Stikkord: grammatikk

 • Mikael Svonni: Davvisámi giellaoahppa

  Davvisámi giellaoahppa  er den første større grammatikken som er gitt ut på nordsamisk, og som tar for seg nordsamiske lyder, former og setninger, og hvor orddanning er en viktig del. Denne boka bygger på Davvisámegiella – sánit ja cealkagat (Svonni 2015).

  Denne grammatikken er tiltenkt til de studentene som leser nordsamisk som morsmål på universitetet. Mikael Svonni er professor i samiske språk ved Norges arktiske universitet i Tromsø.

  Davvisámi giellaoahppa lea vuosttaš stuorit giellaoahppa mii dal addojuvvo olggos sámegillii, ja mas gieđahallojuvvojit davvisámegiela jietnadagat, hámit ja cealkagat, ja mas lea sátneráhkadeapmi deaŧalaš oassi. Dán giellaoahpa duogáš lea girji Davvisámegiella – sánit ja cealkagat (Svonni 2015). Maŋŋel dan girjji lea Mikael Svonni čállán ruoŧagielat grammatihka, Modern nordsamisk grammatik (2018), Sáhttá dadjat ahte seamma áššit gieđahallojuvvojit visot dán golmma girjjis. 

  Dát giellaoahppa lea jurddašuvvon daidda studeanttaide guđet lohket (davvi)sámegiela eatnigiellan universitehtas. Girji sáhttá gal geavahuvvot iežá nai oahpahusas, erenomážit sámegiela oahpaheddjiid oahpahusas ja maiddái gymnása dahje joatkkaskuvlla dásis, ja maiddái rávesolbmuid oahpahusain, ja sáhttá maiddái leat veahkkin lohkkiide guđet beroštit sámigiela giellaoahpas.

  Čálli lea Mikael Svonni, Romssa universitehta sámigiela professor emeritus.

  ISBN: 9789198279641. Ravda lágádus, 2019. 277 s. Innb. 417.- (kan bestilles gjennom adlibris)

 • Inger Marie Gaup Eira & Maaren Palismaa: Hás čálát! Sámegiela veahkkegirjjáš

  has calatHás čálát! (kom igjen, skriv) omhandler morfologi og syntaks og er ment som en hjelp for de som studerer nordsamisk. Boken I tillegg er det et kapittel om aksent-a (á). Bakerst i boken fins en ordliste med noen sentrale grammatiske begrep.
  ISBN: 978-82-7601-200-2. Iđut, 2014. 144 s. 390.- (kan kjøpes bl.a gjennom haugenbok.no)

 • Sámi dieđalaš áigečálá 2/2012

  sami diedalas aigecala 2 2012Nytt nummer av samiske fagtidsskriftet Sámi dieđalaš áigečálá er publisert.  Tidsskriftet gis ut av Samisk høgskole og Universitetet i Tromsø i samarbeid. Dette nummeret skriver bl.a. Nils Øyvind Helander om funksjonell tospråklighet og Johan Klemet Hætta Kalstad skriver om norsk samepolitikk på 70′-tallet.
  Artiklene er skrevet på nordsamisk og har alle korte sammendrag på engelsk.
  Innholdsfortegnelse: Sámi dieđalaš áigečálá – 2/2012. Artiklene er også tilgjengelig elektronisk versjon.
  PDF: Sámi dieđalaš áigečálá 2/2012
  ISSN: 0805-4312. Sámi allakuvla/Romssa univeritehta- Sámi dutkamiid guovddáš, 2012. 100.- (kan kjøpes gjennom karabok.no)

 • Ole Henrik Magga, Lajla Mattsson Magga: Sørsamisk grammatikk

  sørsamisk grammatikk Grammatikkbok for alle som er interessert i sørsamisk språk, som bruker språket, som vil lære språket, eller som arbeider med språket.  Boka har fem kapitler som tar for seg lydlære, bøyningslære, ordavledning, setningslære og bruken av ordformer i setninger. Det er lagt stor vekt på ordavledninger – hvordan lage nye ord av eksisterende ord.

  ISBN: 978-82-7374-855-3. Davvi girji, 2012. 235 s. 295. (kan kjøpes fra bl.a. haugenbok.no)

 • Sig-Britt Persson: Daarhve jïh dah Kasush

  Lære- og arbeidsbok som omhandler de åtte kasus som finnes i sørsamisk. For hver kasus finnes det eksempel på to- og trestavelses substantiver med forklaringer, meninger og lesetekster med tilhørende arbeidsoppgaver. Boka er skrevet helt på sørsamisk og passer for elever i grunnskolen som leser samisk som første eller andre språk. Boka kan også være til god hjelp på høgre nivå for de som vil lære seg hvordan kasus fungerer i sørsamisk.
  Madeleine Renhuvud har illustrert boken.

