Kategori: Tegneserier/Sárggasráiddut

 • Lise Myhre: Dracarys

  Sørsamisk oversettelse av Lise Myhres Dracarys (2020). Bok 16 i serien om Nemi.

  Nemi er en jente i tyveårene med et lidenskapelig forhold til drager, jedier og svartmetall. Hun har funnet sin plass blant de andre utskuddene og trives der. Nemi har en forkjærlighet for sjokolade, alkohol og røyk, og misliker pelsoppdrett, fotball og autoriteter. Hun drømmer seg stadig bort til fantasiverdener med drager og monstere, men gjør også mange observasjoner om sitt eget hverdagsliv.

  Nå er venninnene Cyan og Ophelia single, mens Nemi og Grims forhold møter en stor utfordring. Dette er en samlebok av Nemi-striper, dikt og helsider utgitt i 2014 og 2015.

  Tegneserien Nemi av Lise Myhre slo gjennom i 1999, og ble raskt populær på flere språk. Nemi er både barnsligst, frekkest, mest naiv, mest kynisk, og veldig glad i snop, øl, heavy metal, drager og fantasy.

  Oversatt til sørsamisk av Anja Labj. Boka er gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

  Nemi tjeehpes vaarjoejgujme gåårvede, voelegem jåvka, dållefuemtieh, fantasym jïh garre metalem lyjhkoe. Nemi rovnege, jåabpan jïh Annje maanan mïelesne. Dïhte lusteligke jielem sjuevnjedsraedteste vuajna. Nemi lea åavtoes gaarmanæjjide håakan, fæjhkide, voelegasse jïh tjihtesidie. Nemim maahta lohkedh luhkiegolmene gïelesne jïh åarjelsaemien daelie luhkienjealjadinie sjædta.

  ISBN: 978-82-93402-75-6. Gielem nastedh, 2024. 160 sider. Innbundet. (Kan kjøpes gjennom Saemien sijte )

 • Serapio Ittusardjuat: Oktegh jïengesne – njieljie jïjjh

  Sørsamisk oversettelse av tegneserien How I Survived -Four Nights on the Ice (2020).

  Etter at snøscooteren hans bryter sammen halvveis over havisen, på en tur tilbake fra en fiskeleir, forteller forfatteren om de tradisjonelle ferdighetene og kunnskapene han støttet seg på for å holde seg i live.

  Denne opprivende førstepersonsberetningen om fire netter tilbrakt på åpen havis – med få forsyninger og uten vann – viser unge lesere den besluttsomhet og styrke som er nødvendig for å overleve i det harde arktiske klimaet, selv når det verste skjer.

  Illustrert av Matthew K. Hoddy og oversatt til sørsamisk av Anja Labj. Gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

  Forfatteren Separio Ittusardjuat (1945-2021) var en kjent språk- og kulturarbeider hos det inuittiske folket i Canada.

  ISBN: 978-82-83402-76-3. Gïelem nastedh, 2023. 45 s. 100.- (kan kjøpes gjennom Saemien sijte og Gaaltjie)

 • Serapio Ittusardjuat: Oktegh jïengesne – njieljie jïjjh

  Sørsamisk oversettelse av tegneserien How I Survived -Four Nights on the Ice (2020).

  Etter at snøscooteren hans bryter sammen halvveis over havisen, på en tur tilbake fra en fiskeleir, forteller forfatteren om de tradisjonelle ferdighetene og kunnskapene han støttet seg på for å holde seg i live.

  Denne opprivende førstepersonsberetningen om fire netter tilbrakt på åpen havis – med få forsyninger og uten vann – viser unge lesere den besluttsomhet og styrke som er nødvendig for å overleve i det harde arktiske klimaet, selv når det verste skjer.

  Illustrert av Matthew K. Hoddy og oversatt til sørsamisk av Anja Labj. Gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

  Forfatteren Separio Ittusardjuat (1945-2021) var en kjent språk- og kulturarbeider hos det inuittiske folket i Canada.

