Stikkord: sammenlignende studier

 • Otso Kortekangas: Language, Citizenship, and Sámi Education in the Nordic North, 1900-1940

  Otso Kortekangas presenterer samene som en aktiv, transnasjonal befolkning i det tidlige tjuende århundres Nord-Europa, og undersøker hvordan utdanningspolitikken påvirket samene bosatt i de nordlige delene av Norge, Sverige og Finland. I denne detaljerte studien utforsker Kortekangas hva argumentene var for mangelen på samisk språk i skolen, hvordan samiske lærere har fremmet bruken av morsmålet sitt i skolesystemene, og hvordan samenes historie er sammenlignet med andre urbefolkninger og minoritetsbefolkninger globalt.

  Engelsk tekst.

  In the making of the modern Nordic states in the first half of the twentieth century, elementary education was paramount in creating a notion of citizenship that was universal and equal for all citizens. Yet these elementary education policies ignored, in most cases, the language, culture, wishes, and needs of minorities such as the indigenous Sámi.

  Presenting the Sámi as an active, transnational population in early twentieth-century northern Europe, Otso Kortekangas examines how educational policies affected the Sámi people residing in the northern parts of Norway, Sweden, and Finland. In this detailed study, Kortekangas explores what the arguments were for the lack of Sámi language in schools, how Sámi teachers have promoted the use of their mother tongue within the school systems, and how the history of the Sámi compares to other indigenous and minority populations globally.

  Timely in its focus on educational policies in multiethnic societies, and ambitious in its scope, the book provides essential information for educators, policy-makers, and academics, as well as anyone interested in the history of education, and the relationship between large-scale government policies and indigenous peoples.

  ISBN:9780228005698. McGill-Queen’s University Press, 2021. 149 s. Heftet. 265.- (kan kjøpes gjennom Adlibris)

 • Christina Allard: Renskötselrätt i nordisk belysning

   
  renslötselrättDen samiska rätten till renbete och andra befogenheter kopplade till betesrätten vilar ytterst på historiska förhållanden: ett långvarigt bruk av mark och naturresurser som etablerat sig över tid. Trots att det rör sig om samma tradition bland samer i Norge, Sverige och Finland, är ländernas förståelse och reglering av renskötseln långt ifrån lika. Det finns en djupare förklaring till skillnaderna som går bortom olikheter i lagstiftning. Historiska förhållanden och traditioner, ofta relaterade till en väst- och en östnordisk rättstradition, förklarar olikheterna, särskilt med hänsyn till fastighetsrätten och den konstitutionella rätten. Vissa spårbundenheter inom dessa centrala rättsområden påverkar renskötselrättens uttryck inom rättsystemet. Dessa skillnader mellan länderna visar sig särskilt då tvister inför domstol uppstår om renskötselrättens existens på vissa marker eller vid naturresursexploateringar, såsom gruvdrift, då renskötande samer åberopar skydd för sin rättighet. Under senare år har uppmärksamheten ökat vad gäller samiska rättigheter. Bakgrunden är såväl ett internationellt fokus på grundläggande mänskliga rättigheter som ett antal nationella rättsfall om rätten till renbete där motparten ofta varit privata markägare eller gruvbolag. Christina Allard argumenterar för att de allmänna linjerna i norsk fastighetsrätt har medverkat till att ge renskötselrätten ett starkare uttryck i Norge än vad som är fallet i både Sverige och Finland. «Renskötselrätt i nordisk belysning» är den första framställningen som ingående jämför norsk, svensk och finsk rätt i fråga om renskötselrätten, och förklarar hur skillnaderna mellan länderna vuxit fram. Boken riktar sig primärt till forskarsamhället även om den med fördel också kan användas i högre undervisning, främst rörande samiska studier, komparativ rätt och bredare kurser i rättsteori. Den kan även vara till vägledning för domstolar vid tvister om renskötselrätt, liksom vid en översyn av nuvarande renskötsellagstiftning. Christina Allard är jur.dr, lektor vid Luleå tekniska universitet och førsteamanuensis II vid UiT Norges arktiske universitet. Hon har under många år forskat och skrivit om samiska rättigheter liksom om andra urfolks rättigheter komparativt. Hon är ofta anlitad som föreläsare och expert inom och utanför akademin. Allard driver det nordiska forskarnätverket NORSIL (Nordic Research Network for Sami and Indigenous Peoples Law) och ger tillsammans med Susann Funderud Skogvang ut antologin «Indigenous Rights in Scandinavia: Autonomous Sami Law» på Ashgate under 2015
   
  ISBN10: 9170611866 ISBN13: 9789170611865 Språk: Svenska Utgiven: 20151026 Antal sidor: 365 Förlag: Makadam förlag
  Kan beställas genom: Adlibris , Bokus

 • Mapping Indigenous Presence – North Scandinavian and North American Perspectives

  mapping indigenous presenceTil tross for århundrer med kolonisering, har mange urfolk klart å opprettholde sin kultur i sine egne områder, og gjør det fremdeles i dagens globaliserte verden. Dette gjør de også i områder hvor der deres eksistens knapt blir anerkjent.
  Denne boka omhandler kampen for politisk anerkjennelse for indianere i Montana og for samene på Nordkalotten, og beskriver kulturelle forhold i fortid og nåtid som skaper utfordringer for disse urfolkene. Utfordringene for urfolkene på de to kontinentene har vært mange og til dels veldig forskjellige, men det er også svært mange likhetstrekk.
  Bjørg Evjen og Kathryn W. Shanley er redaktører. Engelsk tekst.
  Despite centuries of colonization, many Indigenous peoples’ cultures remain distinct in their ancestral territories, even in today’s globalized world. Yet they exist often within countries that hardly recognize their existence.
  Struggles for political recognition and cultural respect have occurred historically and continue to challenge Native American nations in Montana and S mi people of northern Scandinavia in their efforts to remain and thrive as who they are as Indigenous peoples. In some ways the Indigenous struggles on the two continents have been different, but in many other ways, they are similar.
  The authors attempt to increase understanding of how these two sets of Indigenous peoples share important ontological roots and postcolonial legacies, and how research may be used for their own self-determination and future directions.
  Editores are Kathryn W. Shanely and Bjørg Evjen.
  9780816531523. University of Arizona Press, 2015. 320 s. Heftet. 324.- (kan kjøpes gjennom bl.a. adlibris.com og tanum.no)