Stikkord: flytting

 • Anna Fiske: Gaajhke mij urresth lea

  Sørsamisk oversettelse av Anna Fiskes Alt som er nytt (2020).

  Bildebok som handler om å flytte og etablere seg på et nytt sted.

  Hovedpersonen er ei småbarnsmor med mann og et barnehagebarn. Vi følger dem gjennom pakking, flyttelass, utpakking, etablering på nytt sted, og små og store familierutiner.

  Boka kan fungere for mange målgrupper; og kan være spesielt interessant for unge voksne som er i ferd med å lære seg sørsamisk.

  Oversatt til sørsamisk av Jonhild Joma. Boka er gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek. Den norske versjonen av denne bildeboka for voksne ble gitt ut i samarbeid med Leser søker bok.

  Manne aeskede tjåanghkan teeipedem. Manne tjaalam: åeremetjïehtjele, ståapa, tjööke. Manne vuartesjem stovhlide buertien bïjre, dïhte daabloe dealoe. Manne måjhtelem mijjieh golmesh byöpmedeminie, mijjen tjöökesne, Mijjien gåetesne.Dallegh edtjebe gaajhke daestie juhtedh.

  ISBN: 978-82-93402-62-6. Gïelen nastedh, 2022. 104 s. Innb. 100.- (kan kjøpes gjennom Saemien sijte)

 • Samuel Gælok: Skåajjen tjeakoesvoete

  Samuel Gæloks billedbok  Sarvvamiehttse (Elgskogen) i sørsamisk oversettelse.

  Handler om en familie med to barn som har flyttet til et nytt sted.  Det fineste med dette nye stedet er den flotte skogen i nærheten.  Her finner storesøster og lillebror nye venner. Illustrert av Malle Remmel. For aldersgruppen 3-9 år.

  Åadtjoeh daelie govledh jïh vuejnedh gosse tjidtjie jïh aehtjie, onnevïelle jïh manne jeatja sæjjan juhtiejimh.
  Manne naa bïllijim gosse edtjimh juhtedh. Onnevïelle lij annje dan onne, idtji raaktan guarkah.

  Sjïdti nemhtie guktie tjidtjie gon aehtjie saerniestigan. Orre sijjesne gaaje luste sjïdti.  Leam aavone mijjieh juhtiejimh.

  ISBN:978-82-8263-312-3. ČálliidLágádus, 2018. 44 s. Innb. 180.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen, haugenbok og Adlibris)