Stikkord: etnografi

 • Andreas Klein: Early Modern Knowledge about the Sámi – A History of Johannes Schefferus’ Lapponia (1673)

   Johannes Schefferus’ Lapponia ble gitt ut på latin i 1673 og var det første vitenskapelige verket som helt var viet Sápmi og det samiske folket. Den ble raskt gitt ut engelske, tyske, franske og nederlandske versjoner. Først i 1956 ble den gitt ut i svensk oversettelse av Ernst Manker i Nordiska museets skriftserie Acta Lapponica:  Lappland (1956).

  Selv om den hyppig ble brukt som kilde i historiske studier om samer i Fennoskandia, har bokens historie og den rike mottakelsen den tidlig vakte aldri blitt studert i detalj. Lapponia ble skrevet i Uppsala og ble utgitt på latin for en internasjonal lærd leserskare. En av hovedintensjonene bak arbeidet var å motarbeide rykter om tilstedeværelsen av samiske trollmenn i det svenske militæret. Til tross for dette aspektet av kommisjonen, ble resultatet en overraskende saklig beretning.

  Schefferus’ realistiske beskrivelse av lappmarkene, regionene der samene bodde, inneholdt avsnitt om topografi, naturressurser, planter og dyr. Boken beskrev det samiske folks egenskaper, skikker, gjenstander og handel i detalj. På denne måten skulle det gjenopprette Sveriges rykte og demonstrere at lappmerkene var underlagt kongeriket. Schefferus hadde aldri vært i Lappland selv. Likevel hindret ikke dette bokens suksess; allerede under hans arbeid på Lapponia spredte nyheter om prosjektet seg.

  I denne studien fokuserer Andreas Klein på tilblivelsen og utviklingen av Lapponia som en bok og et stykke kunnskapslitteratur. Med utgangspunkt i den originale latinske versjonen analyserer han kunnskapsstrukturene og det kommunikative nettverket rundt denne tidligmoderne beskrivelsen av det samiske folket. Ved hjelp av arkivkilder og hovedsakelig upubliserte brev rekonstruerer han Lapponias historie og dens ulike bearbeidelser.

  Boka er basert på Kleins doktoravhandling fra 2021: Early Modern Knowledge about the Sámi A History of Johannes Schefferus’ Lapponia (1673) and its Adaptations.

  Engelsk tekst.

  I år er det 350 år siden Lapponia ble gitt ut. I den anledning inviterte UiT Norges arktiske universitet forskere til en tverrfaglig konferanse om opprinnelsen, mottakelsen og etterspillet av Schefferus’ banebrytende bok : 2023 Schefferus Conference.

   

  Even though Johannes Schefferus’ Lapponia (1673) is a frequently employed source in historical studies on the Sámi people of Fennoscandia, the book’s history and the rich reception it aroused early on has never been studied in detail. Written in Uppsala, it was published in Latin for an international learned readership. One of the main intentions behind the work was to counter rumours about the presence of Sámi sorcerers in the Swedish military. In spite of this aspect of the commission, the result was a surprisingly factual account.

  Schefferus’ realistic description of the lappmarks, the regions where the Sámi lived, featured sections on topography, natural resources, plants, and animals. The book described the characteristics, customs, objects and commerce of the Sámi people in detail. This way, it should restore Sweden’s reputation and demonstrate that the lappmarks were subject to the Kingdom. Schefferus had never been to the lappmarks. Yet this did not hinder the book’s success; already during his works on Lapponia, news about the project spread. Adaptations in English, German, French and Dutch followed quickly.

  This study centres on the coming into existence and development of Lapponia as a book and a piece of literature of knowledge. Based on the original Latin version, Klein analyse the structures of knowledge and the communicative network surrounding this early modern description of the Sámi people. With the help of archival sources and mainly unpublished letters, he reconstruct the history of Lapponia and its various adaptations.

  ISBN: 978-3-86525-938-7. Wehrhahn Verlag, 2023. 398 s. Innb.

 • Sámi reseach in transition – knowledge, politics and social change

  I flere tiår nå har det vært oppfordret til  avkolonisering av forskningen på den samiske urbefolkningen, og å gjøre den ansvarlig overfor det samiske samfunnet. Mens dette har bidratt til fremveksten av et levende samisk forskningsmiljø i Norden, har det vært mindre oppmerksomhet på i hvilken grad, og hvordan «samiske vendingen» i forskningen har blitt implementert i praksis.

