Stikkord: kristendom

 • Hilde Aga Brun: Sevjefallet

  Hilde Aga Brun har skrevet historisk/biografisk roman med fiksjon, «naturmystikk» og filosofi, der fortellervinklene og fortellerstemmene er mangslungne.

  I romanen møter historiske personer som  presten Niels P. Muus, den samiske sjamanen Lars Larsen og misjonæren Thomas Von Westen.

  Magister Niels Pedersen Muus er prest i Snåsa og har slått rot med sin familie. Han har mange jern i ilden, og hans spionvirksomhet under den nordiske krig mot svenskene får konsekvenser for ham. Nåejtien Lars Larsen, eier av Skjækerbomma, kommer også i berøring med krigens ofre. Han får møte en ny krig mot sitt folk og sin tro da pietistmisjonær Thomas Von Westen kommer for å tvinge de samiske nåejtiene til omvendelse på Krossgården i 1723.

  Boken har noen sørsamiske ord i teksten. Bakerst i boken finnes en side med en forklarende ordliste.

  Bokanmeldelse: Sevjefallet av Hilde Aga Brun (Torstein Simonsen, 02.05.22, Sagat)

  ISBN:978-82-691358-1-7. Melkeveien forlag, 2022. 290 s. Innb.  349.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen )

 • Birgitta Simma: Samiskt kyrkoliv – historia, kultur, teologi

  I boka Samiskt kyrkoliv gir Birgitta Simma grunnkunnskap om samisk historie kultur, spiritualitet og tradisjoner. Hun ønsker at menigheter gjennom en større forståelse for samisk kirkeliv, er bedre rustet til å møte behov av åndelige rom der samer kan bære med seg sin identitet og kultur. 

  Den samiske kristne tradisjonen er gammel og i den spiritualiteten med respekt for skapelsen og velsignelse i hverdagen finner vi en stor skatt som beriker hele kristendommen.

  Birgitta Simma er prest og har hatt arbeid som stiftsadjunkt for samisk kirkeliv og samiske spørsmål i Luleå stift.

  Girjjis Samiskt kyrkoliv ovdanbuktá Birgitta Simma vuođđomáhttu sámi historjjá kultuvra, spirituealla ja árbevieru birra. Son háliida ahte searvegoddi eanet sámi girkoeallima áddejumi bokte, lea buoret ráhkkanan vuostáiváldit dárbbu vuoŋalaš lanja gos sápmelaččat sáhttet guoddit iežaset identitehta ja kultuvrra.

  Sámi risttalaš árbevierru lea boaris ja vuoiŋŋalaš sivdnideami gudnejahttimiin ja juohkebeaivválaš buressivdnádusas gávdnat stuorra árdna mii riggodahttá olles kristtalašvuođa.

  Birgitta Simma lea páhppa ja lea bargan sámi girkoeallimis bismagoddeadjunktan ja sámi gažaldagain Luleju bismagottis.

  ISBN: 9789173156257. Argument Förlag, 2022. 390 s. ill. Innb. 230,- (Kan kjøpes gjennom /lea vejolaš oasttit :Adlibris.).

 • Anne-Grethe Leine Bientie: Skeaŋka – Kristus-muitalus

  skreankaBienties Kristus-legende i bildebokform – Vadtese – er oversatt til nordsamisk.
  Josef og Maria er på flukt med det lille Jesus-barnet. De er i ørkenen, og det er kaldt. En isende vind blåser gjennom klærne. Hvordan skal det gå med barnet? Marias bønn om hjelp blir hørt, for Gud sender en engel til samene i nord. For samene vet hvordan man skal berge barn gjennom kalde vinternetter …
  Ellen Sara Leine Bientie har illustrert boka. Oversatt til nordsamisk av Siri Broch Johansen.
  Bildeboka ble gitt ut i 2008 på sørsamisk.
  ISBN 978-82-7601-240-8. Iđut, 2016. 40 s.Innb. 180.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og haugenbok)

 • Astrid Johnskareng, Ann Solveig Nystad: Nugo beaivvit leat

  nugo-beaivvit-leatDiktsamling om hverdagslivet og hverdagsopplevelser der det åndelige og kristelige kommer frem. Forfatterne har flettet verdslig, åndelig og kristen tankegang inn i diktene sine. Nordsamisk tekst. Boka er illustrert av dikterne selv.
  Divttat juohkebeaivválaš eallima ja vásáhusaid birra main maid vuoiŋŋalaš ja kristtalaš bealli bohtet ovdan. Čálli guovttos leaba čehpedit bárgidan máilmmálašvuođa, vuoiŋŋalašvuođa ja kristtalaš jurddašeami iežaska divttaide.
  ISBN: 9788232900152. Davvi girji, 2016. 56 s. 220.- (kan kjøpes gjennom haugenbok.no og Biblioteksentralen)

 • Daniel Lindmark, Olle Sundström (red.): De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna

  Sedan tidigt 1990-tal har Svenska kyrkan varit engagerad i arbete för att skapa större utrymme för samers kultur och erfarenheter i gudstjänster och övrigt församlingsliv. Vid konferensen Ságastallamat hösten 2011 framförde samiska representanter krav på att Svenska kyrkan skulle klarlägga och erkänna de oförrätter som kyrkan utsatt samerna för genom historien. Fördjupad kunskap om de övergrepp som förekommit från kyrkans sida ansågs vara en förutsättning för en fortsatt försoningsprocess. Svenska kyrkans teologiska kommitté initierade därför ett vetenskapligt dokumentationsprojekt som inleddes senhösten 2012. Syftet med projektet var att ge en allsidig belysning av hur samerna och deras kultur påverkats av kyrkans verksamhet, men fokus skulle ligga på det som varit problematiskt.
  Antologin De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna redovisar resultat från ”Svenska kyrkan och samerna – ett vitboksprojekt”. I boken medverkar drygt trettio forskare med artiklar inom sina specialområden. Boken belyser kyrkans mission och undervisning bland samerna från medeltiden till 1900-talet. I särskilda artiklar specialstuderas hur kyrkan förhållit sig till samernas olika kulturella uttryck som jojken, trumman, nåjden, de heliga platserna, språket och namnskicket. I en sektion om kyrkan som myndighet behandlas hur kyrkan har avgränsat samerna som grupp i förhållande till näringsfång, ras och etnicitet samt hur kyrkan har hanterat frågor som samers fattigvård och samiska mänskliga kvarlevor. Inledningsvis redogörs för Svenska kyrkans förso- ningsarbete, som också placeras in i ett vidare sammanhang av nationella och internationella försoningsaktiviteter. Avslutningsvis presenteras hur relationerna mellan kyrkan och samerna har utformats i Norge och Finland samt inom de svenska frikyrkorna.
  Med sina 35 texter utgör denna antologi en unik källa till kunskap om de historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna. Boken avser bilda underlag för en fortsatt försoningsprocess, men den kan även med fördel användas i akademisk undervisning och forskning.
  Antologin har redigerats av Daniel Lindmark och Olle Sundström vid Umeå universitet. Lindmark är professor i kyrkohistoria och Sundström är docent i religionshistoria
  Förlag: Artos & Norma Bokförlag
  Antal sidor: 1138
  Bandtyp: Inbunden
  ISBN: 978 91 7580 795-9
  Övrig information: Boken är i två band.
  Boken kan beställas: Artos & Norma , Adlibris , Bokus
   

 • Jupmelen rijhke lea gietskesne – Maarhkosen vaentjele (lydbok CD)

  jupmelen rijhke lea gietskesneMaarhkosen vaentjele – Markusevangeliet var den første bibeldelen som ble utgitt på sørsamisk, i 1993. Den ble gitt ut som Jupmelen rijhke lea gietskesne. En kassettinnlesning som ble gjort samtidig blir nå relansert på CD. Det var den kjente språkforkjemperen Anna Jacobsen (1924-2004) som leste inn, og mange vil glede seg over gjenhøret med hennes stemme.
  Markusevangeliet på sørsamisk har fått tittelen «Jupmelen rijhke lea gietskesne» – «Guds rike er kommet nær».
  Utgivelsen gis ut av Bibelselskapet i samarbeid med det sørsamiske språksenteret Gïeleaernie. Nord-Trønderlag fylkesbibliotek, Sametinget og Nord-Trønderlag fylkeskommune har gitt støtte til utgivelsen.
  ISBN: 978-82-998227-7-0. Bibelselskapet, 2016. 2 CD. 100.- (kan kjøpes gjennom Gïeleaernie og Saemien Sijte)

