Stikkord: sørsamisk

 • Amanda Li: Soptsesh Mumivuemeste

  Sørsamisk oversettelse av Adventures in Moomiinvalley (2019).

  En høytlesningsbok med ni gjenfortellinger av kjente historier om mummifamilien og de mange vennene deres i Mummidalen.

  Bli med Mummitrollet, Snorkfrøken, Sniff, Lille My og alle de andre på eventyr i den forunderlige Mummidalen.

  Historiene og illustrasjonene er hentet fra TV-serien med samme navn, som igjen er basert på forfatteren og kunstneren Tove Janssons verdensberømte Mummi-univers.

  Amada Li har skrevet historiene. Anja Labj har oversatt boka til sørsamisk. Boka er gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek. For aldersgruppe 3-6 år.

  Boka er også gitt ut i norsk oversettelse: Eventyr fra Mummidalen (2019).

  ISBN: 978-82-93402-81-7. Gïelem nastedh, 2024. 123 sider. Innbundet. 150.-

 • Rakel-Iren Ø. L. Pedersen: Bådåddjon bööremes gejmere – Bodøs beste gamer

  Sørsamisk oversettelse av Bådåjo buoremus gæjmmár/Bodøs beste gamer (2022).

  Hendelsene i denne tospråklige romanen er lagt til Bodø.

  Boka forteller om Næjla og Sunna som begge liker å spille. De bestemmer seg for å delta i en spillekonkurranse på Stormen bibliotek en dag i oktober 2019. Og her begynner deres reise, om de virkelig kunne vinne denne konkurransen.

  Oversatt til sørsamisk av Ajlin Jonassen Kråik. Illustrert av Sissel Ringstad. For mellomtrinnet. Boka er også gitt ut i nordsamisk/norsk utgave.

  Gærja Næjlan jïh Sunnan bïjre mah lyjhkoeh spïeledh. Dah eajhnaduvvieh meatan årrodh aktene spïelegaahtjemisnie gærjagåetesne rïhkeden 2019. Jïh desnie dej feeleme aalka, mejtie buektiehtieh gaahtjemem vitnedh.

  Daate lea soptsese spïelemen jïh gaahtjemen bïjre.

  ISBN: 978-82-329-0600-0. Davvi girji, 2024. 80 sider. Innbundet. 349.-(kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen blant andre)

 • Lise Myhre: Dracarys

  Sørsamisk oversettelse av Lise Myhres Dracarys (2020). Bok 16 i serien om Nemi.

  Nemi er en jente i tyveårene med et lidenskapelig forhold til drager, jedier og svartmetall. Hun har funnet sin plass blant de andre utskuddene og trives der. Nemi har en forkjærlighet for sjokolade, alkohol og røyk, og misliker pelsoppdrett, fotball og autoriteter. Hun drømmer seg stadig bort til fantasiverdener med drager og monstere, men gjør også mange observasjoner om sitt eget hverdagsliv.

  Nå er venninnene Cyan og Ophelia single, mens Nemi og Grims forhold møter en stor utfordring. Dette er en samlebok av Nemi-striper, dikt og helsider utgitt i 2014 og 2015.

  Tegneserien Nemi av Lise Myhre slo gjennom i 1999, og ble raskt populær på flere språk. Nemi er både barnsligst, frekkest, mest naiv, mest kynisk, og veldig glad i snop, øl, heavy metal, drager og fantasy.

  Oversatt til sørsamisk av Anja Labj. Boka er gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

  Nemi tjeehpes vaarjoejgujme gåårvede, voelegem jåvka, dållefuemtieh, fantasym jïh garre metalem lyjhkoe. Nemi rovnege, jåabpan jïh Annje maanan mïelesne. Dïhte lusteligke jielem sjuevnjedsraedteste vuajna. Nemi lea åavtoes gaarmanæjjide håakan, fæjhkide, voelegasse jïh tjihtesidie. Nemim maahta lohkedh luhkiegolmene gïelesne jïh åarjelsaemien daelie luhkienjealjadinie sjædta.

  ISBN: 978-82-93402-75-6. Gielem nastedh, 2024. 160 sider. Innbundet. (Kan kjøpes gjennom Saemien sijte )

 • Doesteles Duvrie

  Sørsamisk oversettelse av Bjørnis kjører brannbil (2021).

  Brannbamsen Bjørnis elsker å kjøre brannbil, men en brannkonstabel kan også kjøre både bil, båt, dronebil og helikopter. Bli med Bjørnis når han kjører blant annet sekshjuling, stigebil og brannbåt.

