Elin Marakatt: Vår i Sápmi/Giđđa Sámis

Ingá Elin Marakatt og Anna-Stina Svonni har gitt ut pekebok med tekst på nordsamisk og svensk.

Beaivi – sol, boazu – ren, eadni – mamma, áhkku -mormor, gáhkku – glödkaka.

Til hvert ord følges også  av et verb: beaivváš báitá, bohccot guhtot, beana ciellá. En fin pekebok som lærer både barn og voksne nordsamisk og om Sápmi.

Til boka er det også laget en film om hvordan de samiske ordene uttales.: Hur uttales orden? Elin Marakatt läser på samiska

Illustrert av Anna-Stina Svonni. For aldersgruppen 0-3 år.

ISBN:9789189405417. Olika Förlag, 2023. 32 s. 138.- (kan kjøpes gjennom AdLibris blant andre)

Maria Parr: Stoerrevïelle

Sørsamisk oversettelse av Maria Parrs Storebror (2019).

Jeg-personen synes at kompisene hans er heldige; de har storebrødre som kan hjelpe dem og passe på dem. Selv har han bare ei irriterende lillesøster.  Til slutt skjønner han at det er han som er storebroren.

Lettlest. For aldersgruppa 6-9 år.

Illustrert av Åshild Irgens. Oversatt til sørsamisk av Åse Klemmensson.  Gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

Nov amma hijven stoerrevïellem utnedh. Akte mij iktesth datnem meatan vaalta juelkietjengkeresaavremen gåajkoe.

Gaahkh stoerrevïellh numhtie? Jïh guktie dejgujmie mah barre dagkeres onnåabpetjem åtna goh manne mij haenededa soe?

ISBN: 978-82-93402-79-4. Gielem nastedh, 2023. 33 s. Heftet. 50.-

Juho-Sire/Siri Broch Johansen: Sabmie ovttastuvvon siiddat – friddja máilmmi duddjot teáhtera bokte/Teatrale forsøk på skape en ukolonisert verden

Dát lea lávdeteaksta. Ii galgga šaddat čájálmassan. Galgá lohkkojuvvot jitnosit joavkkus. Girjjis logat aiddo mo dan sáhtát dahkat. Dáinna dáiddafágalaš buktagiin máhccá Juho-Sire álgoteáhterii mii lei oktasaš njálmmálaš muitalandáidu. Eat leat oaidnán eará dakkár girjjiid ovdal.

Ulbmil dáinna girjjiin lea fidnet olbmuid ovttas lohkat historjjá Sabmie Ovttastuvvon Siiddaid birra, ja várra vel ođđa bihtážiid čállit maid dušše sin joavkkus de dovdet. Dáinna geahččala Juho-Sire váikkuhit sihke teáhtera dekoloniseremii ja geavahit teáhtera reaidun dekoloniseret máilmmi.

Dette er en scenetekst. Den skal ikke settes opp. Den skal leses høyt i fellesskap. I boka finnes du oppskrift på hvordan det kan gjøres. Med denne kunstfaglige publikasjonen vender Siri Broch Johansen tilbake til urteateret som kunsten å fortelle fram en historie i fellesskap. Vi har ikke sett noen andre bøker i akkurat denne sjangeren før.

Målet med boka er å få grupper av folk til å lese fram historien om Sabmie Ovttastuvvon Siiddat i fellesskap, og kanskje skrive noen nye scener som bare de kjenner. Dette er både et forsøk på å bidra til å dekolonisere teateret, og på å bruke teater til dekolonisere verden utenfor.

Nordsamisk tekst.

ISBN: 978-82-8263-527-1. ČálliidLágádus, 2023. Spiralrygg. 295.-(kan kjøpes gjennom Gavpi og Biblioteksentralen)

Søssa Jørgensen & Geir Tore Holm: En kopp gir ti tilbake/One cup gives ten in return – samarbeid/collaborations 1992-2022

Boka dokumenterer og reflekterer kunstner paret Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm sine
samarbeidsprosjekter gjennom tre tiår.

En kopp gir ti tilbake er en gjennomgang av
praksisen og stedene i kunstnerskapet og viser samtidig en epoke i nyere kunsthistorie i
Norge. 90-tallet behandles gjennom hjemmegalleriet Balkong i Trondheim og Oslo, 2000-tallet i det evigvarende stedskunstsamarbeidet Sørfinnset skole/the nord land i Gildeskål, Nordland og det siste tiåret, gården Øvre Ringstad i Skiptvet, Østfold.

