Det samiska kulturlandskapet : Program för att bevara, bruka och utveckla samiska kulturlandskap 2015–2020

Riksantiksamiska kulturvarieämbetets särskilda satsning under åren 1998–2001 för att bevara det samiska kulturarvet fick stor betydelse för att lyfta fram de samiska kulturmiljöerna. För denna satsning utarbetades ett program för stöd. Satsningen fick ett stort gensvar bland den samiska befolkningen och det var tydligt att det fanns ett uppdämt behov. Det program som nu föreligger är det fjärde i ordningen. Vi kan idag se att många betydelsefulla insatser gjorts under åren sedan det första programmet kom till. Samtidigt kan vi konstatera att det fortfarande finns mycket att göra i det samiska kulturlandskapet. Jämfört med andra delar av landet är stora delar av fjällområdet fortfarande helt oinventerat. Delar av fjällen har fornminnesinventerats men aktuella byggnadsinventeringar saknas nästan helt både i fjällen och skogslandet. Mycket återstår att göra när det gäller de biologiska och immateriella kulturarven. I skogslandet skadas fornlämningar fortfarande i alltför stor omfattning av skogsbruket. Målen för kulturvärden inom miljökvalitetsmålen Storslagen fjällmiljö och Levande skogar ser inte ut att kunna nås till målåret 2020. Kort sagt finns det stora behov av fortsatta insatser om de mål som Riksdagen beslutat om ska kunna nås. FN:s urfolksdeklaration är en viktig utgångspunkt för detta program. Andra dokument av betydelse är Konventionen om det biologiska kulturarvet, Konventionen om det immateriella kulturarvet och den Europeiska landskapskonventionen. Precis som andra folk har det samiska folket också rätt till sina kulturarv. Föreliggande program har varit ute på en ”remissrunda” till alla organisationer som på ett eller annat sätt arbetar med samiska kulturarv. Det innefattar alltifrån statliga myndigheter till samiska organisationer. Vi vill tacka för alla värdefulla kompletteringar och synpunkter som kommit och det stora engagemanget kring detta programarbete. Det är vår förhoppning att detta program ska bli en inspiration för fortsatta insatser
ISBN: 978-91-87636-77-6
Ladda boken som PDF här
#samibibl #samiskbibliotekstjenste #samernasbibliotek #samiskkulturlandskap #kulturlandskap #samisk