  Hvert oppslag har en tilhørende historie. Brannbamsen Bjørnis gir barn omsorg og trygghet ved brann og andre ulykker, og har gode råd om brannvern til alle.

  Bjørnisprosjektet er et samarbeid mellom brannvesenet og Brannvernforeningen. Boka er skrevet og illustrert av Marte Gravseth Aspen og oversatt til sørsamisk av Siri Kappfjell Pãiviö. For førskolebarn/småtrinn. Boka er gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

  ISBN:  978-82-94048-45-8. Gïelem nastedh, 2023. 23 sider. 50.- (kan kjøpes gjennom Saemien sijte og Biblioteksentralen)

 • Sissel Horndal: Jieliemasse naestiej luvhtie – vaajese saemien mytologijen mietie

  Sørsamisk oversettelse av Fra stjernene til livet (2019).

  Det er høst og det blåser. Bladene faller. Bjørnen vandrer dypt inn i skogen og fuglene samler seg i store flokker. Mørketida kommer. Det blir frost. Menneskene blir stille og speider opp mot stjernene. Der, i det mørke himmelrommet, er noe stort i vente: Et nytt liv skal komme til verden. Alle gode krefter hjelper til. Langs en solstråle bærer det, ned mot jorda. Og så, når vinteren slipper taket og sola kommer tilbake, er tida inne …

  En fortelling fra samisk mytologi, inspirert av samiske myter og religiøse forestillinger fra 1600- og 1700-tallet. Basert på tradisjoner fra lule- og sørsamiske områder. I etterordet gir Anna Westman Kuhmunen en kort beskrivelse av dette.

  Anne-Grethe Leine Bientie og Bierna Leine Bientie har oversatt til sørsamisk.

  Norsk utgave: Fra stjernene til livet. Lulesamisk utgave: Nástijs iellemij. Boka er også gitt ut på tysk.

  ISBN:  978-82-7601-285-9. Idut, 2023. 32 s. Innb. 249.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og

 • Åse Ombustvedt: Ringkh jis mij joem

  Sørsamisk oversettelse av Ring hvis det er noe – dikt for ungdom (2021).

  Tenåringen Emma sliter med ei mor som ikke stiller opp, og som mest sannsynlig er psykisk syk. Sånt er krevende å håndtere. Hun sliter med å komme seg gjennom hverdagen, både hjemme og på skolen. Moren hennes er svært nervøs og oppfarende, og lemper all sin angst og uro over til datteren.

  Uten egentlig å være klar over det selv, bærer Emma på alt dette. Men, litt etter litt går det opp for henne at ikke alt er som det bør være.

  Boka er skrevet i lettlest-form, eller som dikt, med ujevn høyremarg. For aldergruppen 13-16 år. Illustrert av Inga H. Sætre. Helen Blind Brandsfjell har oversatt til sørsamisk. Gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

  Emma tjabreminie jielemem staeriedidh,dovne gåetesne jïh skuvlesne.
  Tjidtjebe jueriedisnie jïh dååjrehts jïh gaajhke dakteren skåltoe.
  Daate Emmam baajnehte, ij dïhte dam guarkah gænnah.

  Ånnetji ånnetji dle aalka guarkedh eah gaajhkh leah buerielaakan dej luvnie.
  Daate gærja lea jïjtje bearkadimmien bïjre,loevenimmien bïjre jïh loetedh guktie gaajhke lea.

  ISBN:978-42-419-5411-5. Gielem nastedh, 2023. 104 s. Innb. 100,-. (kan kjøpes hos Saemien sijte og Biblioteksentralen)

 • Rachel & Sean Qitsualik-Tinsley: Soptsesh guktie Bïerkenidh jïh vihthTjuedtjielidh

  Sørsamisk oversettelse av Stories of survival and revenge (2015).

  Boka inneholder tre sagn eller myter fra inuitkulturen i nordøst-Canada, med et informativt etterord.

  Den inneholder historiene til Nuliajuk, moren til sjøpattedyrene; Kaugjagjuk, den mishandlede foreldreløse som søker hevn; og Nanurluk, en enorm isbjørn som er mange ganger så stor som en vanlig bjørn.

  Selv om mye er ulikt, vil det ha interesse å lese om hvordan andre nordlige urfolk har levd med naturkreftene og tenkt om ville dyr.

