Kategori: Ung voksen/Nuorra rávis

 • Åse Ombustvedt: Ringkh jis mij joem

  Sørsamisk oversettelse av Ring hvis det er noe – dikt for ungdom (2021).

  Tenåringen Emma sliter med ei mor som ikke stiller opp, og som mest sannsynlig er psykisk syk. Sånt er krevende å håndtere. Hun sliter med å komme seg gjennom hverdagen, både hjemme og på skolen. Moren hennes er svært nervøs og oppfarende, og lemper all sin angst og uro over til datteren.

  Uten egentlig å være klar over det selv, bærer Emma på alt dette. Men, litt etter litt går det opp for henne at ikke alt er som det bør være.

  Boka er skrevet i lettlest-form, eller som dikt, med ujevn høyremarg. For aldergruppen 13-16 år. Illustrert av Inga H. Sætre. Helen Blind Brandsfjell har oversatt til sørsamisk. Gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

  Emma tjabreminie jielemem staeriedidh,dovne gåetesne jïh skuvlesne.
  Tjidtjebe jueriedisnie jïh dååjrehts jïh gaajhke dakteren skåltoe.
  Daate Emmam baajnehte, ij dïhte dam guarkah gænnah.

  Ånnetji ånnetji dle aalka guarkedh eah gaajhkh leah buerielaakan dej luvnie.
  Daate gærja lea jïjtje bearkadimmien bïjre,loevenimmien bïjre jïh loetedh guktie gaajhke lea.

  ISBN:978-42-419-5411-5. Gielem nastedh, 2023. 104 s. Innb. 100,-. (kan kjøpes hos Saemien sijte og Biblioteksentralen)

 • Rachel & Sean Qitsualik-Tinsley: Soptsesh guktie Bïerkenidh jïh vihthTjuedtjielidh

  Sørsamisk oversettelse av Stories of survival and revenge (2015).

  Boka inneholder tre sagn eller myter fra inuitkulturen i nordøst-Canada, med et informativt etterord.

  Den inneholder historiene til Nuliajuk, moren til sjøpattedyrene; Kaugjagjuk, den mishandlede foreldreløse som søker hevn; og Nanurluk, en enorm isbjørn som er mange ganger så stor som en vanlig bjørn.

  Selv om mye er ulikt, vil det ha interesse å lese om hvordan andre nordlige urfolk har levd med naturkreftene og tenkt om ville dyr.

  Boka er skrevet for voksne, men kan leses like godt av ungdom og større barn. Illustrert av Jeremy Mohler og oversatt av Sig-Britt Persson. Gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

  Soptsesh guktie Bïerkenidh jïh vihth Tjuedtjielidh golme gieltegs inuihti almetjevaajesh: Soptsesh Nuliajuken bïjre, mearoen njammijedyjren ietnie; Kaugjagjuk, dïhte eejhtegapts daarehtalleme gie haedtiem guara; jïh Nanurluk, akte gaaje jïeknge jïengeduvrie mij åpmohts stuerebe goh akte sïejhme duvrie. Guvvieraajroeh daan gærjan guvvieh eadtjaldovveme, mij almetjeheamturidie åehpiedahta. Gaajhkine vaajmoetsaepmemen heannadimmine jïh dah voevnijes sjugniedimmieh mah inuihti mytologijesne gååvnesieh.

  ISBN 978-82-94048-42-7. Gïelem nastedh, 2023. 86 s. Innb.100,-(kan kjøpes hos Saemien sijte og Biblioteksentralen)

 • Katriina Von Bredow: Liijkás stuorrâ rähisvuotâ

  Enaresamisk oversettelse av Hur kär kan man bli (2019).

  Plutselig endres alt i Katrin sin verden. Den største endringen bringer en overraskende kjærlighet, Adam. Vakre og populære Frida er Katrins bestevenn.

  Sáárá Seipiharju har oversatt til enaresamisk.

  Fakkist Katrin maailmist puoh oro moivááskmin. Stuárráámuu moive toovât vyerdimettum rähisvuotâ. Mučis ja pivnohis Frida lii Katrin pyeremus ustev.

  ISBN: 978-95-27477-05-2. Anarâškielâ servi, 2022. 370 s. Innb. (Kan kjøpes hos Duodji shop og Anarâškielâ servi.)

 • Saia Stueng: Hamburgerprinseassa – Eallá dušše oktii

  Saia Stueng har gitt ut oppfølger til ungdomsromanen Hamburgerprinseassa (2017).

  Máren opplever det som hun hele livet har fryktet, og må bestemme seg for om hun vil leve med det eller dø. Hun gir livet en siste sjanse.

  Vi blir kjent med Márens barndom, med moren og årsaken til spiseforstyrrelsen. Nå er det ikke lenger Máhtte som bestemmer, nå har hevnen nettopp startet.

  Romanen handler om temaer som kjærlighet til samme kjønn, det å være annerledes, traumer, digital mobbing og om å finne livsgleden.

  Máren vásiha dan mas olles eallima lea ballan ja ferte mearridit áigu go eallit dainna vai jápmit. Son addá eallimii maŋimus vejolašvuoda.

