Aage Solbakk: Nature heals – Guvhlláruššan – an Introduction to the Tradition of Sami Folk Medicine

 En kort innføring i nordsamenes folkemedisinske tradisjon. De viktigste kildene som er brukt i denne framstillingen er innsamlingsarbeider om planter og andre tradisjoner i samisk folkemedisin gjort av Just Qvigstad, Adolf Steen og legen Per Hock. Ut fra disse kildene kan man trekke den slutning at noen samiske legeråd har oppstått og blitt videreutviklet i det samiske miljøet, mens andre er lån fra andre kulturer og blitt tilpasset samiske brukere. Engelsk utgave av heftet Naturen leger – Guvhlláruššan – en innføring i samisk folkemedisinsk tradisjon.

This booklet is meant to be a short introduction to the North Sami tradition of folk medicine. The material is primarily based on the plant collections and other traditions of Sami folk medicine documented by Just Qvigstad(1901, 1932) and Adolf Steen (1961). Norwegian Folk Medicine (1996), written by the physicianPer Holck, has also been another important source. These sources demonstrate that some Sami folk cures originated and were developed further within the Sami setting whereas other remedies were borrowed from other cultures and adapted for Sami
users.

ISBN: 978-82-8263-110-5. ČállidLágádus, 2012. 40 s. 140.-