  ISBN: 978-82-83402-76-3. Gïelem nastedh, 2023. 45 s. 100.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen, Saemien sijte og Gaaltjie)

 • Mats Jonsson: Da vi var samer

  Norsk oversettelse av Mats JonssonNär vi var samer (2021).

  Kritikerrost grafisk roman om samiske røtter og identitet. Da farfaren til Mats dør, åpner familien for første gang den låste og forbudte laupen som alltid har vært i forfedrenes hjem. Der ligger papirer som forteller om reineiere og reinmerking, brev fra lappefogden og fotografier fra reintrø, samleplasser for rein. Det viser seg at Mats stammer fra en slekt av skogsamer i Malå-traktene.

  Hvorfor har det blitt holdt hemmelig? Hvorfor sluttet de å være samer? Og hvorfor vet de så lite om sin egen historie? Mats Jonsson reiser tilbake i tid, gjennom Sveriges, Sápmis og sin egen slekts historie, i et forsøk på å bli kjent med sin egen bakgrunn. Familiens manglende kunnskap viser seg å være resultatet av en bevisst politikk, som den svenske staten praktiserte frem til langt inn på 1900-tallet.

  Samtidig som fjellsamene ble tildelt den nedverdigende rollen som eksotisk urbefolkning, skulle skogsamene utryddes som kulturell gruppe for å gi plass til nybyggere og skogsarbeid. Det var meningen at de skulle glemmes. Da vi var samer er en krønike om en slekts flere hundre års lange kamp for å bevare sitt levesett, og et empatisk portrett av forfedrene som til slutt måtte gi opp. Boka gir også en bred og lærerik skildring av samenes historie i Sverige, som skolen aldri bidro med.

  ISBN: 978-82-05-57262-1. Gyldendal, 2023. 352 s. 379.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen, Adlibris og Haugenbok blant andre)

 • Odin Helgheim: Fenrisesïejpe

  Sørsamisk oversettelse av Fenrisulven (2020) – første bok i Helgheims tegneserie Ragnarok.

  Vikinggutten Ubbe Gunnhildsson har alt han kan ønske seg. En sterk mor som er glad i ham, en talentfull storebror som rettleder ham, gode venner og masse eventyr. Det er i grunnen lite som kan true idyllen, trodde han.

  Dette er en saga om å miste all kontroll til krefter mye mektigere enn deg selv, og om reisen for å vinne den tilbake.

  Tegneserieroman for aldersgruppen 9-16 år.  Den vant Arks barnebokpris i 2020. Oversatt til sørsamisk av Anja abj Den er også gitt ut i lulesamisk og nordsamisk utgave.

  «Ragnarok»-sárggus­ráidu almmu­huvvo sáme­gielaide (Áslat Issát Eira, 26.01.23, Ávvir)
  Ragnarok-serien er ute på fem nye språk! (Egmont publishing, 25.01.23)

  Vikingebaernien, Ubbe Gunnhildssonen, lea gaajhke maam daarpesje. Veaksehks ietnie gie satnem eahtsa, væjkeles vïelle gie satnem bïhkemde, gïemhpes voelph jïh jeenje jeatjebe mij jieliemisnie luste. Mij dle daan raaffan aajhtojne maahta njaakedh?

  Jupmeli faamoej nuelesne Daate soptsese dan bïjre gosse jïjtse faamoem veaksahkåbpoej gïeti sïjse dassa jïh aalka tjabremen dam bååstede vaeltedh.

  Odin Helgheim (reakadi 1996) Sandefjordeste båata, jïh maanabaelien gille jaepieh USA:sne årroeji. Dubpene sutnjan buelijes ïedtjh guvvieraajrojste tsïhkijin jïh dusnie jïjtje aaj eelki saarkodh. «Ragnarok – Fenrisesïejpe» sov voestes guvvieraajroeromaane.

  ISBN: 978-82-429-7467-9. Egmont serieforlaget, 2023. 127 s. Innbundet. 299.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og Adlibris blant andre)

 • Odin Helgheim: Fenrisstálppe

  Lulesamisk oversettelse av Fenrisulven (2020) – første bok i Helgheims tegneserie Ragnarok.

  Vikinggutten Ubbe Gunnhildsson har alt han kan ønske seg. En sterk mor som er glad i ham, en talentfull storebror som rettleder ham, gode venner og masse eventyr. Det er i grunnen lite som kan true idyllen, trodde han.

  Dette er en saga om å miste all kontroll til krefter mye mektigere enn deg selv, og om reisen for å vinne den tilbake.

  Tegneserieroman for aldersgruppen 9-16 år.  Den vant Arks barnebokpris i 2020. Oversatt til lulesamisk av Sivert Anders Kintel Den er også gitt ut i nordsamisk og sørsamisk utgave.

  «Ragnarok»-sárggus­ráidu almmu­huvvo sáme­gielaide (Áslat Issát Eira, 26.01.23, Ávvir)
  Ragnarok-serien er ute på fem nye språk! (Egmont publishing, 25.01.23)

  Vijkikbárnne Ubbe Gunnhildsson adná divna majt juo dárbaj. Gievras iednev guhti suv æhttsá, tjiehpes vieljav guhti suv lájddi, buorre rádna ja ållo suohttasa ma dáhpáduvvi. Mij dáv ráfev máhttá másedit?

  Dát subtsas la subtsas gåktu masset dárkestimev fámojda ma lij viehka gievrabu gå ietjat, ja rahtjamus vuojttet dav ruopptot!

  Odin Helgheim (riegádam 1996) la Sandefjordas, valla åroj muhtem jage USAan mánávuodan. Dåppe sujna badjánij berustibme gåvvårájdojda ja nav sån sárggogådij iesj. «Ragnarok – Fenrisstálppe» la suv vuostasj gåvvårájddoromádna.

  ISBN: 978-82-429-7468-6. Egmont serieforlaget, 2023. 127 s. Innbundet. 299.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og Adlibris blant andre)

 • Odin Helgheim: Fenrisgumpe

  Odin Helgheim  vuosttaš govvaráidoromána Ragnarok – Fenrisgumpe» lea jorgalan davvisámegillii.

  Vikiŋgabártnis Ubbe Gunnhildssonas lea buot maid juo dárbbaša. Gievrras eadni gii ráhkista su, čeahpes viellja gii láidesta su, buorit ustibat ja olu suohttasat mat dáhpáhuvvet. Mii dán ráfi ges muosehuhtásii?

  Dát muitalus lea dan birra ahte manahit válddi fámuide mat leat mihá gievrrabut go don ieš ja rahčamus vuoitit dan ruovttoluotta!

  Odin Helgheim (riegádan 1996) lea eret Sandefjordas, muhto orui moadde jagi USA:s unnin. Doppe sus badjánii buolli berostupmi govvaráidduide ja nu son sárgugoii ies. «Ragnarok – Fenrisgumpe» lea su vuosttas govvaráidoromána.

  Nordsamisk oversettelse av Fenrisulven (2020) – første bok i Helgheims tegneserie Ragnarok.

  Vikinggutten Ubbe Gunnhildsson har alt han kan ønske seg. En sterk mor som er glad i ham, en talentfull storebror som rettleder ham, gode venner og masse eventyr. Det er i grunnen lite som kan true idyllen, trodde han.

  Dette er en saga om å miste all kontroll til krefter mye mektigere enn deg selv, og om reisen for å vinne den tilbake.

  Tegneserieroman for aldersgruppen 9-16 år.  Den vant Arks barnebokpris i 2020. Oversatt til nordsamisk av Berit Margrethe Oskal. Den er også gitt ut i lulesamisk og sørsamisk utgave.

