Kategori: Læremidler/Oahppaneavvut

 • Inga Maybritt Bongo ja Sara Inga Utsi Bongo: Vætnoe jïh hammoedimmie

  Bok om duodji og hvordan design flettes i duodji, og hvordan duodji og design har utviklet seg. I boka er det eksempler på fra ulike områder.

  Boka er skrevet for elever på videregåendetrinn, men passer også for andre som er interessert i samisk håndverk og design.

  Boka er tidligere gitt ut nordsamisk og lulesamisk utgave

  Vætnoeteemagærja tjïelkeste sïejhme baakoejgujmie mij sisvege baakoetjïertesne vætnoe lea, guktie hammoedimmie lea vïedteldihkie vætnose jïh guktie vætnoe jïh hammoedimmie leah jïjtjemse evtiedamme. Gærjesne vuesiehtimmieh vætnoemaallijste jïh hammoedimmiesuerkijste ovmessie dajvijste.

  Jåarhkelïerehtæmman sjeahta jïh maahta dåarjojne årrodh dejtie mej ïedtje vætnoste jïh hammoedimmeste.

  ISBN: 978-82-329-0139-5. Davvi girji, 2023. 72 s. Innb.

 • Laila Gunilla Wilks: Åarjelsaemien gapta

  Lærebok om å sy sørsamisk kofte.

  Boka gir et kort historisk innblikk om tradisjonelle sørsamiske kofter og hvordan sy en kvinne- og mannskofte; valg av materiale, mønsterlaging og syinga steg-for-steg.

  Boka er skrevet for elever på videregåendetrinn, men passer også for andre som er interessert i å lære å sy gapta.

  Sørsamisk tekst.

  Gærjesne Åarjelsaemien gapta åadtjoeh åenehks histovrijes goerkelimmie aerpievuekien åarjelsaemien gapta bïjre, jïh guktie maahtah nyjsenæjja- jïh gaarmanæjja-gaptam gåarodh; gaptese veeljedh, maallh darjodh jïh gåarodh, sïlleste sïllese.

  Gærjam learoehkidie jåarhkeskuvlesne sjeahta, mohte aaj gaajhkesidie gieh sijhtieh lïeredh guktie åarjelsaemien gapta maahtah gåarodh.

  ISBN: 978-82-329-0135-7. Davvi girji, 2023. 64 s. Innb. 250.- (kan kjøpes gjennom Gavpi og Biblioteksentralen)

 • Hanne-Lena Wilks: Boengeskuvmie åarjelsaepmesne

  Bok om sørsamiske barmkleder.

  Den gir et kort historisk innblikk om tradisjonelle sørsamiske barmkleder, og hvordan sy et barmklede. Omvalg av materiale,  mønsterlaging og syinga steg-for-steg.

  Boka er skrevet for elever på videregåendetrinn, men passer også for andre som er interessert i å lære å sy boengeskuvmie.

  Sørsamisk tekst.

  Boengeskuvmie åarjelsaepmesne åadtjoeh åenehks histovrijes goerkelimmie aerpievuekien åarjelsaemien boengeskuvmie bïjre, jïh guktie maahtah boengeskuvmie gåarodh; maallh darjodh jïh gåarodh, sïlleste sïllese. Gærjam learoehkidie jåarhkeskuvlesne sjeahta, mohte aaj gaajhkesidie gieh sijhtieh lïeredh guktie åarjelsaemien boengeskuvmie maahtah gåarodh.

  ISBN: 978-82-329-0134-0. Davvi girji, 2023. 68 s. Innb. 250.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralenog Gavpi)

 • Egil Utsi: Medisinsk lommeparlør – norsk -samisk

  Ny utgivelse av Medisinsk lommeparlør – norsk – samisk (1998).

  I denne lommeparløren som retter seg mot helsearbeidere, er det 1150 ord, samt 100 vanlige medisinske uttrykk oversatt til samisk.

