Sárá Álehtta Guttorm: Miehtjiesdajve jïh eatneme

Hefte som illustrerer naturbetegnelser gjennom bilde og tekst på sørsamisk.

Naturen og landskapet har opp gjennom tidene fått betegnelser som forteller om deres særpreg. Naturbetegnelsene forteller oss om naturens og terrengets form og hvordan naturen eller terrenget ser ut på stedet man beveger seg i.

Naturbetegnelsene er i tillegg lest inn og kan spilles av med pennen som følger med. Bak i heftet er det ordregister med forklaring og norsk oversettelse.

Ta med heftet når du drar ut i naturen og øv deg hva de ulike naturbetegnelsene heter på sørsamisk.

For barn i førskolealder. Inngår i serien Saemiej eatnemebaakoeh.Illustrert av Elisabeth-C. Andreassen. Oversatt til sørsamisk av Siri Kappfjell Päiviö. Boka er også gitt ut nordsamisk og lulesamisk utgave.

Dovletje aejkeste aarhte jïh eatneme nommh åådtjeme mah eatnemem buerkestieh. Daate saemien eatnemebaakoegærjetje edtja aelhkies jïh murreds årrodh jïh ovmessie guvvieh eatnamistie vuesiehtidh. Daennie bïhkedimmiegærjatjisnie saemien baakoeh daaroen gïelese jarkoestamme.

Vaeltieh dam gærjetjem mealtan gosse ålkone leah, vaeresne vaedtsieminie, vijreminie jallh jeatjah, jïh lïerh eatnemebaakojde. Dan varki datne baakojde lïerh, varkebe datne eatnamisnie gaavnh.

ISBN:  978-82-329-0184-5. Davvi girji, 2023. 16 s. 310.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen, )