  ISBN: 978-82-90625-67-7. DAT, 2012. 123 s. 110.- (kan kjøpes fra blant andre haugenbok.no)

 • Klaus P. Nickel, Pekka Sammallahti: Nordsamisk grammatikk

  Nordsamisk grammatikk med forklaringer på norsk  som beskriver grunnstrukturene i nordsamisk. Boka er en revidert utgave av Samisk grammatikk fra 1990 og 1994. Boka har fire deler og tar for seg bokstaver og ord, formlære og ubøyelige ord, setningslære med framstillingen av den nyeste forskningen samt orddannelse. Grammatikken skal brukes i skolen, og det er lagt vekt på å presentere stoffet på en enkel og utførlig måte. Den nye setningslæren beskriver ordenes gjensidige forbindelser på grunnlag av deres betydning, og bruker bare et minimum av elementer som man ikke kan observere direkte.

  Davvisámegielgrámmatihkka dárogiel čilgehusaiguin. Rievdaduvvon ja ođđasit deaddiluvvon. Girji čilge davvisámegiela vuođđostruktuvrraid. Girjji njeallje oasi leat Bustávat ja sánit, Hápmeoahppa ja sojakeahtes sánit, Cealkkaoahppa mii ovdanbukto ođđaseamos dutkama vuođul ja Sátneráhkadeapmi. Grámmatihka galgá geavahit skuvllas, ja das deattuhuvvo ovdanbuktit áššiid álkes ja bienalaš láhkai. Ođđa cealkkaoahppa čilge sániid siskkáldas gaskavuođaid mearkkašumiid vuođul, ja atná dušše moadde elemeantta maid olmmoš ii sáhte njuolga oaidnit

   ISBN: 978-82-7374-201-8 . Davvi girji, 2011. 703 s. 495.- (kan også kjøpes gjennom haugenbok.no)

 • Klaus P. Nickel, Pekka Sammallahti: Nordsamisk grammatikk

  Nordsamisk grammatikk med forklaringer på norsk  som beskriver grunnstrukturene i nordsamisk. Boka er en revidert utgave av Samisk grammatikk fra 1990 og 1994. Boka har fire deler og tar for seg bokstaver og ord, formlære og ubøyelige ord, setningslære med framstillingen av den nyeste forskningen samt orddannelse. Grammatikken skal brukes i skolen, og det er lagt vekt på å presentere stoffet på en enkel og utførlig måte. Den nye setningslæren beskriver ordenes gjensidige forbindelser på grunnlag av deres betydning, og bruker bare et minimum av elementer som man ikke kan observere direkte.

  Davvisámegielgrámmatihkka dárogiel čilgehusaiguin. Rievdaduvvon ja ođđasit deaddiluvvon. Girji čilge davvisámegiela vuođđostruktuvrraid. Girjji njeallje oasi leat Bustávat ja sánit, Hápmeoahppa ja sojakeahtes sánit, Cealkkaoahppa mii ovdanbukto ođđaseamos dutkama vuođul ja Sátneráhkadeapmi. Grámmatihka galgá geavahit skuvllas, ja das deattuhuvvo ovdanbuktit áššiid álkes ja bienalaš láhkai. Ođđa cealkkaoahppa čilge sániid siskkáldas gaskavuođaid mearkkašumiid vuođul, ja atná dušše moadde elemeantta maid olmmoš ii sáhte njuolga oaidnit

   ISBN: 978-82-7374-201-8 . Davvi girji, 2011. 703 s. 495.- (kan også kjøpes gjennom haugenbok.no)

 • Harald O. Lindbach: Nordsamisk minigrammatikk

  Ny utgivelse av Harald O. Lindbachs Nordsamisk minigrammatikk som ble utgitt 1999. 
  Boka er beregnet for av elever med samisk som første- eller andrespråk. Boka er veldig oversiktlig, lett å bruke og innholder det grunnleggende om nordsamisk grammatikk.

  ISBN 978-82-7601-189-0. Idut, 2010. 48 s. Heftet. 150.-

 • Harald O. Lindbach: Nordsamisk minigrammatikk

  Ny utgivelse av Harald O. Lindbachs Nordsamisk minigrammatikk som ble utgitt 1999. 
  Boka er beregnet for av elever med samisk som første- eller andrespråk. Boka er veldig oversiktlig, lett å bruke og innholder det grunnleggende om nordsamisk grammatikk.

  ISBN 978-82-7601-189-0. Idut, 2010. 48 s. Heftet. 150.-

 • Lotta W. Stoor/Ville Söderbaum: 100 nordsamiska verb

  100verbBoka er for deg som er nybegynner og for deg som allerede er dreven – her er nøkkelen til verbenes vidunderlige verden. Hvert verb er presentert i 130 fullt utskrevne former på en måte som gir god oversikt i den nordsamiske verbbøyningsjungelen.

  Boken inneholder også en ny, kortfattet og innholdsrik grammatisk manual over alle verbsystemets former med treffsikre forklaringfer til bakomliggende stadievkslinger og sluttkonsonantregler med mer.

  ISBN: 978-91-977056-1-5, StoorSthml, 2008. Sider: 256. Pris: 220.-.