  Sátnelistu lea oaivvilduvvon dearvvasvuodabargiide. Das leat 1150 sáni dárogielas sámegillii ja dasa lassin leat 100 dábálas medisiinnalas dadjanvuogi jorgaluvvon sámegillii.

  ISBN: 978-82-329-0564-5. Davvi girji, 2023. 80 s. Heftet. 115.-

 • Ann Majbritt Eriksen: Luhka duddjot

  Luhkka lea dološ áigásaš dievdoolbmo bivvobivttas 1500-logu rájes.

  Dán duodjegirjjis govviduvvo luhka duddjon: mat ávdnasat ja reaiddut dárbbašuvvojit, mihtuid váldin ja vadjan, duddjon ja luhka historjá.

  Luhkka-duodjegirji heive oahpponeavvun joatkkaskuvlla oahpahussii ja lea doarjjan sidjiide geat beroštit luhka duddjomis ja diehtit guđe guvlui iešguđet luhkka gullá.

  Luhkka er et samisk mannsplagg som fra 1500-tallet.
  I boka får man innblikk i det og dets historie, om valg av materiale, mønsterlaging og sying steg-for-steg.

  Luhkka- duodjibok er skrevet for elever på videregåendetrinn, men passer også for andre som er interessert i å lære å sy luhkka og viser stedstilhørigheten.

  ISBN:978-82-329-0041-1. Davvi girji, 2023. 76 s. Innb. 250.- (kan kjøpes gjennom Gavpi)

 • Sárá Álehttá Guttorm Eira jïh Marit Alette Utsi: Rovnegs veartene-elmie

  Hvorfor ser vi ikke månen hele tida, hvorfor er sola varm, hva heter de ulike samiske stjernebildene?

  Bildefagbok for barn med fakta om verdensrommet. I boka er det bilder av og tekst om sola, planeter, stjerner, månens faser og nordlyset. Vi kan lese om den samiske stjernehimmelen med navn på stjerner og stjernebilder, om hvordan stjerner kan være kompass og klokke og hva månen og stjernene betyr for samene.

  Boka har inneholder lydfiler til noen sanger, regler og en fortelling om samisk stjernehimmel.

  For aldersgruppen 3-11 år. Illustrert av Camilla Freng Billett. Boka er også gitt ut på nordsamisk og lulesamisk.

  I tillegg er det gitt ut en oppgaveboks til boka med 17 spørsmålskort med tekst på nordsamisk og lulesamisk. Den inneholder også magnettavle, og magnetbilder av månens faser, stjernebilder og nordlys. Imašlaš gomuvuohta – Imálasj vuobman – Rovnegs veartene-elmie. ISBN: 978-82-329-0149-4.

  Datne onterdamme mannasinie aske ajve muvhten aejkien guaka? Mannasinie gieksegi dan gellie klaerieh? Mannasinie biejjie baahkes, jïh guktie maehtebe daejredh mij naestide lea.

  Rovnegs veartene-elmie gærjan fïerhtene sæjrosne teekste jïh tjoejefijle.

  ISBN: 978-82-329-0150-0. Davvi girji, 2023. 27 s. Innb. 390.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og Gavpi)

 • Sari Saxholm, Minna Moshnikoff ja Mari Gauriloff: Sevettijärven kolttakatrilli / Če’vetjääu’r ka’dre’l

  Bok om Sevettijärvis skoltesamiske dans som  inneholder danseinstruksjoner med trinnmønstre og øyeblikksbilder.

  Katrilli er en skoltesamisk dans som nesten ble glemt. Tidligere ble kunnskapen ført videre fra en generasjon til den neste i Petsamo.  Så ble det skoltesamiske samfunnet mer fragmentert og tradisjonen holdt på å forsvinne.

  På 1990-tallet ble gamle kunnskaper revitalisert og Sevettijärvis innbyggere begynte å danse igjen. I dag ønsker skoltesamer bosatt over hele Finland å vite hvordan man danser katrilli. Derfor er denne boken laget.

  Skrevet av Sari Saxholm, Minna Moshnikoff ja Mari Gauriloff. Finsk tekst.

