Stikkord: minoriteter

 • Urfolk og nasjonale minoriteter – i skole og lærerutdanning

  Innføringen av fagfornyelsen har ført til økt bevissthet om urfolk og nasjonale minoriteter i Norge. Denne boka gir en introduksjon til vårt lands urfolk og nasjonale minoriteter og hva som er den norske stats folkerettslige forpliktelser overfor disse folkegruppene.

  Boka presenterer urfolk – samene – og de nasjonale minoritetene jøder, kvener/norskfinner, rom, romanifolk/tatere og skogfinner. Boka gir en oppdatert oversikt over disse folkenes historie, samfunnsliv, kultur og språk, og tilbyr refleksjoner over hvordan de er integrert i skolens læreplaner og undervisning.

  Bokas målgruppe er lærerstudenter og lærere.  Bidragsytere har vært Vidar Fagerheim Kalsås, Thomas Daltveit Slettebø og Hilde Sollid, mens Bengt-Ove Andreassen og Torjer A. Olsen har vært redaktører.

  Viktig bok om urfolk og minoriteter (Arne Haugen, Ruijan Kaiku, 22.10.20)

  Viktig bok om urfolk og minoriteter (Magne Kveseth, 21.10.20, UiT)

  ISBN: 9788245034738. Fagbokforlaget, 2020. 167 s. Heftet. 329.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen, og Adlbris blant andre)

 • Fred Andersen: Hva er et menneske verdt – evolusjon og rasebiologi i et historisk perspektiv

  Boken tar oss med på en skremmende reise gjennom historien med fokus på diskriminering av såkalt «mindreverdige» mennesker. Det er først og fremst minoritetene som blir fornedret. I vårt land er det samer, kvener og tatere. I andre land er det andre folkegrupper som har vært utsatt for overgrep. Og i alle land er jødene blitt forfulgt.

  Evolusjonsteorien og forskning innen rasehygiene fikk avgjørende betydning for utviklingen av den nazistiske ideologi. Med et bredt kjennskap til medisinens historie og tilgrensende fagområder som antropologi, sosiologi og biologi, våger Fred Andersen å ta opp kontroversielle spørsmål, noe som gjør boken interessant og leseverdig.

  Cand.med. Fred Andersen (f. 1943) er fra Steigen kommune i Nordland. Han var distriktslege/kommuneoverlege i sin hjemstedskommune i 38 år og hadde i denne perioden også deltidsstillinger som universitetslektor, forsker og førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø.

  ISBN: 9788283650693. Ventura, 2019. 328 s. Innb. 349.- (kan kjøpes fra Biblioteksentralen, adlibris og haugenbok blant andre)

 • Namn i det fleirspråklege Noreg

  namn-i-det-fleirspraklege-noregDei fleste artiklane i denne boka gjer greie for stadnamn og personnamn brukte av språklege minoritetar i Noreg, bl.a. samar, kvenar og romanifolket (“taterar”). Ein artikkel tar for seg personnamn blant nyare innvandrarar. Har dei tatt vare på sin eigen namneskikk eller har dei tilpassa seg norsk namneskikk? Boka inneheld også ein artikkel om namn på teiknspråk og ein artikkel om utanlandsk påverknad på fornamna i Noreg. Gulbrand Alhaug og Aud-Kirsti Pedersen er redaktører.
  ISBN: 9788270997756. Novus, 2015. 363 s. Innb. 345.- (kan kjøpes fra blant andre Biblioteksentralen, Adlibris og haugenbok)

 • Daniel Lindmark (Red.): Gränsöverskridande kyrkohistoria

   
  Det nordliga områdets kyrkohistoria är till stora delar en gränsöverskridande historia, särskilt med tanke på de språkliga minoriteterna. De samiska och finska språken har bundit samman människor över nationsgränserna, inte minst inom den laestadianska väckelsen som är stark i Norge, Sverige och Finland. Alla artiklar i antologin berör på ett eller annat sätt förhållanden i mer än ett av de tre länderna och laestadianismen är ett återkommande tema.
  Antologin inleder den nya skriftserien Studies on the Religious History of the North, som vill berika forskningen om den norrländska kyrkohistorien genom att föra in mer av transnationella perspektiv på religiösa företeelser i det nordliga områdets historia. Boken utgör även volym 5 i serien Skrifter från Luleå stiftshistoriska sällskap.
  Artikelförfattarna kommer från Sverige, Norge och Finland, och antologins redaktör är verksam vid Umeå universitet.
  Antologien er tilgjengelig elektronisk via Diva: http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:913323/FULLTEXT01.pdf
  Kostnad: 100 kr (135kr inkl frakt).

  Beställning

  FD Kjell Söderberg
  Backenvägen 107
  903 62 Umeå
  090-324 87, 070-648 67 56
  ISSN: 2002-1984
  ISBN: 978-91-7601-437-0
   

 • Kaisa Johanna Maliniemi: Hva arkivene skjulte – en undersøkelse av kvensk og samisk i offentlige arkiver i Kistrand (Porsanger) og Nordreisa 1865-1948

  Boka er den endelige rapporten fra et forskningsprosjekt om minoriteter i offentlige arkiv,  utført av Kaisa Johanna Maliniemi på oppdrag fra Landslaget for lokal- og privatarkiv. Prosjektet ble finasiert av ABM-utvikling  og Norsk kulturråd. 

  Maliniemi har gjennomført systematiske undesøkelser av arkivene i Nordreisa og  Kistrand (Porsanger), som har resultert i ny informasjon om om samers og kveners relasjoner til lokalforvaltningen i disse to kommunene.

  Dokumentene fra de to undersøkte kommunene viser at fornorskingens strenghet, hvordan den rammet forskjellige folkegrupper,og variasjoner fra kommune til kommune. I Nordreisa ble det drevet streng språkpolitikk der det ikke ble gjort noen forskjell mellom samer og kvener. I Kistrand, derimot, var det flere smutthull i den nasjonale språkpolitikken og i hvordan den ble iverksatt i kommunen. Kistrand kommunes arkiv inneholder en stor mengde samisk- og kvenskspråklige dokumenter.
  Se omtale i Bok og bibliotek: http://www.bokogbibliotek.no/index.php?option=com_content&task=view&id=1020

  Omtale i tidsskiftet Arkiv: Gudmund Valderhaug: En milepæl

  ISBN: 978-82-997932-3-0. AMB-Media, 2010. 291 s. Kr. 275,-. (bestilles fra: post@abm-media.no)