Stikkord: mytologi

 • Jorg Aune: Samisk mytologi og samisk religion – våren 1999

  Runebommene er samiske trommekretser, hvor hver sirkel inneholder symboler og figurer som representerer ulike elementer i den samiske gudelæren. Disse trommekretsene ble brukt i religiøse seremonier og rituelle handlinger, og ble håndtert av sjamaner eller noaider. Gjennom runebommene kunne man kommunisere med gudene, be om beskyttelse, healing eller innsikt i fremtiden.

  En annen viktig kilde til samisk mytologi er sagalitteraturen, som består av muntlige overleveringer og fortellinger fra samenes historie og kulturarv og kan gi oss innblikk i samenes tro og forestillinger om verden og skapelsen.

  Samisk mytologi er rik på fortellinger om guder, naturånder, skapelsesmyter, heroiske episke sagn og magiske skikkelser. Gjennom disse fortellingene kan vi få et innblikk i samenes verdensbilde, deres forhold til naturen, dyr og mennesker, og deres tro på det overnaturlige.

  Selv om samene i dag i stor grad har blitt kristnet, lever mytologien deres fortsatt videre i form av muntlige tradisjoner, kunst, musikk og litteratur. Det er viktig å bevare og respektere denne rike kulturarven, som gir oss et unikt innblikk i en gammel og unik kultur.

  Jorg Aune er utdannet lektor med forkjærlighet for mytologier. Han har tidligere gitt ut boken Norrøn mytologi – en oppslagsbok og barneboka Vetter i nordiske folkesagn og folketro.

  ISBN: 978-82-300-2621-2. Kolofon forlag, 2023. 44 sider. Innbundet. 379.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen, Adlibris og Ark bokhandel blant andre)

 • Sissel Horndal: Jieliemasse naestiej luvhtie – vaajese saemien mytologijen mietie

  Sørsamisk oversettelse av Fra stjernene til livet (2019).

  Det er høst og det blåser. Bladene faller. Bjørnen vandrer dypt inn i skogen og fuglene samler seg i store flokker. Mørketida kommer. Det blir frost. Menneskene blir stille og speider opp mot stjernene. Der, i det mørke himmelrommet, er noe stort i vente: Et nytt liv skal komme til verden. Alle gode krefter hjelper til. Langs en solstråle bærer det, ned mot jorda. Og så, når vinteren slipper taket og sola kommer tilbake, er tida inne …

  En fortelling fra samisk mytologi, inspirert av samiske myter og religiøse forestillinger fra 1600- og 1700-tallet. Basert på tradisjoner fra lule- og sørsamiske områder. I etterordet gir Anna Westman Kuhmunen en kort beskrivelse av dette.

  Anne-Grethe Leine Bientie og Bierna Leine Bientie har oversatt til sørsamisk.

  Norsk utgave: Fra stjernene til livet. Lulesamisk utgave: Nástijs iellemij. Boka er også gitt ut på tysk.

  ISBN:  978-82-7601-285-9. Idut, 2023. 32 s. Innb. 249.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og

 • Rachel & Sean Qitsualik-Tinsley: Soptsesh guktie Bïerkenidh jïh vihthTjuedtjielidh

  Sørsamisk oversettelse av Stories of survival and revenge (2015).

  Boka inneholder tre sagn eller myter fra inuitkulturen i nordøst-Canada, med et informativt etterord.

  Den inneholder historiene til Nuliajuk, moren til sjøpattedyrene; Kaugjagjuk, den mishandlede foreldreløse som søker hevn; og Nanurluk, en enorm isbjørn som er mange ganger så stor som en vanlig bjørn.

  Selv om mye er ulikt, vil det ha interesse å lese om hvordan andre nordlige urfolk har levd med naturkreftene og tenkt om ville dyr.

  Boka er skrevet for voksne, men kan leses like godt av ungdom og større barn. Illustrert av Jeremy Mohler og oversatt av Sig-Britt Persson. Gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

  Soptsesh guktie Bïerkenidh jïh vihth Tjuedtjielidh golme gieltegs inuihti almetjevaajesh: Soptsesh Nuliajuken bïjre, mearoen njammijedyjren ietnie; Kaugjagjuk, dïhte eejhtegapts daarehtalleme gie haedtiem guara; jïh Nanurluk, akte gaaje jïeknge jïengeduvrie mij åpmohts stuerebe goh akte sïejhme duvrie. Guvvieraajroeh daan gærjan guvvieh eadtjaldovveme, mij almetjeheamturidie åehpiedahta. Gaajhkine vaajmoetsaepmemen heannadimmine jïh dah voevnijes sjugniedimmieh mah inuihti mytologijesne gååvnesieh.

