Maria Parr: Stoerrevïelle

Sørsamisk oversettelse av Maria Parrs Storebror (2019).

Jeg-personen synes at kompisene hans er heldige; de har storebrødre som kan hjelpe dem og passe på dem. Selv har han bare ei irriterende lillesøster.  Til slutt skjønner han at det er han som er storebroren.

Lettlest. For aldersgruppa 6-9 år.

Illustrert av Åshild Irgens. Oversatt til sørsamisk av Åse Klemmensson.  Gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

Nov amma hijven stoerrevïellem utnedh. Akte mij iktesth datnem meatan vaalta juelkietjengkeresaavremen gåajkoe.

Gaahkh stoerrevïellh numhtie? Jïh guktie dejgujmie mah barre dagkeres onnåabpetjem åtna goh manne mij haenededa soe?

ISBN: 978-82-93402-79-4. Gielem nastedh, 2023. 33 s. Heftet. 50.- (kan kjøpes gjennom Saemien sijte og Biblioteksentralen)