Stikkord: småbarnsbøker

 • Liv Tone Boine: Eallit 2

  Liv Tone Boine har gitt ut andre bok i en serie på nordsamisk for småbarn om forskjellige dyr og dere lyder. Denne boka er viet ville dyr.

  Å snakke sammen med barna om innholdet i bildene fremmer barnets språkutvikling og kunnskapstørst.

  Boka er illustrert av Sunna Kitti.

  Første bok i serien: Eallit 1 (2021) var viet kjæledyr og husdyr og deres lyder.

  Mo jietnadaddá boazu? Manin gohčodit elliid njiŋŋálasaid ja varrásiid? Naba elliid čivggaid? Daid oahpat dán girjjis.

  Eallit lea girjeráidu mas oahpat iešguđetlágan elliid namahusaid ja jietnadagaid. Dán nuppi girjjis leat iešguđetlágan meahcceeallit. 

  Juohke ealli doaba lea čállon go lea ovtta-, guovtti- dahje eanet elliid birra sáhka vai mánát árrat ohppet mo sánit sodjet. 

  Girjjis leat elliid njiŋŋelasaid-, varrásiid- ja čivggaid namahusat. Dat leat sirrejuvvon dáid ivnniiguin. 

  Ságastallan govaid birra ovddida máná giela ja diehtoáŋgirvuođa.

  ISBN: 978-82-8263-549-3. ČálliidLágádus, 2023. 36 s. Innb. 195.-(kan kjøpes gjennom Gavpi)

 • Ingá Elin Marakatt: Miesáš Nuvtte – gos lea eadni?

  Ingá Elin Marakatt har gitt ut bildebok for førskolebarn om en liten reinkalv som har mistet moren sin.

  Reinkalven Knut ble født på en barflekk. Simlens melk var så god og varm at hele lille Knut ble varm innvendig. Verden er så stor og lille Knut er så liten, så liten.

  Våren er på tur til Sápmi og alt blir lysere. Sola varmer og snøen smelter dag for dag og elvene begynner å renne. Reinflokken beiter på barflekkene og det gjør også Knut og moren hans. Plutselig kommer en ørn mot Knut og moren hans. Akkurat da ørna skulle angripe den lille reinkalven, hoppet simla opp på to bein og sparket til ørna.

  Knuts hjerte banker hardt og han er kjemperedd. Ørna prøver å angripe på nytt, men simla hopper opp på to bein og sparker ørna i vingen slik at den får vondt og flyr bort. Reinkalven Knut vokser seg større i løpet av sommeren, og om høsten blir reinflokken hentet inn til gjerdet. Nå skal reinkalvene få merke i ørene. Men hvor er mor blitt av? Knut rautet og ropte på moren sin, men ingen kommer. Lemen, måsen og haren kommer for å hjelpe.Tro om de finner moren til lille Knut?

  Nordsamisk tekst. Illustrert av Leila Nutti. For barn i alderen 0-6 år.

  Miesáš Nuvtte riegádan bivlii guottetbáikkis. Álddu mielki lea nu liekkas ja dat ligge unna miesáža. Máilbmi lea nu stuoris ja unna gálbbenjunat ruksesmiesáš lea nu unni, nu unni.

  Giđđa lea boahtime Sápmái ja máilbmi čuvggodišgoahtá. Beaivi ligge ja suddadišgoahtá muohttaga ja jogažat golggiidit. Bohccot guhtot bievllain ja nu dahkaba Nuvtte ja eadni maid. Fáhkkestaga goaskin lahkonišgoahtá eatni ja Nuvtte. Justa go goaskin falleha unna miesáža Nuvtte, de eadni haskala maŋŋejulggiid ala ja časká goaskima.

