapusta.

  ISBN:  978-82-690713-6-8. Linda Helen Hansen, 2022. 31 s. Innb.  190.- (Kan kjøpes gjennom Steinura (Facebook) og Biblioteksentralen)

 • Hans Petter Boyne, Svein Nordsletta: Luonddunamahusat/Samiske naturbenevnelser

  Formålet med denne boka er å revitalisere naturbenevnelser på samisk for bruk i dagligtale, og kanskje spesielt når en ferdes ute i skog og mark.

  De samiske naturbenevnelsene i boka er samlet inn for det meste fra innlandet, men også de vanligste benevnelsene som skriver seg fra kystområdene. Naturligvis kan det være forskjeller i betydning, lokal forståelse, i enkelte begreper, men vi har merket av hvor de lokale begrepene kommer fra.

  Til slutt håper vi boka blir et spennende hjelpemiddel for å motivere til å ta i bruk de samiske naturbenevnelsene, som ikke er i daglig bruk lenger.

  Tekst på nordsamisk og norsk.

   Luonddunamahusat – Samiske naturbenevnelser (Forfatterne samtaler om bok og tema på nordsamisk på Girjjálašvuođaguovddáš- Samisk litteratursenter- YouTube)

  Dáinna girjjiin lea munnos doaivva ealáskahttit luonddunamahusaid beaivválaš sámegiela geavaheamis, ja soaitá erenoamážit go mehciin jođaša.

  Girjái leat čohkkejuvvon luonddunamahusat eanaš siseatnamis Sámis, muhto leat maiddái váldon mielde dábáleamos namahusat riddoguovlluin. Lea dieđusge nu ahte sáhttet leat namahusat main leat báikkálaš sierranas áddejumit, ja moai letne dakkár erohusaid merkestallan guđe guvlui gullet. Loahpas sávve girjji šaddat gelddolaš gaskaoapmin movttáskahttit olbmuid fas geavahišgoahtit luonddunamahusaid mat leat jávkamin.

  ISBN: 9788282634359. ČálliidLágádus, 2021. 269 s. Innb. 375.- (kan kjøpes gjennom Gavpi, Biblioteksentralen)

 • Johan Sara jr: Understanding/Áddejupmi (CD)

  Siste album i Johan Sara Jr sin trilogi fra kysten av Finnmark og Troms. Albumet inneholder et spor på 55 minutter.

  I dette omfattende prosjektet har Johan Sara jr. samlet lyder ute i naturen i mange år. Han har tolket natur og dyreliv, og brukt field recordings til å danne grunnlaget for komposisjonene. Naturen har et språk som vi ikke alltid forstår, men som vi gjenkjenner skjønnheten i.

  Samtidig er det høyst konkrete lyder komponisten har anvendt i disse stemningsfylte lydlandskapene. De tre delene forteller om livet ved strandkanten, livet på sjøen og til sist: under vannflaten. Vokalen komplimenterer de undersjøiske rytmer og lyder, og veksler mellom havbunnens dypeste bass til fuglelignende falsett.

  Intensjonen med denne trilogien er å belyse, men også å forene natur, menneske og dyreriket i et sårbart arktisk miljø; det er i sannhet en synliggjøring av klimaspørsmålet i nord. Når du lytter, lukter du saltvannet og kjenner robåtens vugging, mens sjøfuglenes og hvalenes langstrakte lyder følger deg.

  Trilogien består av Sea Sami, See (2016), Transforming (2017) og Understanding (2019).

  Tilgjengelig i Spotify: Johan Sara Jr: Understanding/Áddejupmi

  STI16. Stierdna, 2019. 1 CD (55 min.) (kan kjøpes gjennom Platekompaniet og cdon blant andre)

 • Aina Bye og Bengt Åge Jåma: Mijjieh Låartesne /Landet går i arv – rein, folk og natur i Luru reinbeitedistrikt, Nord-Trøndelag

  Nytt opplag av praktboken om rein, folk og natur i Låarten Sijte/Luru Reinbeitedistrikt i Nord-Trøndelag, skrevet av ekteparet Aina Bye og Bengt Åke Jåma. Hun er naturfotograf, han er reineier. Boka har et rikt billedmateriale og tekst på norsk og sørsamisk.

  Skildringa av reinen og reindrifta gjennom ett år er den røde tråden, men her er også intervjuer med folk knyttet til reindrifta, mennesker som har spennende historier å fortelle fra liv og virksomhet. Betegnelse: Gjennom tekst og bilder presenterer forfatterne folket og livet i Luru reinebeitedistrikt, i fjellene i Snåsa, Grong og Lierne, Nord-Trøndelag.

  Gjennom å dele sine erfaringer, kunnskaper og opplevelser, håper forfatterne å kunne bidra til å bygge broer mellom de samiske utøverne av næringen og andre deler av befolkningen.Boka inneholder tekster på norsk og sørsamisk.

  ISBN: 978-82-303-1909-3. Aina Bye og Bengt Åke Jåma, 2. oppl. 2019. 240 s. Innb. 449.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og haugenbok)

 • Karen Anne Buljo: Amulettspeilet

  Karen Anne Buljos Šiellaspeajal (2017) i norsk oversettelse. Diktsamlinga var nominert til Nordisk Råds barne- og ungdomslitteraturpris 2019. fra det samiske språkområdet.

  Diktsamlinga inneholder 65 dikt. De fleste diktene er mytiske dikt der forfatteren også har lagt til elementer fra overtroen. Boka inneholder dikt om ære og aktelse, kjærlighetsdikt og andre eksistensielle dikt. Forfatteren leker også med ord og allitterasjoner.

  Inga-Wiktoria Påve har illustrert omslagsbildet i boka.

  Karen Anne Buljos dikt glir rett inn i dagens klimakamp (Lill Tove Fredriksen, 25.10.19, Periskop)

  Samisk crossover (bokanmeldelse av Amulettspeilet, Linn T. Sunne i Barnebokkritikk 22.10.19 )

  ISBN: 978-82-329-0173-9. Davvi girji, 2019. 86 s. Innb. 220.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og haugenbok)/E-bok: ISBN: 978-82-329-0415-0. Davvi girji, 2021 (kan kjøpes gjennom ebok.no og bsebok)

 • Anna Gjeitanger: En reise til reinens rike

  En reise til reinens rike er mer enn en fortelling om forfatteren Anne Gjeitangers reise til Nord og hennes møte med natur, rein og samer. Den er kanskje like mye en oppfordring til det norske folk om å våkne opp og se hvordan naturen er i ferd med å endre seg. Hvordan samfunnets verdinormer tillater at stadig mer natur rundt oss utarmes for vinningens skyld, slik at ideen om økonomisk vekst og stadig flere teknologiske nyvinninger til folket, vinner frem.

  Kanskje er det på tide at vi begynner å samarbeide med naturens krefter, slik naturfolk rundt om i hele verden har praktisert det i alle år. For en ting er sikkert, det hjelper ikke lenger å resirkulere søppel for å få klimaendringene til å stoppe opp. Her i Norden er det samene som har gått foran og vist vei, men deres behov for reinbeiter og urørt natur, tas ikke lenger hensyn til. I stedet ønsker samfunnet å starte opp med gruvedrift, bygge veier, sette opp vindmøller og demme opp elver og fossefall for å utøke produksjonen av elektrisk kraft. Er det slik vi skal etterlate jorden til de kommende generasjoner?

  Frem til Anne Gjeitanger (Poiana Issopo) ble innbygger av det spirituelle økosamfunnnet Damanhur i det nordlige Italia, tilbrakte hun de fleste somrene på Indre Helgeland i Nordland fylke.

  Denne boken beskriver en reise tilbake dit, men også møter med sjamaner og lesere i den samiske tradisjonen, med reindriftsutøvere i flere generasjoner og med naturånder både i nord og på Yxnøy ved Sandefjord – i et forsøk på å forstå reinens betydning i mange dimensjoner.

  ISBN: Solens forlag, 2019. 143 s. Innb. Kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og Ark bokhandel blant andre)

 • Niillas Holmberg: Juolgevuođđu

  Juolgevuođđu er Niillas Holmbergs fjerde diktsamling på nordsamisk og hans første helpolitiske diktbok og poetiske manifest. Boken er gjennomillustrert av Inga-Wiktoria Påve.

  I boka reiser en verden av symboler og ordbilder sambandet mellom jorda, og utfordringen med å verne den. Forfatteren påstår at vi må vende tilbake til våre føtter fordi det er med dem vi er i kontakt med jorda. Mellom jorda og føttene har vi til vanlig sko, og en av bokas sentrale skikkelser er skomakeren som produserer og selger sko.

  Gjennom boka går illustrasjonene som en linje som danner en ubrutt sirkel, slik forståelsen av livet og naturen er blant mange urfolk.

  Nominert til Nordisk råds litteraturpris 2020: Niillas Holmberg: Juolgevuođđu (2018)

  Juolgevuođđu lea poehtalaš manifeasta, mii lea Niillas Holmberga vuosttas čađa politihkalaš diktagirji. Govvadáidaga lea dahkan Inga-Wiktoria Påve.

  Dát diktagirji huksesta symbolaid ja giellagovaid máilmmi, mii guorahallá eanaoktavuođa ja hástalusaid dan gáhttemis. Girji čuoččuha ahte mii fertet máhccat julggiide, danin go juolggit leat min guoskkahusat eatnamii. Julggiid ja eatnama gaskkas mis dávjá leat gápmagat ja girjji okta deháleamos giellagovain lea ge gámagoarru gii buvttada ja vuovdala juolgesujiid.

  ISBN: 978-82-90625-89-9. DAT, 2018. 144 s. Heftet. 160.- (kan kjøpes fra Biblioteksentralen og haugenbok)