  Mii oahpásmuvvat Márena mánnávuodain, etniin ja borranváttuid álgguin. Dál ii leat sat Máhtte gii mearrida visot, dál lea mávssaheapmi aiddo álgán.

  Romána giedahallá fáttáid nugo seamma sohkebeali ráhkesvuoda, earálaganvuoda, traumaid, digitála givssideami ja eallinmovtta gávdnama.

  ISBN: 978-82-329-0549-2. Davvi girji, 2023. 189 s. Innb. 299.- (kan kjøpes gjennom Gavpi, Biblioteksentralen og AdLibris).

 • Čális fal! – čoakkáldat

  Antologi med tekster skrevet av deltakerne i  Cális fal! -forfatterutdanningen.

  Samlingen inneholder dikt, noveller, fortellinger og ordtak. Tekstene har unge voksne /voksne som målgruppe.

  Prosjektet startet opp i 2015 av Sametinget i samarbeid med Samisk kunstnerråd (SDR) og Samisk forfatterforening/Sámi Girječálliid Searvi (SGS). Sistnevnte har hatt det faglige ansvaret. Čális fal! har vært gjennomført 3 ganger. Prosjektet er nå avsluttet og Sámi allaskuvla har overtatt studiet og innlemmet det i deres studietilbud.

  Formålet med prosjektet var å stimulere til flere samiske skjønnlitterære bokutgivelser ved å rekruttere forfattere som skrev på samisk. Prosjektet vektla å utvikle forfatterskap, og med det heve den litterære kompetansen til framtidige forfattere.

  Nordsamisk tekst. En av tekstene er på sørsamisk (Sombyen Stig Eebre).

  Bidragsyterne er: Risten Biret Elle Eira, Marianne Solbakken Boine, Gudrun Eliissá Eriksen Lindi, Ánne Márjá Guttorm Graven, Mai-Lis Eira, Ingá Máret Gaup-Juuso, Sombyen Stig Eebre, Johan Kitti, Kirsi Máret Platto, Katri Somby, Sara Kristine Vuolab, Ellen Oddveig Hætta, Edel Máret Gaino, Marianne Siri, Ánná Kaisa Paratapuoli, Inger KristinaGaup-Kaseka, Laila Susanne Sara Oskarsson, Anne Solfrid Nymo Olli, Liv Tone Boine, Saia Marilena Stueng,  Ingá Elin Marakatt og Marit Kisten Guttorm.

  Tale ved avslutningsmarkering for det samiske forfatterstudiet Čális fal (ved sametingsråd Maja Kristine Jåma, 12.09.22)

  Máret Ánne Sara har laget forsidebildet.

  Sámi Girječálliid Searvi, 2022. 207 s. Innb. (kan bestilles fra Sametingets bibliotek)

 • Anna Fiske: Gaajhke mij urresth lea

  Sørsamisk oversettelse av Anna Fiskes Alt som er nytt (2020).

  Bildebok som handler om å flytte og etablere seg på et nytt sted.

  Hovedpersonen er ei småbarnsmor med mann og et barnehagebarn. Vi følger dem gjennom pakking, flyttelass, utpakking, etablering på nytt sted, og små og store familierutiner.

  Boka kan fungere for mange målgrupper; og kan være spesielt interessant for unge voksne som er i ferd med å lære seg sørsamisk.

  Oversatt til sørsamisk av Jonhild Joma. Boka er gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek. Den norske versjonen av denne bildeboka for voksne ble gitt ut i samarbeid med Leser søker bok.

  Manne aeskede tjåanghkan teeipedem. Manne tjaalam: åeremetjïehtjele, ståapa, tjööke. Manne vuartesjem stovhlide buertien bïjre, dïhte daabloe dealoe. Manne måjhtelem mijjieh golmesh byöpmedeminie, mijjen tjöökesne, Mijjien gåetesne.Dallegh edtjebe gaajhke daestie juhtedh.

  ISBN: 978-82-93402-62-6. Gïelen nastedh, 2022. 104 s. Innb. 100.- (kan kjøpes gjennom Saemien sijte)

 • Moa Backe Åstot: Himlabrand

  Unge Moa Backe Åstot har bakgrunn fra reindriftsfamilie i lulesamisk område i Sverige. Hun er bosatt i Jokkmokk og har nylig debutert med romanen Himlabrand.

  Målgruppen for romanen er unge voksne og handler om ungdommen Ánte som tilhører en reindriftsfamilie i Jokkmokk.

  For han er det selvsagt at han som familiens eneste barn, skal følge tradisjonene og arbeide innen reindrift. Men plutselig så er det noe annet der som lokker og trekker. Hans følelser for bestevennen Erik har utviklet seg til noe større. Hva skulle de andre si om de visste? Foreldrene, slektningene og klassekompisene?  Er det mulig for Ánte å kombinere reingjeterlivet med det han ønsker seg i livet? Og hva med Erik? Hva føler han?

  Svensk tekst.

  Romanen er nominert til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris 2022 fra det svenske språkområdet: Moa Backe Åstot: Himlabrand (norden.org).

  Debutere nuoraidromána bonju boazosápmelačča birra (Elin Marakatt, Ávvir,25.01.21

  ISBN: 9789129725575. Ráben &Sjögren, 2021. 205 s. Innb. 147.- (kan kjøpes gjennom Adlibris)

 • Elle Márjá Vars: Kátjá

  Nyutgivelse av den moderne samiske klassikeren Kátjá (1986) av Elle Márjá Vars. Den var den første samiskspråklige ungdomsromanen og fikk mye oppmerksomhet da den ble gitt ut.

  Romanen følger en samisk jente gjennom oppvekst hos en samisk bondefamilie i indre Finnmark, videre gjennom år som internatskolebarn og videre over i voksenlivet i det norske storsamfunnet. Brytningen mellom det tradisjonelle samiske samfunnet og det moderne samfunnet skildres. Den er også en kjærlighetsroman som skildrer indre splid og strid i det samiske samfunnet.

  Nordsamisk tekst.

  Kátjá nuoraidromána lea odda áiggi sámi girjjálasvuoda klassihkkár. Romána oaccui erenoamás stuorra berostumi go ilmmai cakcat 1986:s. Eai lean vel sámi girjecállit arvan cálligoahtit oddasat áiggis. Elle Márjá Vars sattai Kátjáin njunus cállin. Odda áiggit riegádedje sámi girjjálasvuhtii. Boka er skrevet på samisk.

  ISBN: 978-82-8263-351-2. ČálliidLágádus, 2020. 232 s. Innb. 295.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og Gavpi blant andre)

 • Marius Horn Molaug: Máilmmi vearrámus rektor

  Nordsamisk oversettelse av Marius Horn Molaugs Verdens verste rektor (2017).

  Ruben kan ikke svømme. Svømmedagen nærmer seg, og det er Rubens siste sjanse til å ta svømmeknappen. Da må han svømme 25 meter og dykke ned til bunnen av bassenget, og attpå til redde rektor. Ruben risikerer å drukne for å redde verdens verste rektor. Selv om det hadde vært bra å bli kvitt ham, så hadde det vært en fordel å overleve selv. Derfor legger Ruben og bestevennen Kent en plan for hvordan de kan få stoppet svømmedagen. De gjør mange elleville forsøk og påfunn, men klokka tikker og snart er svømmedagen der.

  Oversatt til nordsamisk av Lill-Hege Anti. For aldersgruppen 7-13 år.

  Vuojadanbeaivi lahkona, ja dalle lea Rubenis maŋemuš vejolašvuohta nagodit vuodjanmearkka. Muhto Ruben ii máhte vuodjat. Vai nagoda vuodjanmearkka, de ferte son máhttit vuodjat 25 mehtera ja buokčalit vuojadanáldása bodnái. Dasa lassin galgá máhttit gádjut rektora heavvaneames. Na, gádjut fal. Iežas heavvaneami lassin ferte son nappo seammás heavahit spártorektora. Vaikko livččii gal áibbas buorre agibeaivái beassat máilmmi vearrámus rektoris eret, de ii galggašii ieš gal duššat. Ruben ferte iežas buoremus albmáin Kentiin hutkat mo dab dahkat. Mo beassat das eret dahje millosepmosit bissehit vuojadanbeaivvi? Girjjis čuovvut Rubena ja Kenta hutkkosiid ja geahččalemiid, muhto áigi hurgá, ja vuojadanbeaivi lea fargga

  ISBN: 978-82-329-0169-2. Davvi girji, 2020. 101 s. 249.- (kan bestilles gjennom Biblioteksentralen, )

 • Ann-Helén Laestadius: Ajve vuelkedh (lydbok – mp3)

  Lydbokversjon av Ajve vuelkedh som er sørsamisk oversettelse av Bara dra (2018).

  En sterk skildring av en tenåringsgutts lengsel bort fra tradisjon og familiens forventninger.

  Johannes er nitten år og bor med familien i Övre Soppero. Han har sluttet på videregående skole fordi foreldrene trenger han i reindriften.

  Johannes ønsker å gjøre noe helt annet. Søke jobb, studere, flytte langt hjemmefra. Om han gjør det så svikter han sin familie. Når han treffer Minna blir han inspirert av henne. Hun går sine egne veier og lar ingen bestemme over henne.

  Oversatt til sørsamisk av Ellen Bull Jonassen  og lest inn av Gunnilla Wilks.

  Jåhha luhkieuktsien jaepien båeries jïh sov fuelhkine orre Bijjie Sopperosne. Dïhte jåarhkeskuvlem orrijamme dan åvteste eejhtegh satnem båatsosne daarpesjieh.

  Men Jåhha maam akt jeatjah sæjhta. Mejtie barkoem ohtsedh, lohkedh, guhkede gåeteste juhtedh. Men jis dam dorje dellie sov fuelhkiem beahta.

  Dellie Minnam råaka. Dïhte jïjtse geajnoem vaadtsa, ij naakenem baajh sov bijjelen moenedh. Jåhha duasta seammalaakan darjodh?

  ISBN: 9789170537707. LL-förlaget, 2019. 89.- (kan kjøpes gjennom bokus)