  ISBN 978-82-94048-42-7. Gïelem nastedh, 2023. 86 s. Innb.100,-(kan kjøpes hos Saemien sijte og Biblioteksentralen)

 • Birgit Å. Andersen & Malle Remmel: Stálobárnne válldu – Stállosønnen gifter seg

  Denne boka «Stállobárnne válldu = Stállosønnen gifter seg» er barnebok på lulesamisk med parallelltekst på norsk. Den baserer seg på en stállo-fortelling, men med en moderne vrid.

  Stállosønnen hadde lenge klaget over at han hadde så lyst til å gifte seg, men det bodde ingen i sju mils omkrets eller på de neste sju fjellene. Stállo og Luhták syntes også at det var på tide at sønnen giftet seg.

  Kanskje du skal dra til byen en tur på frierferd? spurte Luhták. – Det var en god idé det, sa stállo og de så forventningsfullt på stállosønnen. – Ja det har jeg veldig lyst til, jeg har jo aldri vært i byen før. De ble derfor enig om at sønnen skulle dra ned fra fjellet og inn til byen, men hunden måtte være hjemme på fjellet. – Husk å spør om du kan få en kopp kaffe, sa Stállo. – Hvis du blir invitert inn, så betyr det at du får lov å gifte deg. Stállo var så spent at han nesten tissa seg ut. Kanskje han kunne finne noen han kunne gifte seg med der, en flott samejente eller en staselig samegutt.

  For aldersgruppen 3-9 år. Illustrert av Malle Remmel.

  Stálobárnne sidáj válldut, ja lij juo mælggadav dan birra giehttum. Valla ettjin aktak dan guovlon åro, ettjin ga aktak gietjav mijla duogen jali daj boahtte gietjav várijn. Stállo ja Luhták guorrasijga dasi, ájgge lij dal válldut.

  ISBN: 978-82-8263-496-0. Čálliid Lágádus, 2023. 39 s. Innb. 249,-. (Kan kjøpes via Gávpi og Biblioteksentralen)

 • Odin Helgheim: Fenrisesïejpe

  Sørsamisk oversettelse av Fenrisulven (2020) – første bok i Helgheims tegneserie Ragnarok.

  Vikinggutten Ubbe Gunnhildsson har alt han kan ønske seg. En sterk mor som er glad i ham, en talentfull storebror som rettleder ham, gode venner og masse eventyr. Det er i grunnen lite som kan true idyllen, trodde han.

  Dette er en saga om å miste all kontroll til krefter mye mektigere enn deg selv, og om reisen for å vinne den tilbake.

  Tegneserieroman for aldersgruppen 9-16 år.  Den vant Arks barnebokpris i 2020. Oversatt til sørsamisk av Anja abj Den er også gitt ut i lulesamisk og nordsamisk utgave.

  «Ragnarok»-sárggus­ráidu almmu­huvvo sáme­gielaide (Áslat Issát Eira, 26.01.23, Ávvir)
  Ragnarok-serien er ute på fem nye språk! (Egmont publishing, 25.01.23)

  Vikingebaernien, Ubbe Gunnhildssonen, lea gaajhke maam daarpesje. Veaksehks ietnie gie satnem eahtsa, væjkeles vïelle gie satnem bïhkemde, gïemhpes voelph jïh jeenje jeatjebe mij jieliemisnie luste. Mij dle daan raaffan aajhtojne maahta njaakedh?

  Jupmeli faamoej nuelesne Daate soptsese dan bïjre gosse jïjtse faamoem veaksahkåbpoej gïeti sïjse dassa jïh aalka tjabremen dam bååstede vaeltedh.

  Odin Helgheim (reakadi 1996) Sandefjordeste båata, jïh maanabaelien gille jaepieh USA:sne årroeji. Dubpene sutnjan buelijes ïedtjh guvvieraajrojste tsïhkijin jïh dusnie jïjtje aaj eelki saarkodh. «Ragnarok – Fenrisesïejpe» sov voestes guvvieraajroeromaane.

