Stikkord: rein

 • Ingá Elin Marakatt: Miesáš Nuvtte – gos lea eadni?

  Ingá Elin Marakatt har gitt ut bildebok for førskolebarn om en liten reinkalv som har mistet moren sin.

  Reinkalven Knut ble født på en barflekk. Simlens melk var så god og varm at hele lille Knut ble varm innvendig. Verden er så stor og lille Knut er så liten, så liten.

  Våren er på tur til Sápmi og alt blir lysere. Sola varmer og snøen smelter dag for dag og elvene begynner å renne. Reinflokken beiter på barflekkene og det gjør også Knut og moren hans. Plutselig kommer en ørn mot Knut og moren hans. Akkurat da ørna skulle angripe den lille reinkalven, hoppet simla opp på to bein og sparket til ørna.

  Knuts hjerte banker hardt og han er kjemperedd. Ørna prøver å angripe på nytt, men simla hopper opp på to bein og sparker ørna i vingen slik at den får vondt og flyr bort. Reinkalven Knut vokser seg større i løpet av sommeren, og om høsten blir reinflokken hentet inn til gjerdet. Nå skal reinkalvene få merke i ørene. Men hvor er mor blitt av? Knut rautet og ropte på moren sin, men ingen kommer. Lemen, måsen og haren kommer for å hjelpe.Tro om de finner moren til lille Knut?

  Nordsamisk tekst. Illustrert av Leila Nutti. For barn i alderen 0-6 år.

  Miesáš Nuvtte riegádan bivlii guottetbáikkis. Álddu mielki lea nu liekkas ja dat ligge unna miesáža. Máilbmi lea nu stuoris ja unna gálbbenjunat ruksesmiesáš lea nu unni, nu unni.

  Giđđa lea boahtime Sápmái ja máilbmi čuvggodišgoahtá. Beaivi ligge ja suddadišgoahtá muohttaga ja jogažat golggiidit. Bohccot guhtot bievllain ja nu dahkaba Nuvtte ja eadni maid. Fáhkkestaga goaskin lahkonišgoahtá eatni ja Nuvtte. Justa go goaskin falleha unna miesáža Nuvtte, de eadni haskala maŋŋejulggiid ala ja časká goaskima.

  Nuvtte váibmu čoalká garrasit. Son lea nu balus. Goaskin fas viggá dohppestit, muhto eadni fas haskala, časká goaskima julggiiguin ja nordada goaskima soajá. Goaskin lápmašuvvá ja girdila ballánhámis eret. Nuvtte stuorru geassebotta ja čakčat de vižžet olbmot ealu gárdái ja áigot merket miesážiid. Muhto gosa son eadni jávkkai? Nuvtte ruovggai ja ruovggai muhto eadni ii boađe.  Goddesábin ja skávhli ja njoammil bohtet ja álget veahkkin ohcat Nuvtte eatni. Gávdnetgo sii eatni?

  ISBN: 978-82-329-0294-1. Davvi girji, 2023. 42 s. Innb. 260.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen, )

 • Malin Roca Ahlgren: Linne & ladtetje

  Sørsamisk oversettelse av Linne & loddi (2022).

  Bildebok om den samiske jenta Linne, og om hennes lyst til å bli kjent med naturen, og ta vare på den.

  Linne er fem år og bor i en skog i Sápmi. En dag når Linne er ute å går med sin mor Aili, hunden Manni og reinen Bocko hører de en merkelig lyd. Det er hakkespetten Loddi som behøver hjelp. De følger fuglen inn i løvskogen og Linne forstår at også Bocko er i fare. For skogen holder på å forsvinne. Hvordan kan Linne hjelpe?

  For aldersgruppen 3-6 år. Illustrert av Judith Balaguero. Oversatt til sørsamisk av  Åse Klemensson, Boka er gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

  Linne lea vïjhten jaepien båeries. Dihte Saepmesne orre bijjene noerhtene. Akten biejjien gosse Linne skåajjesne vaadtsehtjeminir, rovnegas tjoejem gåvla.

  Dihte moeretsöölhke. Linne ladtetjem skåajjen sïjse dåerede jïh dellie aajhtsa moeretsöölhke viehkiem daarpesje. Skåajje gaarveneminie. Guktie Linne Maahta viehkiehtidh?

  ISBN: 978-82-93402-74-9. Giëlem nastedh, 2023.32 s. Innb. 70.- (kan kjøpes gjennom Saemien sijte og Biblioteksentralen)

 • Malin Roca Ahlgren: Linne & Loddi

  Malin Roca Ahlgren har skrevet barnebok om å redde skogene.

  Linne er fem år og bor i en skog i Sápmi. En dag når Linne er ute å går med sin mor Aili, hunden Manni og reinen Bocko hører de en merkelig lyd. Det er hakkespetten Loddi som behøver hjelp. De følger fuglen inn i løvskogen og Linne forstår at også Bocko er i fare. For skogen holder på å forsvinne. Hvordan kan Linne hjelpe?

  For aldersgruppen 3-6 år. Svensk tekst. Illustrert av Judith Balaguero. Bildeboka er faktagransket av blant andre Madeleine Renhuvud og Lene Cecilia Sparrok.

  ISBN: 9789188933867. Kikkuli förlag, 2022. 32 s. Innb. 244.- (kan kjøpes gjennom Adlibris)

 • Heiken Máret/Marit G. Bongo: Sámi biepmut – Samisk mat

  I samisk kosthold er reinkjøttet viktig element. Reinkjøtt og innmat av rein er rik på jern, proteiner og vitaminer, og er gode råvarer for å lage næringsrik og sunn mat. Ifølge samisk mattradisjon skal man nyttiggjøre seg av hele dyret, i boka finnes det også oppskrifter på blant annet blodmat, reinhode og reinklov.

  I boka er det også oppskrifter til retter av ferskvannsfisk, som er vanlig i samisk kosthold. I oppskrifter er det forklaring på hvordan man koker, steker og salter fisk.

  For å minske matsvinn finnes det tips til de fleste oppskrifter om oppbevaring og hvordan bruke restemat.

  Tekst på nordsamisk og norsk.

  Hun har har tidligere gitt ut bøker om samisk mat som er digitalt tilgjengelig i Nettbiblioteket:

  Marit G. Bongo: Reinkjøttretter/Bohccobierggus mállasat (1991)

  Marit G. Bongo: Samisk mat år 2000/Heiken Máret: Sámi biepmut jagi 2000 (2000)

  ISBN:  9788230352373. Reinkjøtt-marked, 2021. 91 s. Innb. 350.- (kan kjøpes gjennom Gavpi og Biblioteksentralen)

 • Ellen Anne Gaup: Miesážis rávis boazun – bohcco eallingeardi

  Hva spiser reinen? Hvorfor har noen rein horn, mens andre ikke har?

  I boka følges en hvit reinkalv gjennom det første leveåret: hva den opplever og hva den driver på med, hvor den holder til, hva den spiser etc. Boka er ei helillustrert bildebok med lettlest tekst, med en oppsummerende faktatekst og ordforklaringer.

  Fagbok om rein som bildebok for barn i alderen 4-9 år. Nordsamisk tekst. Illustrert av Malle Remmel.

  Maid borrá boazu? Manne leat muhtun bohccuin čoarvvit ja earáin eai?

  Dán fágagirjjis mii čuovvut gabbamiesáža vuosttaš eallinjagis: maid dat vásiha ja bargá, gos eallá, maid borrá jna. Girji lea ollislaččat govvagirjin oktan teavsttain mas lea čoahkkáigessojuvvon faktateaksta ja sátnečilgehusat.

  ISBN: 978-82-329-0298-9. Davvi girji, 2021. 56 s. Innb. 249.- (kan kjøpes fra Biblioteksentralen og Gavpi blant andre)

 • Marry Áilonieida Somby: Tjorme Bietse – girtepilote (Epub)

  Sørsamisk utgave av Marry A. Sombys «Čerbmen Bizi – girdipilohtta» (2013).

  Tjorme Bietse, en ettårskalv, vandrer alene rundt fordi mora har vraket den. Han opplever mye rart i møte med konkurransereinen, villreinen, reinsbukken, elgen, filmstjerne-reinen, turistreinen og gullsimla. Etter å ha møtt turistreinen, Silgon, drar han tilbake til mora. Men på veien går han seg vill.

  For barn i alderen 6-9 år. Berit Marit Hætta har illustrert boka.

  Boka er også tilgjengelig som e-bok på nordsamisk, lulesamisk og norsk.

  Tjorme Bietse oktegh vaanterdeminie dan åvteste ietnebe lea satnem laahpeme. Tjorme jïjnjem onterligs dååjre gosse gaahtjemebovtsem, gedtiem, sarvam, sarvem, filmenaestiebovtsem, turistebovtsem jïh gullieaaltoem råaka. Mænngan turistebovtsem råakeme, Faavre, dle Bietse bååstede ietniebasse vualka. Men gosse edtja dohkoe vaedtsedh dle tjaajene. Lohkh mij Bietsine heannede jïh mejtie ietniebasse vihth båata.

  ISBN: 978-82-329-0194-4. Davvi girji, 2021. 41 s. Epub. Vannmerket. 159.- (kan kjøpes gjennom ebok.no)

 • Marry Áilonieida Somby: Tjermmin Bidtsi – hálediddje (Epub)

  Lulesamisk utgave av Marry A. Sombys «Čerbmen Bizi – girdipilohtta» (2013).

  Tjermmin Bidtsi, en ettårskalv, vandrer alene rundt fordi mora har vraket den. Han opplever mye rart i møte med konkurransereinen, villreinen, reinsbukken, elgen, filmstjerne-reinen, turistreinen og gullsimla. Etter å ha møtt turistreinen, Silgon, drar han tilbake til mora. Men på veien går han seg vill.

  For barn i alderen 6-9 år. Berit Marit Hætta har illustrert boka. Anne Silja Turi har oversatt boka fra nordsamisk til lulesamisk.

  Boka er også tilgjengelig som e-bok på nordsamisk, sørsamisk og norsk.

  Finnes også som p-bok: https://www.bibsent.no/boker-medier/boker/barn-og-ungdom/tjiermmim-bidtsi-halediddje-9788273748614

  Tjiermmim Bidtsi tjermak aktu vájalt, gå ieddnes la suv gabnnjim mannat. Sån edna ibmahijt váset gå iejvvi gilpos-boahttsuv, gåttev, sarvváv, filmmanásste-boahttsuv, turissta-boahttsuv ja gålleáldov. Mannel gå Tjiermmim Bidtsi l Silgun-turisstaboahttsuj gujttim, de mierret iednes lusi máhttsat, valla sijddaj manádijn tjádján. Lågå gåktu Tjiermmim Bidtsijn manná ja jus iednes lusi jåvsåt.

  ISBN: 978-82-329-0427-3. Davvi girji, 2021. 41 s. Epub. Vannmerket. 159.- (kan kjøpes gjennom ebok.no)

 • Lemet-Jon Jovnna: Erin

  Erin er en fjorårskalv. I boka forteller hun om årets hendelser og om dyr, fugler og insekter som hun har møtt siden hun var en nyfødt kalv. Erin kommuniserer med alle dyrene som hun møter og forteller også hvorfor hennes folk kaller henne Erin. Nordsamisk tekst.

  Bildeboka er illustrert av Malle Remmel.

  Erin lea čearpmat. Dán girjjis son muitala jagi dáhpáhusain, ealliid, lottiid ja divrriid birra maid lea deaivan, dalle go lei miessi. Erin gulahallá buot ealliiguin maid deaivá. Muitala gal maiddái manne su olbmot dadjet son lea Erin.

  Ill. Malle Remmel.

  ISBN:9788282633932. ČálliidLágádus, 2020. 40 s. Innb. 225.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og Gavpi)

 • Aina Bye og Bengt Åge Jåma: Mijjieh Låartesne /Landet går i arv – rein, folk og natur i Luru reinbeitedistrikt, Nord-Trøndelag

  Nytt opplag av praktboken om rein, folk og natur i Låarten Sijte/Luru Reinbeitedistrikt i Nord-Trøndelag, skrevet av ekteparet Aina Bye og Bengt Åke Jåma. Hun er naturfotograf, han er reineier. Boka har et rikt billedmateriale og tekst på norsk og sørsamisk.

  Skildringa av reinen og reindrifta gjennom ett år er den røde tråden, men her er også intervjuer med folk knyttet til reindrifta, mennesker som har spennende historier å fortelle fra liv og virksomhet. Betegnelse: Gjennom tekst og bilder presenterer forfatterne folket og livet i Luru reinebeitedistrikt, i fjellene i Snåsa, Grong og Lierne, Nord-Trøndelag.

  Gjennom å dele sine erfaringer, kunnskaper og opplevelser, håper forfatterne å kunne bidra til å bygge broer mellom de samiske utøverne av næringen og andre deler av befolkningen.Boka inneholder tekster på norsk og sørsamisk.

  ISBN: 978-82-303-1909-3. Aina Bye og Bengt Åke Jåma, 2. oppl. 2019. 240 s. Innb. 449.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og haugenbok)

 • Inga Borg: Pluppe jïh miesie

  Sørsamisk oversettelse av Inga Borgs Plupp och renkalven (1997) hvor Plupp følger en reinkalv gjennom sitt første leveår.

  Inga Borgs bildebøker om den lille, blåhårete Plupp er en favoritt i samiske familier, fordi fjellnaturen, dyrelivet og gamma som er Plupps hverdag har mange likhetstrekk med den tradisjonelle samiske livsformen.

  Oversatt til sørsamisk av Sara Marja Magga.

  Pluppe lea onneradtje. Dïhte juvrigujmie maahta soptsestidh. – Buerie biejjie Pluppe! Daelie gïjre! Daelie hov rahtjije bovtsh båetieminie!

  ISBN: 978-82-93402-28-2. Gïelem nastedh, 2018. 24 s. Innb. 100.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og Saemien sijte)