Stikkord: dyr

 • Liv Tone Boine: Eallit 2

  Liv Tone Boine har gitt ut andre bok i en serie på nordsamisk for småbarn om forskjellige dyr og dere lyder. Denne boka er viet ville dyr.

  Å snakke sammen med barna om innholdet i bildene fremmer barnets språkutvikling og kunnskapstørst.

  Boka er illustrert av Sunna Kitti.

  Første bok i serien: Eallit 1 (2021) var viet kjæledyr og husdyr og deres lyder.

  Mo jietnadaddá boazu? Manin gohčodit elliid njiŋŋálasaid ja varrásiid? Naba elliid čivggaid? Daid oahpat dán girjjis.

  Eallit lea girjeráidu mas oahpat iešguđetlágan elliid namahusaid ja jietnadagaid. Dán nuppi girjjis leat iešguđetlágan meahcceeallit. 

  Juohke ealli doaba lea čállon go lea ovtta-, guovtti- dahje eanet elliid birra sáhka vai mánát árrat ohppet mo sánit sodjet. 

  Girjjis leat elliid njiŋŋelasaid-, varrásiid- ja čivggaid namahusat. Dat leat sirrejuvvon dáid ivnniiguin. 

  Ságastallan govaid birra ovddida máná giela ja diehtoáŋgirvuođa.

  ISBN: 978-82-8263-549-3. ČálliidLágádus, 2023. 36 s. Innb. 195.-(kan kjøpes gjennom Gavpi)

 • Sárá Álehtta Guttorm Eira: Meahcceeallit, lottit ja guolit – Meahcci ja luonddusivdnádusat

  Heftet Meahcceeallit, lottit ja guolit er bildeordbok på nordsamisk hvor vi blir vi kjent med dyrene, fuglene og fiskene i  Sápmi.

  Dyr, fugler og fisk jaktes og fanges først og fremst for matauk.

  Heftet er rikt illustrert med fargerike bilder med fakta. Bak i heftet er det ordregister med forklaring og norsk oversettelse.

  Gitt ut i serien Sámi luonddunamahusat.

  Illustrert av Elisabeth C. Andreassen. For førskolebarn.

  Meahcceelliid, lottiid ja eanaš guliid mii ávkkástallat vuosttažettiin biebmun.
  Meahcceeallit, lottit ja guolit-girjjáš bokte oahpásnuvat meahcceelliide, lottiide ja guliide mat gávdnojit Sámis.

  Girjjážis leat ivdnás govat meahcceelliid, lottid ja guliid dieđuiguin, ja sátneregister masa leat čállon buot dárogiel namat.

  ISBN:  978-82-329-0179-1. Davvi girji, 2023. 82 s. Heftet. 420.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen)

 • Ingá Elin Marakatt: Miesáš Nuvtte – gos lea eadni?

  Ingá Elin Marakatt har gitt ut bildebok for førskolebarn om en liten reinkalv som har mistet moren sin.

  Reinkalven Knut ble født på en barflekk. Simlens melk var så god og varm at hele lille Knut ble varm innvendig. Verden er så stor og lille Knut er så liten, så liten.

  Våren er på tur til Sápmi og alt blir lysere. Sola varmer og snøen smelter dag for dag og elvene begynner å renne. Reinflokken beiter på barflekkene og det gjør også Knut og moren hans. Plutselig kommer en ørn mot Knut og moren hans. Akkurat da ørna skulle angripe den lille reinkalven, hoppet simla opp på to bein og sparket til ørna.

  Knuts hjerte banker hardt og han er kjemperedd. Ørna prøver å angripe på nytt, men simla hopper opp på to bein og sparker ørna i vingen slik at den får vondt og flyr bort. Reinkalven Knut vokser seg større i løpet av sommeren, og om høsten blir reinflokken hentet inn til gjerdet. Nå skal reinkalvene få merke i ørene. Men hvor er mor blitt av? Knut rautet og ropte på moren sin, men ingen kommer. Lemen, måsen og haren kommer for å hjelpe.Tro om de finner moren til lille Knut?

  Nordsamisk tekst. Illustrert av Leila Nutti. For barn i alderen 0-6 år.

  Miesáš Nuvtte riegádan bivlii guottetbáikkis. Álddu mielki lea nu liekkas ja dat ligge unna miesáža. Máilbmi lea nu stuoris ja unna gálbbenjunat ruksesmiesáš lea nu unni, nu unni.

  Giđđa lea boahtime Sápmái ja máilbmi čuvggodišgoahtá. Beaivi ligge ja suddadišgoahtá muohttaga ja jogažat golggiidit. Bohccot guhtot bievllain ja nu dahkaba Nuvtte ja eadni maid. Fáhkkestaga goaskin lahkonišgoahtá eatni ja Nuvtte. Justa go goaskin falleha unna miesáža Nuvtte, de eadni haskala maŋŋejulggiid ala ja časká goaskima.

  Nuvtte váibmu čoalká garrasit. Son lea nu balus. Goaskin fas viggá dohppestit, muhto eadni fas haskala, časká goaskima julggiiguin ja nordada goaskima soajá. Goaskin lápmašuvvá ja girdila ballánhámis eret. Nuvtte stuorru geassebotta ja čakčat de vižžet olbmot ealu gárdái ja áigot merket miesážiid. Muhto gosa son eadni jávkkai? Nuvtte ruovggai ja ruovggai muhto eadni ii boađe.  Goddesábin ja skávhli ja njoammil bohtet ja álget veahkkin ohcat Nuvtte eatni. Gávdnetgo sii eatni?

  ISBN: 978-82-329-0294-1. Davvi girji, 2023. 42 s. Innb. 260.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen, )

 • Aino Hivand: Njoammeleallin/Hareliv

  Billedkunstner og forfatter Aino Hivand har gitt ut ny tospråklig bok for barn. Denne handler om haremor og hennes to sommerunger.

  Hareliv er ikke bare sommer og fryd. Det er mange farer som lurer. Gjennom harefamiliens betraktninger og observasjoner trekkes leseren med i det spennende harelivet.

  «Når livet føles tungt og svart, husk da at livet også inneholder gleder i alle regnbuens farger.» Haremor husker sin egen mors ord når hun skal trøste sine egne etter skuffende opplevelser.

  Hivand har tidligere gitt ut barnebøkene Čoarvevieksá lieđđeriemut (2004), Atrata (2014), og Garjjáid gižžu/Ravnenes kamp (2016). Alle på Rauni Magga Lukkaris forlag Gollegiella. Lukkari har også oversatt bøkene til nordsamisk.

  Boka er gjennomillustrert av forfatteren.

  Govvadáiddár ja girječálli Aino Hivand lea almmuhan ođđa guovttegielat govvagirjji mánáide. Dát lea njoammeleadni ja su guovtti geassečivga birra.

  Njoammeleallin ii leat dušše geassi ja árvvu. Dat leat máŋggat váralašvuođat mat deaividit njoammelbearraša. Njoammeleatni ja čivgga guokte vásáhusaid mielde beassat mielde gelddolaš njoammeleallimii.

  «Soames háve go eallin dovdo lossadin ja gámisin, muitte dalle ahte eallimii gullá maiddái illu ja buot árvedávggi ivnnit.» Njoammeleadni muitá iežas eatni sániid go galgá jeđđet iežaset maŋŋá váivves vásáhusaid. 

  ISBN: 978-82-92473-41-2. Gollegiella, 2023. 43 s. Innb. 320.- (kan bestilles gjennom gollegiella@online.no eller gjennom Biblioteksentralen)

 • Malin Roca Ahlgren: Linne & ladtetje

  Sørsamisk oversettelse av Linne & loddi (2022).

  Bildebok om den samiske jenta Linne, og om hennes lyst til å bli kjent med naturen, og ta vare på den.

  Linne er fem år og bor i en skog i Sápmi. En dag når Linne er ute å går med sin mor Aili, hunden Manni og reinen Bocko hører de en merkelig lyd. Det er hakkespetten Loddi som behøver hjelp. De følger fuglen inn i løvskogen og Linne forstår at også Bocko er i fare. For skogen holder på å forsvinne. Hvordan kan Linne hjelpe?

  For aldersgruppen 3-6 år. Illustrert av Judith Balaguero. Oversatt til sørsamisk av  Åse Klemensson, Boka er gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

  Linne lea vïjhten jaepien båeries. Dihte Saepmesne orre bijjene noerhtene. Akten biejjien gosse Linne skåajjesne vaadtsehtjeminir, rovnegas tjoejem gåvla.

  Dihte moeretsöölhke. Linne ladtetjem skåajjen sïjse dåerede jïh dellie aajhtsa moeretsöölhke viehkiem daarpesje. Skåajje gaarveneminie. Guktie Linne Maahta viehkiehtidh?

  ISBN: 978-82-93402-74-9. Giëlem nastedh, 2023.32 s. Innb. 70.- (kan kjøpes gjennom Saemien sijte og Biblioteksentralen)

 • Malin Roca Ahlgren: Linne & Loddi

  Malin Roca Ahlgren har skrevet barnebok om å redde skogene.

  Linne er fem år og bor i en skog i Sápmi. En dag når Linne er ute å går med sin mor Aili, hunden Manni og reinen Bocko hører de en merkelig lyd. Det er hakkespetten Loddi som behøver hjelp. De følger fuglen inn i løvskogen og Linne forstår at også Bocko er i fare. For skogen holder på å forsvinne. Hvordan kan Linne hjelpe?

  For aldersgruppen 3-6 år. Svensk tekst. Illustrert av Judith Balaguero. Bildeboka er faktagransket av blant andre Madeleine Renhuvud og Lene Cecilia Sparrok.

  ISBN: 9789188933867. Kikkuli förlag, 2022. 32 s. Innb. 244.- (kan kjøpes gjennom Adlibris)

 • Jan Chr. Næss , Jens Kristensen: Miehttseielle stádan

  Lulesamisk oversettelse av Ville dyr i byen (2016).

  På en rusletur i byen kan man møte på mange forskjellige ville dyr. Det kan være rovfugler og byttefugler, gnagere, mårdyr, insekteter og lykkejegere som rev og måke, flygende pattedyr, ørret og mink, for å nevne noen. Fortellingene er både morsomme, skumle og spennende, og har mange illustrasjoner.

  Tjabu stáda guovddelin li villda juhtusa ja låtte degu hábaga, mievre, riehpiha ja sákkásjjuhtusa. Dán girjen besa dájt ja muhtem ietjá juhtusijt ja iellijt iejvvit.

  Ássjeprosá mánájskåvllåj. Jårggåliddje/Oversetter Nadia Kielatis.

  ISBN: 9788279432036. Báhko forlag. 2022. 27 s. Heftet. Kan kjøpes via Árran lulesamisk senter.

 • Liv Tone Boine: Eallit 1

  Første bok i en serie på nordsamisk for småbarn om forskjellige dyr og dere lyder. Denne boka er viet dyr på gården – kjæledyr og husdyr.

  Å snakke sammen med barna om innholdet i bildene fremmer barnets språkutvikling og kunnskapstørst.

  Boka er illustrert av Sunna Kitti.

  Eallit lea girjeráidu mas oahpat iešguđetlágan elliid namahusaid ja daid jietnadagaid. Dán vuosttas girjjis leat iešguđetlágan dálu- ja biepmohaseallit.

  Juohke ealli doaba lea čállon go lea ovtta-, guovtti- dahje eanet elliid birra sáhka vai mánát árrat ohppet mo sánit sodjet.

  Girjjis leat elliid njiŋŋelasaid-, varrásiid- ja čivggaid namahusat. Dat leat sirrejuvvon dáid ivnniiguin.

  Ságastallan govaid birra ovddida máná giela ja diehtoáŋgirvuođa.

  ISBN: ISBN: 978-8282-63-47-55.ČálliidLágádus, 2021. 36 s. Innb. 195.- (kan kjøpes gjennom Gavpi og Biblioteksentralen)

 • Lemet-Jon Jovnna: Erin

  Erin er en fjorårskalv. I boka forteller hun om årets hendelser og om dyr, fugler og insekter som hun har møtt siden hun var en nyfødt kalv. Erin kommuniserer med alle dyrene som hun møter og forteller også hvorfor hennes folk kaller henne Erin. Nordsamisk tekst.

  Bildeboka er illustrert av Malle Remmel.

  Erin lea čearpmat. Dán girjjis son muitala jagi dáhpáhusain, ealliid, lottiid ja divrriid birra maid lea deaivan, dalle go lei miessi. Erin gulahallá buot ealliiguin maid deaivá. Muitala gal maiddái manne su olbmot dadjet son lea Erin.

  Ill. Malle Remmel.

  ISBN:9788282633932. ČálliidLágádus, 2020. 40 s. Innb. 225.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og Gavpi)

 • Eivor Meisler: Mepusa ja nuoskkes spiinnit

  Nordsamisk oversettelse av Mepusa og de skitne svina (2020).

  Den er oppfølger til Bahánihkkánis Mepusa ja Kamikazeveahka (2018) som handlet om den grusomme katta Mepusa og hennes feider med musene på en bondegård i Bonvika.

  Terroristen Adolf tapte kampen mot musene i Kamikazepatruljen og sitter nå pelsløs og nedbrutt i karantene. De skitne svina herjer vilt og uhemmet med bråkete og stinkende fjertefester, til stor fortvilelse for de sofistikerte og renslige yogasauene som må dele fjøs med dem.

  Men så en dag blir den lille grisungen Purki tvangsbadet og sendt på bondens marked for å vinne premie. En stor skam for en gris, med mindre han klarer å skitne seg til og beholde sin svinete ære.

  Oversatt til nordsamisk av Liv Tone Boine.

  Terrorista Adolf vuoittáhalai Kamikazeveaga sáhpániidda. Dál lea son karantenas, guolggai haga ja buot skurtnajagan. Nuoskkes spiinnit ridjet, skihkahuddet ja dollet guohca buoskkunfeasttaid. Dát lea váivin daid fiinna buhtes yogasávzzaide, geat šaddet orrut daidguin seammá návehis. Muhtin beaivvi lávggodovvo spiinnečivggaš, Purki, ja šaddá bákkus vuolgit boanddaid márkaniidda. Doppe sáhttá vuoitit bálkkášumi, juoga mii lea hui heahpat spiinniide. Vuoitágo Purki vai nákce go duolvvidit iežas ja ain doalahit spiinniid gutni.

  ISBN:  978-82-8263-398-7. ČálliidLágádus, 2020. 86 s. Innb. 225.-   (kan kjøpes gjennom Gavpi og Biblioteksentralen blant andre)