«De skaper engasjement. Ofte tar prosjektene nyskapende form på den måten at det tilsynelatende enkle egentlig er lag på lag av sensitivitet forankret i kontekst. Med finurlige vrier og kritiske og multifasetterte blikk blir både eksistensielle og universelle spørsmål koblet opp til deg, meg, sted, her og nå.» Karolin Tampere, medredaktør.

Tekstbidrag av Liv Nimand Duvå, Per Gunnar Eeg-Tverbakk, Anne Karin Jortveit, Camila Marambio, Sigbjørn Skåden, Karolin Tampere og Tor Eystein Øverås.

Boka har tekst på norsk og engelsk.

Kunstnerne som ble bønder (Eirik Zeiner Henriksen, Kunstkritikk, 03.10.2022).

ISBN: 978-82-693095-0-8. Balkong, 2022. 175 s. Heftet. 300.- (kan kjøpes gjennom Tronsmo )

Laila Gunilla Wilks: Åarjelsaemien gapta

Lærebok om å sy sørsamisk kofte.

Boka gir et kort historisk innblikk om tradisjonelle sørsamiske kofter og hvordan sy en kvinne- og mannskofte; valg av materiale, mønsterlaging og syinga steg-for-steg.

Boka er skrevet for elever på videregåendetrinn, men passer også for andre som er interessert i å lære å sy gapta.

Sørsamisk tekst.

Gærjesne Åarjelsaemien gapta åadtjoeh åenehks histovrijes goerkelimmie aerpievuekien åarjelsaemien gapta bïjre, jïh guktie maahtah nyjsenæjja- jïh gaarmanæjja-gaptam gåarodh; gaptese veeljedh, maallh darjodh jïh gåarodh, sïlleste sïllese.

Gærjam learoehkidie jåarhkeskuvlesne sjeahta, mohte aaj gaajhkesidie gieh sijhtieh lïeredh guktie åarjelsaemien gapta maahtah gåarodh.

ISBN: 978-82-329-0135-7. Davvi girji, 2023. 64 s. Innb. 250.- (kan kjøpes gjennom Gavpi og Biblioteksentralen)

Hanne-Lena Wilks: Boengeskuvmie åarjelsaepmesne

Bok om sørsamiske barmkleder.

Den gir et kort historisk innblikk om tradisjonelle sørsamiske barmkleder, og hvordan sy et barmklede. Omvalg av materiale,  mønsterlaging og syinga steg-for-steg.

Boka er skrevet for elever på videregåendetrinn, men passer også for andre som er interessert i å lære å sy boengeskuvmie.

Sørsamisk tekst.

Boengeskuvmie åarjelsaepmesne åadtjoeh åenehks histovrijes goerkelimmie aerpievuekien åarjelsaemien boengeskuvmie bïjre, jïh guktie maahtah boengeskuvmie gåarodh; maallh darjodh jïh gåarodh, sïlleste sïllese. Gærjam learoehkidie jåarhkeskuvlesne sjeahta, mohte aaj gaajhkesidie gieh sijhtieh lïeredh guktie åarjelsaemien boengeskuvmie maahtah gåarodh.

ISBN: 978-82-329-0134-0. Davvi girji, 2023. 68 s. Innb. 250.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralenog Gavpi)

Katarina Pirak Sikku: Árbbehárpo – Arvstrådarna

Kunstner og forfatter Katarina Pirak Sikku har gjort et dypdykk i den svenske rasebiologien og andre lysskye hendelser i Sápmi og har skrevet sin egen personlige fortelling om den.

Boka er en krønike over hennes egen slekt – Pirak og Klemmetsson – der hun søker forklaringen til reaksjoner og relasjoner. Boka forteller også om hennes kunstnerskap, om de valg hun har gjort for å utvikle seg og leve som yrkesaktiv kunstner.

Linnea Axelsson har skrevet forordet til boka. Der skriver hun :

«Att denna bok heter just Árbbehárpo är inte konstigt. Katarina Pirak Sikkus konstnärskap är påtagligt präglat av samisk historia, och de etiska frågor det innebär. Men också, eller kanske just därför, av en vilja att frigöra sig från arvets trådar och leta efter en egen plats och relation till dem. Mot rasbiologernas kyla ställer konstnären Katarina Pirak Sikku mänsklig värme. Mot den kliniska omsorgen för måtten och tabellerna ställer hon en omsorg som går från människa till människa, via handen och traditionen, genom en stor kunskap om de undersökta samernas liv och historia. «

Svensk tekst.

