Kristin Roskifte: Gaajhkesi lea aarvoe

Sørsamisk oversettelse av Roskiftes Alle sammen teller (2018).

Hurra for at folk er forskjellige!
Dette er en morsom myldrebok der du kan telle mennesker, følge dem, føle med dem og se hvordan historiene deres flettes sammen. Her er det mange små og store hemmeligheter å oppdage i bildene for den som er nysgjerrig og har et skarpt blikk. Og ser du ordentlig godt etter, så finner du kanskje deg selv!

For aldersgruppen 3-9 år. Oversatt til sørsamisk av Ajlin Jonassen Kroik. Boka er også oversatt til lulesamisk og nordsamisk.

Man joekoen hijven almetjh joekehts!
Daate lustes gærja gusnie maahtah almetjh ryöknedh, dejtie dåeriedidh, dejgujmie damtedh jïh vuejnedh guktie dej soptsesh tjåanghkan gårrelgieh. Daesnie gellie smaave jïh stoerre tjeakoesvoeth mejtie dïhte mij lea tjetskehke jïh tjalmerge maahta vueptiestidh. Jïh jis eensilaakan gïehtjedh, dellie dagke jïjtjemdh gaavnh!

ISBN: 978-82-329-0387-0. Davvi girji, 2021. 64s. Innb. 279.- (kan bestilles gjennom Biblioteksentralen)

Kristin Roskifte: Gájka lågojt låhki

Lulesamisk oversettelse av Roskiftes Alle sammen teller (2018).

Hurra for at folk er forskjellige!
Dette er en morsom myldrebok der du kan telle mennesker, følge dem, føle med dem og se hvordan historiene deres flettes sammen. Her er det mange små og store hemmeligheter å oppdage i bildene for den som er nysgjerrig og har et skarpt blikk. Og ser du ordentlig godt etter, så finner du kanskje deg selv!

For aldersgruppen 3-9 år. Oversatt til lulesamisk av Sivert Anders Kintel. Boka er også oversatt til nordsamisk og sørsamisk.

Ávvudallup mijá moattevuodav!
Dát la gåvvå girjje gånnå galga åhtsåt ja gávnat, dánna máhtá lågojt låhkåt, tjuovvot ulmutjit, sebra sijá dåbddåjda ja gehtja gåktu sijá subttsasa gulluji aktan.
Dánna lij moadda tjiegosvuoda majt máhtá ájtsastit jus la njunják ja dárkkelis tjalmij lågå. Jus gehtja snivva, ihkap ietjastit gávna!

ISBN:978-82-329-0303-0. Davvi girji, 2021. 64 s. innb. 279.- (kan bestilles gjennom Biblioteksentralen)

Kristin Roskifte: Juohkehaččas lea árvu

Nordsamisk oversettelse av Roskiftes Alle sammen teller (2018).

Hurra for at folk er forskjellige!
Dette er en morsom myldrebok der du kan telle mennesker, følge dem, føle med dem og se hvordan historiene deres flettes sammen. Her er det mange små og store hemmeligheter å oppdage i bildene for den som er nysgjerrig og har et skarpt blikk. Og ser du ordentlig godt etter, så finner du kanskje deg selv! 

For aldersgruppen 3-9 år. Oversatt til nordsamisk av Lill Hege Anti. Boka er også oversatt til lulesamisk og sørsamisk.

Lea somá go olbmot leat iešguđetláganat!
Dán girjjis, mas olbmot guđaidit valvin, beasat lohkat olbmuid, lohkat maid sii barget, árpmoštallat sin ja lohkat mo sin eallimat čuhcet guhtet guoibmáseaset. Dás leat olu unnit eanet čiegusvuođat fuomášan láhkai sutnje, gii lea sáhkkii ja čalbmeš. Ja jus geahčažat erenoamáš dárkilit, de dáiddát fuomášit vel iežat ge dáppe!

ISBN: 978-82-329-0388-7. Davvi girji, 2021. 64 s. Innb. 279.- (kan kjøpes gjennom GavpiBiblioteksentralen, )