Daniel Lindmark (Red.): Gränsöverskridande kyrkohistoria

 
Det nordliga områdets kyrkohistoria är till stora delar en gränsöverskridande historia, särskilt med tanke på de språkliga minoriteterna. De samiska och finska språken har bundit samman människor över nationsgränserna, inte minst inom den laestadianska väckelsen som är stark i Norge, Sverige och Finland. Alla artiklar i antologin berör på ett eller annat sätt förhållanden i mer än ett av de tre länderna och laestadianismen är ett återkommande tema.
Antologin inleder den nya skriftserien Studies on the Religious History of the North, som vill berika forskningen om den norrländska kyrkohistorien genom att föra in mer av transnationella perspektiv på religiösa företeelser i det nordliga områdets historia. Boken utgör även volym 5 i serien Skrifter från Luleå stiftshistoriska sällskap.
Artikelförfattarna kommer från Sverige, Norge och Finland, och antologins redaktör är verksam vid Umeå universitet.
Antologien er tilgjengelig elektronisk via Diva: http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:913323/FULLTEXT01.pdf
Kostnad: 100 kr (135kr inkl frakt).

Beställning

FD Kjell Söderberg
Backenvägen 107
903 62 Umeå
090-324 87, 070-648 67 56
ISSN: 2002-1984
ISBN: 978-91-7601-437-0