  Artiklene er skrevet av fremtredende nordiske og samiske forskere forankret i de samiske forskningsmiljøene i Finland, Norge og Sverige. De utforsker i dette bindet  betydningen og implikasjonene av denne vendingen på tvers av disipliner og noen av utfordringene i arbeidet med å skape rom for samiske stemmer.

  Laura Junka-Aikio, Jukka Nyyssönen og Veli-Pekka Lehtola er redaktører. Blant bidragsyterne er Ivar Bjørklund, Sigga-Marja Magga og Aile Aikio. Engelsk tekst.

  Er gitt ut både innbundet, heftet og som e-bok.

  For several decades now, there have been calls to decolonize research on the Indigenous Sámi people, and to make it accountable to the Sámi society. While this has contributed to the rise of a vibrant Sámi research community in the Nordic countries, less attention has been paid to what extent, and how the «Sámi turn» in research has been implemented in practice.

  Written by prominent Nordic and Sámi scholars anchored in the Sámi research communities in Finland, Norway and Sweden, this volume explores not only the meanings and implications of this turn across disciplines, but also some of the challenges that efforts to create space for Sámi voices, knowledges and perspectives still meet today.

  The book provides a timely, interdisciplinary engagement with the central themes that have framed the development of Sámi research, and a critical appraisal of the impact that efforts to decolonize research in the Sámi context have had upon Nordic societies and state policies so far. Sámi Research in Transition is valuable for scholars and students interested in Sámi history and society, Arctic and Circumpolar Indigenous studies and critical studies on the relationship between knowledge and social change.

  ISBN: 978-0-367-54838-4. Routledge, 2022. 238 s. Innb. (kan kjøpes gjennom Adlibris og Biblioteksentralen blant andre. )

  Heftet: ISBN: 978-0-367-54838-4. Routledge, 2022.

  E-bok: ISBN: 978-1-003-09083-0. Routledge, 2022.

 • «En Trængslernes Historie» – en antologi om museumsmannen og historikeren Yngvar Nielsen

  Yngvar Nielsen var en sentral og omstridt figur i norsk kulturvitenskap og politikk fra 1870-tallet og frem til sin død i 1916. Han var utdannet historiker, og ble professor i etnografi og geografi. I nesten 40 år var han bestyrer ved Etnografisk Museum ved universitetet i hovedstaden. Han var også en viktig figur i etableringen av Den Norske Turistforening, Det norske Geografiske Selskab og Norsk Folkemuseum.

  Kulturvitenskapenes samfunnsformende kraft er et overordnet tema for denne boken. Yngvar Nielsen bedrev strategisk historieskriving, og han ordnet det norske folk og andre folkeslag hierarkisk. Han kartla naturen som industri- og turistlandskap, og han etablerte kulturhistoriske og etnografiske samlinger.

  Bokens forfattere tar utgangspunkt i ulike deler av Nielsens mangfoldige og ofte kontroversielle akademiske verk. Hans tilsynelatende fragmenterte virksomhet har sine sammenhenger, og disse blir utforsket i boken.

  Inneholder blant annet bidrag av Steinar Pedersen: En norsk åndshøvding og samene, Sverre Fjellheim: Når en professors teori blir en samisk tragedie og Leif Pareli: «At der endnu var meget at redde» Yngvar Nielsen og innsamlingen av samisk kulturarv.

  Redaktøter er Camilla Ruud, kulturhistoriker og museolog med doktorgrad fra Universitetet i Oslo og Gro Ween, antropolog og førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

  ISBN: 978-82-8104-399-2. Orkana, 2020. 272 s. 279.- (kan bestilles gjennom Biblioteksentralen, og haugenbok blant andre)

 • Kulturen som pasient : uvanlige møter for vanlige folk

  «Kulturen som pasient» tar for seg livssituasjoner som preges av tap. Den tematiserer direkte og indirekte sammenhengen mellom livsvilkår og helse. Mange av kapitlene retter seg mot helsefaglige utfordringer i flerkulturelle samfunn.

  Psykiatriens møte med folkelig sykdomsforståelse er et av temaene. Helsetjenesten er opptatt av samfunnsforhold som påvirker folks livskvalitet. Men den er selv en faktor som påvirker folks helse negativt hvis den mangler blikk for pasientenes livssituasjon. Boka argumenterer på behovet for en helsetjeneste som er på høyde med pasientenes kulturelle bakgrunn. Den har sin faglige orientering i pedagogikk, psykologi, medisin, etnografi og medisinsk antropologi.

  Bidragene baserer seg på feltstudier blant nenetsere og evenere i Russland, samer og kvener i Norge, tyske migranter i Chile og alminnelige utfordringer i fag og institusjoner. Boka er resultat av et samarbeid mellom forskningsgruppa Pedagogisk antropologi ved UiT Norges arktiske universitet og Scott Polar Research Institute ved University of Cambridge.

  Jens-Ivar Nergård og Piers Vitebsky er redaktører.

  ISBN: 9788215029023. Universitetsforlaget, 2019. 181 s. Heftet. 329.- (kan kjøpes fra Biblioteksentralen, adlibris og haugenbok blant andre)

 • Trude Fonneland: Contemporary Shamanisms in Norway – Religion, Entrepreneurship, and Politics

  Professor Trude Fonneland undersøker i denne boka samisk sjamanisme i Norge som en unik og særegen lokal manifestasjon av et nytt globalt fenomen. Den tar mangfoldet og hybriditeten innen sjamanistisk praksis seriøst gjennom case-studier i Norge og fremhever den etniske dimensjonen i disse strømningene, med et spesielt fokus på de samiske versjonene av sjamanisme.

  This book examines Sami shamanism in Norway as a uniquely distinctive local manifestation of a global new religious phenomenon. It takes the diversity and hybridity within shamanic practices seriously through case studies from a Norwegian setting and highlights the ethnic dimension of these currents, through a particular focus on Sami versions of shamanism.

  Based on more than ten years of ethnographic research, the book paints a picture of contemporary shamanism in Norway in its cultural context, relating it both to the local mainstream cultures in which it is situated and to global networks.

  Sjamanisme i fremmasj (Ekko, NRK P2, 14.03.18) Intervju med Trude Fonneland.

  ISBN: 9780190678821. Oxford University Press, 2017. 234 s. Innb. fra 644.- (kan kjøpes fra adlibris og Biblioteksentralen)

 • Emilie Demant -Hatt: With the Lapps in the High Mountains – A Woman Among the Sami, 1907-1908

  with the lappsFor hundre år siden ga danske Emilie Dermant-Hatt ut boka Med Lapperne i Højfjeldet. Denne klassikeren innen reiseskildringslitteraturen er nå for første gang utgitt i engelsk språkdrakt. Boka skildrer hverdagslivet og skikkene til samene i Torneträsk og Karesuando-området i Sverige i årene 1907-08. Først bodde hun sammen med en familie i Talma sameby. Der bodde hun sommeren, høsten og store deler av vinteren. Siden bodde hun sammen med en familie fra Karesuandotraktene og fulgte dem på deres dramatiske reise med reinflokken over høgfjellet til Tromsdalen ved norskekysten.
  Denne engelske versjonen inkluderer Dermant-Hatts fotografier, en introduksjon av oversetteren Barbara Sjöholm og et forord av Hugh Beach, som har skrevet boka A Year in Lapland: Guest of the Reindeer Herders.
  With the Lapps in the High Mountains «is an entrancing true account, a classic of travel literature, and a work that deserves wider recognition as an early contribution to ethnographic writing. Published in 1913 and available here in its first English translation, it is the narrative of Emilie Demant Hatt’s nine-month stay in the tent of a Sami family in northern Sweden in 1907-8 and her participation in a dramatic reindeer migration over snow-packed mountains to Norway with another Sami community in 1908. A single woman in her thirties, Demant Hatt immersed herself in the Sami language and culture. She writes vividly of daily life, women’s work, children’s play, and the care of reindeer herds in Lapland a century ago. She memorably portrays people, dogs, reindeer, and the beauty of the landscape above the Arctic Circle.
  This English-language edition also includes photographs by Demant Hatt, an introduction by translator Barbara Sjoholm, and a foreword by Hugh Beach, author of «A Year in Lapland: Guest of the Reindeer Herders.
  ISBN: 9780299292348. University of Wisconsin Press, 2013. 163 s. 152.- heftet. (kan bestilles gjennom adlibris.com)