Ájddo – reflektioner kring biologisk mångfald i renarnas spår – en kunskapssammanställning om renar och renbete

I rapportens första del går Weronika Axelsson Linkowski igenom den vetenskapliga litteraturen om renbetet och dess påverkan på landskapet och den biologiska mångfalden. I den andra delen redovisar Kajsa Kuoljok och Ann-Catrin Blind den traditionella kunskap om renen och renbetet de fått fram genom att intervjua olika renskötare. Redaktörer är Håkan Tunón och Brita Stina Sjaggo.
Ájddo (gratis tillgänglig via CBM)
ISBN (felaktigt) 978-91-85352-00-0. Uppsala : Centrum för biologisk mångfald, 2012. 83 s

Vid foten av fjället – forskning om samernas historia och samhälle


Artiklarna i Vid foten av fjället berör två tematiska områden som är mycket angelägna för det samiska samhället. Det handlar om rättigheter och kunskapsöverföring. Idag tvingas rennäringen att ändra sin verksamhet i takt med att externa krafter i form av jord- och skogsbruk, gruvnäring, vind- och vattenkraft, vägbyggen, järnvägar, rovdjuroch turistverksamhet försvårar deras möjligheter att bedriva sitt värv.
Tre av texterna behandlar den historiska bakgrunden till dessa konflikter, svårigheterna att komma överens med Norge om beteslanden och Sveriges underlåtenhet att underteckna konventionen ILO 169 om urfolks rättigheter. Ett av de viktigaste argumenten för väsentligheten av samisk forskning är att det saknas kunskap. Det gäller inte minst den breda allmänheten. Det finns två viktiga sammanhang att erbjuda en bättre och mer nyanserad kunskapom det samiska samhället. Det ena är skolan som genom sin undervisning har en unik möjlighet att på bred front förändra kunskapsläget, det andra är media. Två texter analyserar den bild av det samiska som ges i svenska läroböcker och av Sveriges Television. Redaktör är Peter Sköld.
ISBN 978-91-7459-498-0. Umeå : Centrum för samisk forskning, Umeå universitet, 2012.  284 s.  275:-