  ISBN: 978-82-429-7467-9. Egmont serieforlaget, 2023. 127 s. Innbundet. 299.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og Adlibris blant andre)

 • Odin Helgheim: Fenrisstálppe

  Lulesamisk oversettelse av Fenrisulven (2020) – første bok i Helgheims tegneserie Ragnarok.

  Vikinggutten Ubbe Gunnhildsson har alt han kan ønske seg. En sterk mor som er glad i ham, en talentfull storebror som rettleder ham, gode venner og masse eventyr. Det er i grunnen lite som kan true idyllen, trodde han.

  Dette er en saga om å miste all kontroll til krefter mye mektigere enn deg selv, og om reisen for å vinne den tilbake.

  Tegneserieroman for aldersgruppen 9-16 år.  Den vant Arks barnebokpris i 2020. Oversatt til lulesamisk av Sivert Anders Kintel Den er også gitt ut i nordsamisk og sørsamisk utgave.

  «Ragnarok»-sárggus­ráidu almmu­huvvo sáme­gielaide (Áslat Issát Eira, 26.01.23, Ávvir)
  Ragnarok-serien er ute på fem nye språk! (Egmont publishing, 25.01.23)

  Vijkikbárnne Ubbe Gunnhildsson adná divna majt juo dárbaj. Gievras iednev guhti suv æhttsá, tjiehpes vieljav guhti suv lájddi, buorre rádna ja ållo suohttasa ma dáhpáduvvi. Mij dáv ráfev máhttá másedit?

  Dát subtsas la subtsas gåktu masset dárkestimev fámojda ma lij viehka gievrabu gå ietjat, ja rahtjamus vuojttet dav ruopptot!

  Odin Helgheim (riegádam 1996) la Sandefjordas, valla åroj muhtem jage USAan mánávuodan. Dåppe sujna badjánij berustibme gåvvårájdojda ja nav sån sárggogådij iesj. «Ragnarok – Fenrisstálppe» la suv vuostasj gåvvårájddoromádna.

  ISBN: 978-82-429-7468-6. Egmont serieforlaget, 2023. 127 s. Innbundet. 299.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og Adlibris blant andre)

 • Odin Helgheim: Fenrisgumpe

  Odin Helgheim  vuosttaš govvaráidoromána Ragnarok – Fenrisgumpe» lea jorgalan davvisámegillii.

  Vikiŋgabártnis Ubbe Gunnhildssonas lea buot maid juo dárbbaša. Gievrras eadni gii ráhkista su, čeahpes viellja gii láidesta su, buorit ustibat ja olu suohttasat mat dáhpáhuvvet. Mii dán ráfi ges muosehuhtásii?

  Dát muitalus lea dan birra ahte manahit válddi fámuide mat leat mihá gievrrabut go don ieš ja rahčamus vuoitit dan ruovttoluotta!

  Odin Helgheim (riegádan 1996) lea eret Sandefjordas, muhto orui moadde jagi USA:s unnin. Doppe sus badjánii buolli berostupmi govvaráidduide ja nu son sárgugoii ies. «Ragnarok – Fenrisgumpe» lea su vuosttas govvaráidoromána.

  Nordsamisk oversettelse av Fenrisulven (2020) – første bok i Helgheims tegneserie Ragnarok.

  Vikinggutten Ubbe Gunnhildsson har alt han kan ønske seg. En sterk mor som er glad i ham, en talentfull storebror som rettleder ham, gode venner og masse eventyr. Det er i grunnen lite som kan true idyllen, trodde han.

  Dette er en saga om å miste all kontroll til krefter mye mektigere enn deg selv, og om reisen for å vinne den tilbake.

  Tegneserieroman for aldersgruppen 9-16 år.  Den vant Arks barnebokpris i 2020. Oversatt til nordsamisk av Berit Margrethe Oskal. Den er også gitt ut i lulesamisk og sørsamisk utgave.

  «Ragnarok»-sárggus­ráidu almmu­huvvo sáme­gielaide (Áslat Issát Eira, 26.01.23, Ávvir)
  Ragnarok-serien er ute på fem nye språk! (Egmont publishing, 25.01.23)

  ISBN: 978-82-429-7466-2. Egmont serieforlaget, 2023. 127 s. Innbundet. 299.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og Adlibris blant andre)

 • Rita Helmi Toivosdatter Laakso: Prinsetje jïh gievrie/Lilleprinsen og runebomma

  Forfatteren blander norsk og samisk fortellertradisjon i dette selvkomponerte eventyret om den lille prinsen og runebomma.