  Boka er skrevet for voksne, men kan leses like godt av ungdom og større barn. Illustrert av Jeremy Mohler og oversatt av Sig-Britt Persson. Gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

  Soptsesh guktie Bïerkenidh jïh vihth Tjuedtjielidh golme gieltegs inuihti almetjevaajesh: Soptsesh Nuliajuken bïjre, mearoen njammijedyjren ietnie; Kaugjagjuk, dïhte eejhtegapts daarehtalleme gie haedtiem guara; jïh Nanurluk, akte gaaje jïeknge jïengeduvrie mij åpmohts stuerebe goh akte sïejhme duvrie. Guvvieraajroeh daan gærjan guvvieh eadtjaldovveme, mij almetjeheamturidie åehpiedahta. Gaajhkine vaajmoetsaepmemen heannadimmine jïh dah voevnijes sjugniedimmieh mah inuihti mytologijesne gååvnesieh.

  ISBN 978-82-94048-42-7. Gïelem nastedh, 2023. 86 s. Innb.100,-(kan kjøpes hos Saemien sijte og Biblioteksentralen)

 • Sørsamiske videobøker: Gielem Nastedh

  Gielem Nastedh har laget et utvalg av videobøker på youtube, der sørsamiske barnebøker er tilgjengelige for alle. Her vil det komme nye videobøker fortløpende.

  https://www.youtube.com/@gielemnastedh2664/videos

 • Inga Borg: Feeste Pluppen luvnie

  Sørsamisk oversettelse av Inga Borgs Kalas hos Plupp (1996).

  Plupp har mange venner som gjerne kommer på besøk. Noen vil bare hilse på en stund. Andre vil gjerne bo hos en stund. men alle blir budt på noe godt.

  På kjent vis vandrer Plupp rundt blant de ville dyra i fjellet, og høster mat fra naturen til seg og dyra.

  Dette er den åttende Plupp-boka som kommer på sørsamisk (inkludert én løs oversettelse).For aldersgruppen 3-6 år. Oversatt til sørsamisk av Marja Magdalena Joma. Gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

  Gosse juhtije-ledtieh bååstede vaeride båetieh,
  Pluppe stoerre gïjre-feestese böörede. Juvrh mah daelvege baatseme åadtjoeh aaj båetedh.

  Gosse giesie sjædta jïh gaajhkh juvrh tjovkh åådtjeme, dellie Pluppe tjovke-feestese böörede. Men ij leah aelhkie feestem utnedh gosse guessieh tjoejhkh, gaarhkh jïh sluemegh sijhtieh. Ij Pluppe dagkerh beapmoeh utnieh. Hijven gaaranassh gaajhkh beapmoeh lyjhkoeh.

  ISBN 978-8294048-44-1 Gïelem Nastedh. 2023. Innb. ( Selges hos Saemien sijte og Biblioteksentralen)

 • Sárá Álehtta Guttorm: Miehtjiesdajve jïh eatneme

  Hefte som illustrerer naturbetegnelser gjennom bilde og tekst på sørsamisk.

  Naturen og landskapet har opp gjennom tidene fått betegnelser som forteller om deres særpreg. Naturbetegnelsene forteller oss om naturens og terrengets form og hvordan naturen eller terrenget ser ut på stedet man beveger seg i.

  Naturbetegnelsene er i tillegg lest inn og kan spilles av med pennen som følger med. Bak i heftet er det ordregister med forklaring og norsk oversettelse.

  Ta med heftet når du drar ut i naturen og øv deg hva de ulike naturbetegnelsene heter på sørsamisk.

  For barn i førskolealder. Inngår i serien Saemiej eatnemebaakoeh.Illustrert av Elisabeth-C. Andreassen. Oversatt til sørsamisk av Siri Kappfjell Päiviö. Boka er også gitt ut nordsamisk og lulesamisk utgave.

  Dovletje aejkeste aarhte jïh eatneme nommh åådtjeme mah eatnemem buerkestieh. Daate saemien eatnemebaakoegærjetje edtja aelhkies jïh murreds årrodh jïh ovmessie guvvieh eatnamistie vuesiehtidh. Daennie bïhkedimmiegærjatjisnie saemien baakoeh daaroen gïelese jarkoestamme.

  Vaeltieh dam gærjetjem mealtan gosse ålkone leah, vaeresne vaedtsieminie, vijreminie jallh jeatjah, jïh lïerh eatnemebaakojde. Dan varki datne baakojde lïerh, varkebe datne eatnamisnie gaavnh.

  ISBN:  978-82-329-0184-5. Davvi girji, 2023. 16 s. 310.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen, )