Anny Haugen: Samisk husflid i Finnmark

Anny Haugens bok Samisk husflid i Finnmark ble første gang utgitt i 1987. Etter mange forespørsler foreligger den nå i et nytt opptrykk.

 Boka er en unik samling av samisk tekstilhåndverk med arbeidsbeskrivelser, oppskrifter og mønster til forskjellige drakter, vevde belter og bånd, flettede snorer, votter og grener.

Boka er en faksimileutgave av boka fra 1987.

ISBN 978-82-529-3364-2. Tun, 2011. 208 s. 399,- (kan også kjøpes fra bl.a. haugenbok.no)

Gunvor Guttorm: Duodjáris duojárat – duddjon ealiha duodjedigaštallama

Artikkelsamlingen tar for seg duodji (samisk husflid) fra ulike synsvinkler. Hvordan man tolker ordet duodji?  Hvilket innhold som legges i begrepet, påvirker også våre holdninger til duodjien. Boka undersøker hvordan tradisjonell og urfolks kunnskap kommer frem i utøvingen av og debatten om duodji.

Boka er for dem som teoretisk og praktisk jobber med duodji på høgskole- og universitetsnivå. Boka passer også for andre duodjiinteresserte og for dem som fra duodjiens og duodjiutøvingens synsvinkel ønsker å undersøke hva tradisjonell kunnskap, kreativitet og likestilling er. Nordsamisk tekst.

Artihkkalčoakkáldat guorahallá duoji máŋggabealát geahčasta-gain. Mo sáhttá áddet duodji-sáni, ja mo mii áddet duoji, vuolgá das mo mii geahččat dan. Makkár sisdoalu bidjat doahpagii, váikkuha maid min guottuide duodjái. Girji guoráhallá mo árbe- ja álgoálbmotdiehtu boahtá ovdan duddjomis ja duddjoma digaš-tallamis.

Girji lea sidjiide geat barget teorehtalaččat ja praktihkalaččat dujiin allaskuvlla- ja universi-tehtadásis. Girji heive maiddái eará duodjeberošteaddjiide ja sidjiide geat háliidit duoji ja duddjoma geahčastagas guora-hallat mii lea árbediehtu, hutkái-vuohta ja ovttadássásašvuohta.

ISBN: 978-82-7374-815-7. Davvi girji, 2010. 188 s. 240.-

Svein Lund: Ruovebargu sámi árbevierus/Metallarbeid i samisk tradisjon

Bokas formål er å gjøre samiske tradisjoner innen metallarbeid kjent og å gi muligheten til å revitalisere dette i undervisningen. Innholdet omhandler for det meste metallarbeid og metallene messing, kopper og bronse.

Boka er først og fremst skrevet for videregående skole, men kan også brukes av andre  som interesserer seg for samisk metallarbeid eller samisk kulturhistorie. Boka gir et samisk perspektiv på mekaniske fag og temaer innen metallarbeid i naturbruk, reindrift, formgivingsfag og duodji. Også for faget kulturkunnskap har boka opplysninger om dette temaet.

Tekst på nordsamisk og norsk.

Girjji ulbmil leat dahkat dovddusin sámi metállabargoárbevieru ja addit vejolašvuođa ealáskahttit dan oahpahusas. Sisdoallu lea eanaš ruovdebarggu ja veahá meissega, veaikki ja bronssa birra.

Girji lea vuosttažettiin čállon joatkkaoahpu várás, muhto lea maiddái jurddašuvvon eará skuvlašlájaide ja earáide geat beroštit sámi metállabarggus dahje sámi kulturhistorjjás. Girji addá sámi perspektiivva mekánalaš fágaide ja metállabargofáttáide luonddudoallo-, boazodoallo-, hábmenfága- ja duodjesurggiin. Maiddái sámi kulturmáhttofágii leat girjjis dieđut dán fáttá birra.

ISBN: 978-82-7374-756-3. Davvi girji, 2009. 144 s. 190.-

Gunnvor Guttorm & Solveig Labba: Ávdnasis duodjin – dipmaduodjesanit

avnadsisEn  ordbok både for duodjiutøvere og for alle som har interesse for språk. Boka er gjort ut ifra en duodjiutøvers øyne. Ordene følger duodjiprosessen, fra skaffing av materiale til ferdig duodji.

Boken er illustrert. I slutten av boka finnes også en alfabetisk ordliste med sidehenvisning. Boken er på nordsamisk.

ISBN 978-82-90625-60-8 . DAT os, 2008. 195 s. Pris: 195.-