  En gang for ikke lenge siden bodde det en spesiell liten gutt i et lite land. Han vokste opp i en normal storfamilie med mange tanter og onkler, men det var en tante som gutten likte særs godt. Hun var annerledes, og hun både lekte, sang og fortalte spennende historier om alt rundt seg.

  Alle historiene hadde hun inne i hodet sitt, og historiene ble spunnet som flotte spindelvev som blinket som sølvtråder i sola. På grunn av alle tantes flotte historier var ikke gutten redd for edderkopper. Han syntes spindelvev var vakkert, særlig etter at det hadde regnet. Når de gikk tur i skogen, og spesielt ved juletider, fortalte tante alltid små historier om prinser, prinsesser, nisser, tusser og troll og om samiske, mytiske guder.

  Tekst på sørsamisk og norsk. oversatt til sørsamisk av Ellen Bull Jonassen. Illustrert av Heidi Persdatter Greiner Haaker. For aldersgruppen 6-11 år.

  Bygger bro mellom norsk og samisk med ny barnebok (Kolofon forlag, 11.11.21)

  ISBN: 978-82-300-2297-9. Kolofon forlag, 2021. 91 s. Innb. 298.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen )

 • Rita Helmi Toivosdatter Laakso: Prinsasj ja goabdes/Lilleprinsen og runebomma

  Forfatteren blander norsk og samisk fortellertradisjon i dette selvkomponerte eventyret om den lille prinsen og runebomma.

  En gang for ikke lenge siden bodde det en spesiell liten gutt i et lite land. Han vokste opp i en normal storfamilie med mange tanter og onkler, men det var en tante som gutten likte særs godt. Hun var annerledes, og hun både lekte, sang og fortalte spennende historier om alt rundt seg.

  Alle historiene hadde hun inne i hodet sitt, og historiene ble spunnet som flotte spindelvev som blinket som sølvtråder i sola. På grunn av alle tantes flotte historier var ikke gutten redd for edderkopper. Han syntes spindelvev var vakkert, særlig etter at det hadde regnet. Når de gikk tur i skogen, og spesielt ved juletider, fortalte tante alltid små historier om prinser, prinsesser, nisser, tusser og troll og om samiske, mytiske guder.

  Tekst på lulesamisk og norsk. Lulesamisk oversettelse av Stig Riembe Gælok. Illustrert av Heidi Persdatter Greiner Haaker. For aldersgruppen 6-11 år.

  Bygger bro mellom norsk og samisk med ny barnebok (Kolofon forlag, 11.11.21)

  ISBN: 978-82-300-2298-6. Kolofon forl., 2021. 91 s. Innb. 298.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen )

 • Rita Helmi Toivosdatter Laakso: Prinssaš ja goavddis/Lilleprinsen og runebomma

  Forfatteren blander norsk og samisk fortellertradisjon i dette selvkomponerte eventyret om den lille prinsen og runebomma.

  En gang for ikke lenge siden bodde det en spesiell liten gutt i et lite land. Han vokste opp i en normal storfamilie med mange tanter og onkler, men det var en tante som gutten likte særs godt. Hun var annerledes, og hun både lekte, sang og fortalte spennende historier om alt rundt seg.

  Alle historiene hadde hun inne i hodet sitt, og historiene ble spunnet som flotte spindelvev som blinket som sølvtråder i sola. På grunn av alle tantes flotte historier var ikke gutten redd for edderkopper. Han syntes spindelvev var vakkert, særlig etter at det hadde regnet. Når de gikk tur i skogen, og spesielt ved juletider, fortalte tante alltid små historier om prinser, prinsesser, nisser, tusser og troll og om samiske, mytiske guder.

  Tekst på nordsamisk og norsk. Oversatt til nordsamisk av Kirsi Máret Paltto. Illustrert av Heidi Persdatter Greiner Haaker. For aldersgruppen 6-11 år.

  Bygger bro mellom norsk og samisk med ny barnebok (Kolofon forlag, 11.11.21)

  ISBN: 978-82-300-2299-3. Kolofon forl., 2021. 91 s. Innb. 298.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen )