Inga Maybritt Bongo ja Sara Inga Utsi Bongo: Vætnoe jïh hammoedimmie

Bok om duodji og hvordan design flettes i duodji, og hvordan duodji og design har utviklet seg. I boka er det eksempler på fra ulike områder.

Boka er skrevet for elever på videregåendetrinn, men passer også for andre som er interessert i samisk håndverk og design.

Boka er tidligere gitt ut i nordsamisk og lulesamisk utgave.

Vætnoeteemagærja tjïelkeste sïejhme baakoejgujmie mij sisvege baakoetjïertesne vætnoe lea, guktie hammoedimmie lea vïedteldihkie vætnose jïh guktie vætnoe jïh hammoedimmie leah jïjtjemse evtiedamme. Gærjesne vuesiehtimmieh vætnoemaallijste jïh hammoedimmiesuerkijste ovmessie dajvijste.

Jåarhkelïerehtæmman sjeahta jïh maahta dåarjojne årrodh dejtie mej ïedtje vætnoste jïh hammoedimmeste.

ISBN: 978-82-329-0139-5. Davvi girji, 2023. 72 s. Innb.