  «Ragnarok»-sárggus­ráidu almmu­huvvo sáme­gielaide (Áslat Issát Eira, 26.01.23, Ávvir)
  Ragnarok-serien er ute på fem nye språk! (Egmont publishing, 25.01.23)

  ISBN: 978-82-429-7466-2. Egmont serieforlaget, 2023. 127 s. Innbundet. 299.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og Adlibris blant andre)

 • Terje Wollmann & Kristoffer Karlsen: Nijlas ja Mággá

  Lulesamisk oversettelse av tegneserien Nils & Magga (2020).

  Søskenparet Nijlas og Mággá bor i Finnmark. I det første kapittelet er man hjemme hos søskenparet der onkelen forteller historier fra reingjetingen og Nils får «låne» onkels bil til lek. Onkelen, som vanligvis er tøff og uredd, viser nye sider i møte med en liten edderkopp.

  Oversatt av Are Tjihkkom og Heidi Andersen.

  Oarbbenattja Nijlas ja Mággá årroba Finnmárkon. Dán vuostasj låhkusin de guossidip sunnuv sijdaniska, gånnå äddnuska subtsas ällosujtos, ja Nijlas sujsta bijlav mahkas luojkká. Dábálattjat buosjes ja jálos äddnuska galla sjaddá ietjá lágátjin hievnev iejvvidijn. Tjuorgasrájddo mánájskåvllåj ja gasskadássáj. Biblioteksentralen le tsuojggusav tjállám.

  Are Tjihkkom ja Heidi Andersen libá jårggålam.

  ISBN: 9788269198584. Vintereik forlag, 2022. 25 s. Heftet. (Kan kjøpes via Biblioteksentralen.)

 • Arild Torvund Olsen: Gaathoe jïh voerhtje

  Sørsamisk oversettelse av Katten og kråka (2021).

  Den gangen fjellet eksploderte i et vulkanutbrudd måtte folket flykte fra borgen. Nå leder en trollmann folket tilbake dit. De vet ikke at det har flyttet noe stort og farlig inn i borgen. Det er bare trollmannens katt og kråke som har oppdaget det. Siden trollmannen er ganske udugelig så kan de ikke fortelle det til han. Han bare later som at han skjønner hva de sier. Det blir deres oppgave å redde dagen.

  Oversatt til sørsamisk av Helen Blind Brandsfjell. Tegneserie for småskole-/mellomtrinnet. Gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

  Raavmere jïjtse åålmegem bååstide båarkese tjååve, gustie tjoerin baataridh gosse dållevaerie sjuevkiehti. Eah dah daejrieh mij akt stoerre jïh vaarege lea båarken sïjse jåhteme … ajve raavmeren gaahtoe jïh voerhtje dam vueptiestamme. Mohte eah dah maehtieh dam raavmerasse jiehtedh, juktie dïhte ajve dorjehtalla satne dejtie guarka.

  Dellie gaahtoe jïh voerhtje dah mah tjurieh biejjiem beerkedh.

  ISBN: 978-82-93254-54-6. Überpress, 2022. 74 s. Innb. 299.- (kan kjøpes gjennom Saemien sïjte og Biblioteksentralen)

 • Mats Jonsson: När vi var samer

  I denne tegneserieromanen tar Mats Jonsson sin slekts’ historie tilbake. Skogsamenes glemte og undertrykte historie veves sammen med den selvbiografiske jakten på forfatterens egen identitet. Romanen var blant de nominerte til Augustprisen i Sverige i år.

  Når Mats sin farfar dør åpner familien for første gang en lukket og forbudt eske som alltid har i farfarens hjem. I den ligger reinmerkebevis, brev fra lappefogden i Västerbotten og fotografier fra reinskillinger. Deti viser seg at Mats kommer fra en slekt av skogsamer fra Malåstrakten. Hvorfor har det vært hemmelig? Hvorfor sluttet de med å være samer? Og hvorfor vet de så lite om sin egen historie?

  Mats Jonsson har skildret sitt liv i seks kritikerroste tegneserieromaner. Han har som mål å skildre hele livet sitt i tegneserieromaner.

  Svensk tekst.

  ISBN: 9789177751519. Ordfront förlag, 2021. 340 s. Innb. 202.- (kan kjøpes gjennom Adlibris)