Djupdykning i rasbiologin – nu som personlig berättelse (Eva Åström, Västerbotten Kurien, 01.02.23)

Katarina Pirak Sikku – i rasbiologernas spår (Sveriges Radio, 10.03.20)

ISBN: 378-91-983417-1-3. KulaCultura, 2023. 247 s. Innb. 768.- (kan kjøpes gjennom Bokus og Adlibris blant andre)

Egil Utsi: Medisinsk lommeparlør – norsk -samisk

Ny utgivelse av Medisinsk lommeparlør – norsk – samisk (1998).

I denne lommeparløren som retter seg mot helsearbeidere, er det 1150 ord, samt 100 vanlige medisinske uttrykk oversatt til samisk.

Sátnelistu lea oaivvilduvvon dearvvasvuodabargiide. Das leat 1150 sáni dárogielas sámegillii ja dasa lassin leat 100 dábálas medisiinnalas dadjanvuogi jorgaluvvon sámegillii.

ISBN: 978-82-329-0564-5. Davvi girji, 2023. 80 s. Heftet. 115.-

Aino Hivand: Njoammeleallin/Hareliv

Billedkunstner og forfatter Aino Hivand har gitt ut ny tospråklig bok for barn. Denne handler om haremor og hennes to sommerunger.

Hareliv er ikke bare sommer og fryd. Det er mange farer som lurer. Gjennom harefamiliens betraktninger og observasjoner trekkes leseren med i det spennende harelivet.

«Når livet føles tungt og svart, husk da at livet også inneholder gleder i alle regnbuens farger.» Haremor husker sin egen mors ord når hun skal trøste sine egne etter skuffende opplevelser.

Hivand har tidligere gitt ut barnebøkene Čoarvevieksá lieđđeriemut (2004), Atrata (2014), og Garjjáid gižžu/Ravnenes kamp (2016). Alle på Rauni Magga Lukkaris forlag Gollegiella. Lukkari har også oversatt bøkene til nordsamisk.

Boka er gjennomillustrert av forfatteren.

Govvadáiddár ja girječálli Aino Hivand lea almmuhan ođđa guovttegielat govvagirjji mánáide. Dát lea njoammeleadni ja su guovtti geassečivga birra.

Njoammeleallin ii leat dušše geassi ja árvvu. Dat leat máŋggat váralašvuođat mat deaividit njoammelbearraša. Njoammeleatni ja čivgga guokte vásáhusaid mielde beassat mielde gelddolaš njoammeleallimii.

«Soames háve go eallin dovdo lossadin ja gámisin, muitte dalle ahte eallimii gullá maiddái illu ja buot árvedávggi ivnnit.» Njoammeleadni muitá iežas eatni sániid go galgá jeđđet iežaset maŋŋá váivves vásáhusaid. 

ISBN: 978-82-92473-41-2. Gollegiella, 2023. 43 s. Innb. 320.- (kan bestilles gjennom gollegiella@online.no eller gjennom Biblioteksentralen)

Sven Henriksen: Pappas lille gutt

Sven Henriksen har gitt ut en selvbiografisk roman om liten gutt som vokser opp med en far han er redd for, i et religiøst miljø han opplever å ikke bli godtatt i.

Johannes er seks år da han for første gang utsettes for farens fysiske vold, en vold som skal vare i ti år mens mor, menighet og vennekrets snur ryggen til.

Sytten år gammel utstøtes Johannes fra sekten Jehovas Vitner på grunn av at han har stått fram som homoseksuell og har fortalt rådet av «de eldste» i menigheten om farens handlinger. I Oslo finner han friheten og det livet han har lengtet etter, et liv som skal vise seg å være hardt og nådeløst.

Dette er en fortelling om hvordan sosial kontroll i religiøse sekter kan knekke et menneske og skade det for livet, men også om lys, håp og et modig menneske som maktet å reise seg om og om igjen, og ikke minst en kjærlig og klok mormor som reddet et skamslått lite menneske ut av fundamentalismens klør.

Om barndommen: – Var livredd (Cecilie Gjerken Rakke, 11.04.23, Dagbladet)

Sven Henriksen (Drivkraft, NRK, 24.04.23)

ISBN: 978-82-93844-26-6. Skamløst forlag, 2023. 158 s. Innb. 399.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen og Adlibris blant andre)