  Nuvtte váibmu čoalká garrasit. Son lea nu balus. Goaskin fas viggá dohppestit, muhto eadni fas haskala, časká goaskima julggiiguin ja nordada goaskima soajá. Goaskin lápmašuvvá ja girdila ballánhámis eret. Nuvtte stuorru geassebotta ja čakčat de vižžet olbmot ealu gárdái ja áigot merket miesážiid. Muhto gosa son eadni jávkkai? Nuvtte ruovggai ja ruovggai muhto eadni ii boađe.  Goddesábin ja skávhli ja njoammil bohtet ja álget veahkkin ohcat Nuvtte eatni. Gávdnetgo sii eatni?

  ISBN: 978-82-329-0294-1. Davvi girji, 2023. 42 s. Innb. 260.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen, )

 • Athalie Lango ja Inka Nuorgam: Elle Minná murjemin

  Elle Minná ja Čebo leaba murjet vuolgimin. Soai oaidniba ealgga, mii suorganemiin ruohttá njuolga muora njeaiga. Lihkus lea Elle Minnás ráđđi mo ealgga oažžut fas julggiid ala.

  Go sevnnjodišgoahtá, de vuolgiba ruovttu guvlui lossa muorjelihtiiguin. Ilgadis holvun gullogoahtá. Mo galgaba dál dearvan ruoktot joavdat?

  Elle Minná og Čebo skal ut å plukke bær. På turen ser de en elg, som blir skremt og løper rett i et tre. Heldigvis er Elle Minná løsningsorientert og vet hvordan hun kan få vekket elgen.

  Ved skumring vender Elle Minná og Čebo hjemover med tunge bærspann. Så hører de en ubehagelig uling. Hvordan skal de komme seg velberget hjem?

  Dette er Athalie Lango og Inka Nuorgam andre barnebok om selvstendige og joikeglade Elle Minná. Også denne inneholder ikoner med lydfiler av joik og naturlyder. Deres første bok Elle Minná duoddaris var forlagets mest solgte bok i 2021 og ble fort utsolgt.

  For aldersgruppen 0-6 år. Nordsamisk tekst. Boka er illustrert av Cathrine Sandmæl.

  ISBN: 978-82-329-0547-8. Davvi girji, 2023. 20 s. Innb. 349.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen blant andre)

 • Linn Jørgensen & Jeanette Austad: Livet i nord – på seks språk/Arctic Life – in six languages

  Linn Jørgensen fra Vadsø har sammen med Jeanetter Austrad fra Tromsø gitt ut en kartonert pekebok for barn med ord for arktiske fenomener, mat, flora og fauna på 6 språk: norsk, nordsamisk, kvensk, finsk, engelsk og tysk. 

  Noen av de første ordene vi lærer kan være mygg, torsk, ski og snømann, eller kanskje sääski om du snakker kvensk, eller čuoika om du snakker nordsamisk. 

  Denne boken vil passe for små barn, med tykke kartongsider å bla i, men er også fin for voksne som er nysgjerrige på språk i nord. Boka vil også passe for turister som besøker Norge og Nord-Norge.

  Samene er Norges urbefolkning, mens kvener er en nasjonal minoritet i Norge. Arktis er en benevnelse på hav- og landområdene rundt Nordpolen. Svalbard og Jan Mayen er innenfor det arktiske området, og selv om det er litt upresist har det likevel blitt vanlig å kalle hele Nord-Norge for en del av Arktis.

  Til tross for at det er kaldt stort sett hele året – og det er 12 grader i havet midtsommers – ville de fleste av oss ikke byttet ut livet her oppe mot noe. Det er kun her vi kan bade i iskaldt hav, sove under midnattssol og lage engler i snøen mens nordlyset danser på himmelen.

  Linn med ny bok på seks språk (Torbjørn Ittelin, 21.06.23, Ságat)

  Livet i nord på seks språk (Thale Igeland Eilertsen, 23.06.23, Ruijan Kaiku)

  Utenfor Allfarvei forlag, 2023. 48 s. 329.- (kan kjøpes gjennom GávpiBiblioteksentralen og AdLibris blant andre)

 • Susanne Vallesæter: Elle ja doahttu – Elle og smokken

  Susanne Vallesæter lea almmuhan goalmmát njuoratmánáidgirjji nieiddaš Elle birra.

  Dán girjjis lea Elle láhppán iežas rukses doahttu. Elle ferte ohcat dan.

  Girjjis lea teaksta davvisámegillii ja dárogilli. Das leat stuorra čáppa illustrašuvnnat maid Liv Vatle lea dahkan. Máret Sárá lea jorgalan davvisámegillii.

  Susanne Vallesæter har gitt ut sin tredje småbarnsbok om den lille jenta Elle.

  I denne boka har Elle mistet den røde smukken sin. Elle må lete etter den.

  Boka har tekst på nordsamisk og norsk. Den har store fine illustrasjoner av Liv Vatle. Oversatt til nordsamisk av Máret Sárá.

  Barna er årsaken til at hun skriver om Elle (Elin Margrethe Wersland, 02.12.2022, Ságat)

  ISBN: 978-82-7601-273-6. Iđut, 2022. 18 s. Innb. 150.- (lea vejolaš oasttit Biblioteksentralen:s earet eará)/(kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen blant andre)

 • Tora Marie Norberg: Gånka

  Illustratør Tora Marie Norbergs 3 pekebøker om Kongen i sørsamisk oversettelse.

  Utgivelsen inneholder sørsamisk oversettelse av Kongen som må ut å hente melk (2009), Kongen som gråt av glede (2010) og Kongen som seiler sin egen sjø (2011).

  I førte boka er det morgen. Kongen tar av pysjen, kler på seg, og skal spise brødskive med mange typer pålegg, men så er det tomt for melk!  Kongen er gammel nok til å huske at melken kommer fra kua, og kyr har han på gården sin. Så han knipser på sjåføren og de legger i vei.

  En pekebok for de minste. Oversatt til sørsamisk av Ole-Henrik Lifjell. Gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

  Aerede lea gånka jïjjevaarjojde nuala, gåårvede jïh edtja gaahkoesnjaejriem byöpmedidh gusnie jïjnje njaelkie. Jemmede bielien! Ij leah vielie mielhkie juaskadahkesne. Gånka daajra mielhkie govseste båata, jïh sov leah jïjnjh govsh gaertienisnie. Daelie tjoevere olkese mielhkiem veedtjedh.

  Daennie gærjesne lea golme soptsesh Gånkan bïjre. Gånka dan aavosne sjædta gosse gierkiehaemiem tjidtjiebistie åådtje. Åadtjoeh aaj Gånkan jïh altese vinhtsen bïjre lohkedh.

  ISBN: 978-82-93402-66-4. Gïelem nastedh, 2022. 46 s. Innb. (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og  Saemien sijte )

 • Hanne-Sofie Suongir: Buorre idja, Sunnáš

  Hanne-Sofie Suongir har gitt ut småbarnsbok på nordsamisk med illustrasjoner av av Nina Marie Andersen.

  «Buorre idja, Sunnáš» (god natt, lille Sunná) handler om den lille humleungen Sunná som liker så godt å fly. Det er leggetid, men Sunná vil ikke sove, hun vil fly ut i den store verden. Men Sunná flyr seg vill. Finner hun veien hjem igjen, til den gode varme senga si?

  Hanne Sofie har tidligere gitt ut Elle – Guohcamanit poastakantuvrras (2020).

  Almmuhii nuppi mánáid­girjji (Sergey Gavrilov, 22.09.22, Ávvir)

  Skrev god-natt boka hun selv ville gi i gave (Birgitte Wisur Olsen, 23.09.22, Ságat).

  Dát girji lea huvlločivgga Sunná birra, gii liiko girdit, čállá preassadieđáhusas Iđut lágádus, man bokte girji lea almmuhuvvon.  Muitalus dáhpáhuvvá  go lea nohkkanáigi.  Muhto huvlločivga Sunná ii háliit nohkkat. Son háliida girdit ja vásihit máilmmi. Muhto Sunná láhppo dan gelddolaš mátkkis. Gávdná go Sunná ruoktot, su liegga buori seŋgii?

  ISBN: 978-82-7601-266-8. Iđut, 2022. 32 s. Innb. 219.-  (kan kjøpes gjennom Gavpi, Biblioteksentralen og Adlibris blant andre)

 • Anna Nutti Wiandt: Stina på rymmern/Stiinná lea gárgidan

  Anna Nutti Wiandt fra Jokkmokk bokdebuterer med en tospråklig bildebok for de minste hvor inspirasjonen er hentet fra hennes eget hverdagsliv.

  Stina bor nord i Sverige. Hun går i barnehagen og der bestemmer hun og vennene seg for å møtes ute etter sengetid. Hvordan skal det gå for Stina denne mørke kvelden?

  Første av tre tospråklige bøker som skildrer hverdagen for et barn i en samisk familie.

  Tekst på svensk og nordsamisk. For barn i aldersgruppen 3-6 år. Oversatt til nordsamisk av  Sara IE Sara og illustrert av  Kajsa Nordlund.

  Stiinná orru davvi Ruoŧŧas. Son vázzá ovdaskuvllas ja doppe son ja rátnat deaivvadit olgun ma el nohkkanáiggi. Mo galgá Stiinná birget dan sevdnjes eahkedis?Dat lea vuostta girjii ráiddus Mánát Sámis, mas leat golbma girjjii oktiibuot. Debuhttagirjjis Stiinná lea gárgiidan girje állii govvida ovtta sámi máná árgábeaivvi ovtta sámi bearrášis.

  ISBN: 978-91-89395-94-7. Vombat förlag, 2022. 28 s. Innb. 130.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og Adlibris)

 • Liv Tone Boine: Eallit 1

  Første bok i en serie på nordsamisk for småbarn om forskjellige dyr og dere lyder. Denne boka er viet dyr på gården – kjæledyr og husdyr.

  Å snakke sammen med barna om innholdet i bildene fremmer barnets språkutvikling og kunnskapstørst.

  Boka er illustrert av Sunna Kitti.

  Eallit lea girjeráidu mas oahpat iešguđetlágan elliid namahusaid ja daid jietnadagaid. Dán vuosttas girjjis leat iešguđetlágan dálu- ja biepmohaseallit.

  Juohke ealli doaba lea čállon go lea ovtta-, guovtti- dahje eanet elliid birra sáhka vai mánát árrat ohppet mo sánit sodjet.

  Girjjis leat elliid njiŋŋelasaid-, varrásiid- ja čivggaid namahusat. Dat leat sirrejuvvon dáid ivnniiguin.

  Ságastallan govaid birra ovddida máná giela ja diehtoáŋgirvuođa.

  ISBN: ISBN: 978-8282-63-47-55.ČálliidLágádus, 2021. 36 s. Innb. 195.- (kan kjøpes gjennom Gavpi og Biblioteksentralen)

 • Athalie Lango ja Inka Nuorgam: Elle Minná duoddaris

  Elle Minná er på tur til bestemor og bestefar med kjørereinen sin, Muzetcuoivvat, men så blir det uvær. Hvordan skal hun finne fram til bestemor og bestefar?

  Heldigvis møter hun reven som viser veien til bestemor og bestefar. Under kjøreturen synker sleden og et brak høres. Hva skjer? tenker Elle Minna i redsel.

  For aldersgruppen 0-6 år. Boka har ikoner med lydeffekter. Illustrert av Cathrine Sandmæl.

  Elle Minná lea ádjá ja áhku lusa jođus muzetčuoivvagiin, muhto de dálkkáska. Mo galgá son dádjadit? Lihkus son deaivá riebana, mii gal diehtá gokko manná máđidja áhku ja ádjá lusa. Vuojidettiin muzetčuoivvagiin čalgá reahka ja dakkár jullá gullogoahtá. Mii máilmmiid dál ges dáhpáhuvva?

  ISBN: 978-82-329-0299-6. Davvi girji, 2021. 32 s. Innb. 290.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen)