Kristin Roskifte: Gaajhkesi lea aarvoe

Sørsamisk oversettelse av Roskiftes Alle sammen teller (2018).

Hurra for at folk er forskjellige!
Dette er en morsom myldrebok der du kan telle mennesker, følge dem, føle med dem og se hvordan historiene deres flettes sammen. Her er det mange små og store hemmeligheter å oppdage i bildene for den som er nysgjerrig og har et skarpt blikk. Og ser du ordentlig godt etter, så finner du kanskje deg selv!

For aldersgruppen 3-9 år. Oversatt til sørsamisk av Ajlin Jonassen Kroik. Boka er også oversatt til lulesamisk og nordsamisk.

Man joekoen hijven almetjh joekehts!
Daate lustes gærja gusnie maahtah almetjh ryöknedh, dejtie dåeriedidh, dejgujmie damtedh jïh vuejnedh guktie dej soptsesh tjåanghkan gårrelgieh. Daesnie gellie smaave jïh stoerre tjeakoesvoeth mejtie dïhte mij lea tjetskehke jïh tjalmerge maahta vueptiestidh. Jïh jis eensilaakan gïehtjedh, dellie dagke jïjtjemdh gaavnh!

ISBN: 978-82-329-0387-0. Davvi girji, 2021. 64s. Innb. 279.- (kan bestilles gjennom Biblioteksentralen)