 • Anne-Grethe Leine Bientie: Vattádahka – subtsas Kristusa birra

  VattaldahkaEn Kristus-legende som knytter Jesus til Sameland.

  Josef og Maria er på flukt med det lille Jesus-barnet. De er i ørkenen, og det er kaldt. En isende vind blåser gjennom klærne. Hvordan skal det gå med barnet? Marias bønn om hjelp blir hørt, for Gud sender en engel til samene i nord. For samene vet hvordan man skal berge barn gjennom kalde vinternetter.

  Oversettelse til lulesamisk av den sørsamiske bildeboka Vadtese – saernie Kristusen bïjre (2008). Beregnet for barn i alderen 6-12 år.

  ISBN: 978-82-7601-204-0. Idut, 2012. 40 s. 180.- (kan kjøpes bl.a. gjennom haugenbok.no)

 • Mánáid lávllagirji

  manaid lavllagirjiSøndagsskolen i Finnmark har gitt ut “Mánáid lávllagirji” som inneholder gamle og nye sanger som er samlet inn av Kautokeino søndagsskole gjennom mange år. Sangene har noter med besifring. Nordsamisk tekst.
  Finnmárkku sotnabeaiskuvla lea “Mánáid lávllagirji” olggosaddi. Girjjis leat boares ja ođđa lávlagat maid Guovdageainnu sotnabeaiskuvla lea čohkken guhkit áiggi. Lávlagiidda leat nuohtat ja akoardamearkkat.
  ISBN: 97882230319239. Søndagsskolen i Finnmark, 2013. 180.- (kan kjøpes gjennom karabok.no)

 • Tore Johnsen: Eatnama mánát, Beaivváža mánát, Biekka mánát – kristtalaš osku sámiid gaskkas

  Boka tar for seg skjæringspunktet mellom den kristne troen og samisk kultur, historie og identitet. Boka forteller om samisk kirkeliv og kirkehistorie og er samtidig en inspirerende og trosoppbyggende oppbyggelsesbok som åpner våre øyne for Guds skjulte spor i naturen rundt oss og kulturen vi er en del av og passer godt til f.eks. samtalegrupper. Boka har ordliste og litteraturliste.

  Nordsamisk oversettelse av Jordens barn, solens barn, vindens barn som ble gitt ut i 2007.

  Girji gieđahallá kristtalaš oskku ja sámi kultuvrra, historjjá ja identitehta gaskasaš temáid gokko dat guoskkahit nuppiideaset. Girjjis leat dieđut maiddái sámi girkoeallima ja girkohistorjjá birra, seammás go girji lea oskuinannengirji. Girji heive bures vuođđun omd. ságastallanjoavkkuide.

  ISBN; 978-82-7374-814-0, Davvi girji, 2011. 165 s. 210.- (kan bl.a. kjøpes gjennom haugenbok.no)

 • Gehppes mátki sávan dutnje – lávllagirji mánáide ja nuoraide

  Boka inneholder tekster og noter til sangene som er med på CD-utgivelsen som kom tidligere i år: Gepppes mátki sávan dutnje med barnekoret Nuorra lávlut fra Övre Soppero og Karesuando. Sangene er nye og gamle sanger med et religiøst innhold. Utgivelsen har barn og ungdom som liker å synge som målgruppe, i tillegg til voksne som arbeider med barn og ungdom og ønsker å lære dem å synge og be. Med boka følger det en singback-CD med musikken til sangene som man kan synge til. Solveig Labba er redaktør.

  ISBN: 978-82-90625–63-9. DAT, 2010. 71 s. 195.- (kan også kjøpes gjennom Haugen bok)