  Sevettijärven kolttakatrilli -kirja sisältää katrillin tanssiohjeet askelkuvioineen ja tilannekuvineen.

  Katrilli on kolttasaamelaisten tanssi, joka lähes pääsi unohtumaan. Aikoinaan Petsamossa tanssitaito siirtyi sukupolvelta toiselle perimätietona. Sevettijärvelle asettumisen jälkeen kolttasaamelaisten yhteiskunta muuttui tiiviistä yhteisöstä hajanaisemmaksi ja kolttakatrillin tanssiminen väheni. 1990-luvulla katrillia innostuttiin muistelemaan ja kyläläiset alkoivat jälleen tanssia sitä.

  Tänä päivänä katrillitaito ei enää siirry eteenpäin entiseen tapaan. Siksi on syntynyt Sevettijärven kolttakatrilli -kirja.

  ISBN: 978-952-94-5814-1. Sari Saxholm, 2022. 96 s. Innb. 32,40 € (kan kjøpes gjennom duodjishop.fi)

 • Berit Kristine Andersen Guvsám: Nuvtaga

  Samene har fra gammelt av brukt materialer fra naturen. Leggskinn har vært brukt til skinnskallesying. Det er ulike måter å sy skinnskaller på.

  I denne læreboka på lulesamisk lærer man hvordan velge materiale, tilberede det og hvordan sy tradisjonelle lulesamiske skinnskaller.

  Boka er skrevet for elever på videregående skole, men passer også for andre som er interessert i å lære å sy tradisjonelle lulesamiske skinnskaller.

  Gitt ut i serien Duodje.

  Sáme li dålutjis ávkástallam ábnnaijt luondos. Gábmasijt li aneduvvam nuvtagassán. Juohkka guovlon Sámen li sierralágasj vuoge nuvtagijt goarrot.

  Duodjegirjen åhpa gåktu ábnnasijt válljit, merustallat ja dilkkot, ja gåktu goarrot julevsáme árbbedábálasj nuvtagijt.

  Duodjegirje l vuostatjin dunji gut la duodjeåhpadusán joarkkaskåvlån, valla aj hiehpá iehtjádijda gudi berusti ja sihti julevsámij árbbedábálásj nuvtagijt goarrot.

  ISBN: 978-82-329-0047-3. Davvi girji, 2022. 58 s. Innb. 250.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen)

 • Vanja Torkelsson: Åarjelsaemien voedtegh

  Lærebok som gir et kort historisk innblikk i temaet tradisjonelle sørsamiske bånd, fra valg av materialer til hvordan flette både kvinne- og mannsbånd.

  Boka er skrevet for elever på videregåendetrinn, men passer også for andre som er interessert i å lære å lære å lage sørsamiske bånd. Tekst på sørsamisk.

  Gitt ut i serien Duodje.

  ISBN: 978-82-329-0137-1. Davvi girji, 2022. 48 s. Innb. 250.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen)

 • Lillian Urheim: Julevsáme gáptte

  Lillian Urheim har laget denne læreboka som gir et kort historisk innblikk i tradisjonelle lulesamiske kofter, og som viser hvordan sy en kvinne- og mannskofte. Den har tema som materialvalg, mønsterlaging og sying steg-for-steg.

  Boka er skrevet for elever på videregåendetrinn, men passer også for andre som er interessert i å lære å sy en tradisjonell lulesamisk kofte. Tekst på lulesamisk.

  Gitt ut i serien Duodji.

  Julevsáme gáphtte duodjegirjen åhpa binnáv nissun- ja álmåj gáphtte birra, man ålov ábnnasijs ja dárbbagijt galga, gåktu skándav hiebadit, vadjat ja goarrot, ja dadnit.

  Duodjegirje l vuostatjin dunji gut la duodjeåhpadusán joarkkaskåvlån, valla aj hiehpá iehtjádijda gudi berusti ja sihti julevsámij árbbedábálásj gáphtte goarrot.

  978-82-329-0045-9. Davvi girji, 2022. 48 s. Innb. 250.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen )