Marie-Lisbet Amundsen & Monica Bjerklund: Alle barn burde ha en som Áhkku/Gaajhkh maanah lin byöreme dagkeres Aahkam utnedh/Juohkka mánájn galgaj dakkára ahkko/Buot mánáin galggaši leat dakkár Áhkku

Dette er en bildebok som er ment som utgangspunkt for samtaler med barn om vold og overgrep, men den kan også åpne for samtaler om andre tema, som for eksempel mobbeproblematikk. Det er ofte vanskelig å snakke med barn om sårbare tema som dette, og det anbefales derfor at den voksne først tar seg tid til å lese veiledningen bak i boken.

Boken er på lulesamisk, sørsamisk, nordsamisk og bokmål.

Målet er å åpne for samtaler om vold og overgrep (Elin Margrethe Wersland, 03.03.22, Ságat)

Guvviegærja mij edtja våaroeminie årrodh maanajgujmie soptsestidh vædtsoesvoeten jïh daaresjimmiej bïjre, men maahta aaj soptsestimmieh jeatjah teemaj bïjre rïhpestidh, goh dåeriesmoerh
irhkeminie. Daamtaj geerve maanajgujmie sååjrehke teemaj bïjre soptsestidh goh daate, jïh dan åvteste juvnehtibie geerve almetje voestegh asta bïhkedimmiem lohkedh gærjan minngiegietjesne. Gærja tjaalasovveme julevsaemien, åarjelsaemien, noerhtesaemien jïh daaroengïelesne.

Dát la gåvvågirjje mij máhttá vuodon liehket ságastallamijda mánáj vahágahttema ja råhtsatjime birra. Dat máhttá aj rahpat ságastallamijda ietjá tiemáj gáktuj, duola dagu givsedimgássjelisvuoda. Álu l gássjel sáhkadit mánáj vájvedahtte tiemáj birra, ja dajna oajvvadip ållessjattuk vuostak bagádallamav girje maemusán låhkå. Girjje l tjáleduvvam julevsámegiellaj, oarjjelsámegiellaj, nuorttasámegiellaj ja dárogiellaj.

Dát lea govvagirji man sáhttá atnit vuoun go ságastallá mánáiguin veahkaváldima ja rihkkumiid birra. Dat sáhttá maid rahpat vejolašvuoa ságastit eará temáid, ovdamearkka dihte givssideami birra. Lea dávjá váttis ságastit mánáin dákkár váivves temáid birra, ja danin ávžžuhuvvo ahte ollesolbmot váldet áiggi lohkat bagadusa, man gávdná girjji loahpas. Girji lea cállojuvvon julevsámegillii, lullisámegillii, davvisámegillii ja dárogillii.

ISBN: 978-82-8104 498 2. Orkana, 2022. 72 s. Innb. 349.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen, Adlibris blant andre)

Elin Marakatt: Lilli, Lávre jah Sájvvuoålmmage/Lilli, Lávre och Saivofolket

Elin Marakatts andre bok om Lilli.

Det er sensommer i Sápmi. Lillis lillebror Lávre er nå to år. Mamma og farfar tar dem med til moltemyra. Farmor som bor i nordlyset er med dem gjennom den fine bøtta Lilli har arvet. Hun er ivrig og vil bli like dyktig som farmor i bærplukking. Alle er opptatte med sitt og ser ikke at Lávre gir seg i vei på egen hånd og forsvinner. Han blir funnet av en Saivofugl som blir tilstrukket av den røde dusken på guttens lue og fuglen fører Lávre til det hemmelige Saivofolket.

Tekst på umesamisk og svensk. Illustrert av Anita Midbjer. For aldersgruppen 3-6 år.

ISBN: 9789188701787. Ndio Kultur Kommunikation, 2021. 26 s. Heftet. ( Kan kjøpes gjennom Adlibris)

Liv Tone Boine: Eallit 1

Første bok i en serie på nordsamisk for småbarn om forskjellige dyr og dere lyder. Denne boka er viet dyr på gården – kjæledyr og husdyr.

Å snakke sammen med barna om innholdet i bildene fremmer barnets språkutvikling og kunnskapstørst.

Boka er illustrert av Sunna Kitti.

Eallit lea girjeráidu mas oahpat iešguđetlágan elliid namahusaid ja daid jietnadagaid. Dán vuosttas girjjis leat iešguđetlágan dálu- ja biepmohaseallit.

Juohke ealli doaba lea čállon go lea ovtta-, guovtti- dahje eanet elliid birra sáhka vai mánát árrat ohppet mo sánit sodjet.

Girjjis leat elliid njiŋŋelasaid-, varrásiid- ja čivggaid namahusat. Dat leat sirrejuvvon dáid ivnniiguin.

Ságastallan govaid birra ovddida máná giela ja diehtoáŋgirvuođa.

ISBN: ISBN: 978-8282-63-47-55.ČálliidLágádus, 2021. 36 s. Innb. 195.- (kan kjøpes gjennom Gavpi og Biblioteksentralen)

Elin Marakatt: Lilli, Lávre ja Sájvvoálmmuk/Lilli, Lávre och Saivofolket

Elin Marakatts andre bok om Lilli.

Det er sensommer i Sápmi. Lillis lillebror Lávre er nå to år. Mamma og farfar tar dem med til moltemyra. Farmor som bor i nordlyset er med dem gjennom den fine bøtta Lilli har arvet. Hun er ivrig og vil bli like dyktig som farmor i bærplukking. Alle er opptatte med sitt og ser ikke at Lávre gir seg i vei på egen hånd og forsvinner. Han blir funnet av en Saivofugl som blir tilstrukket av den røde dusken på guttens lue og fuglen fører Lávre til det hemmelige Saivofolket.

Tekst på lulesamisk og svensk. Illustrert av Anita Midbjer. For aldersgruppen 3-6 år.

Oppfølger til Lilli, áddjá ja gouovsagis /Lill, farfar och norrskenet (2020). Boka er gitt ut på en rekke samiske og finske språk sammen med svensk.

ISBN: 9789188701749. Ndio Kultur Kommunikation, 2021. 26 s. Heftet. ( Kan kjøpes gjennom Adlibris)

Elin Marakatt: Lilli, Lávre jïh Saajvh/Lilli, Lávre och Saivofolket

Elin Marakatts andre bok om Lilli.

Det er sensommer i Sápmi. Lillis lillebror Lávre er nå to år. Mamma og farfar tar dem med til moltemyra. Farmor som bor i nordlyset er med dem gjennom den fine bøtta Lilli har arvet. Hun er ivrig og vil bli like dyktig som farmor i bærplukking. Alle er opptatte med sitt og ser ikke at Lávre gir seg i vei på egen hånd og forsvinner. Han blir funnet av en Saivofugl som blir tilstrukket av den røde dusken på guttens lue og fuglen fører Lávre til det hemmelige Saivofolket.

Tekst på sørsamisk og svensk. Illustrert av Anita Midbjer. For aldersgruppen 3-6 år.

Oppfølger til Lilli, aajja jïh goeksegh /Lill, farfar och norrskenet (2020). Boka er gitt ut på en rekke samiske og finske språk sammen med svensk.

ISBN: 9789188701770. Ndio Kultur Kommunikation, 2021. 26 s. Heftet. . ( Kan kjøpes gjennom Adlibris)

Elin Marakatt: Lilli, Lávre ja sáivoálbmot/Lilli, Lávre och Saivofolket

Elin Marakatts andre bok om Lilli.

Det er sensommer i Sápmi. Lillis lillebror Lávre er nå to år. Mamma og farfar tar dem med til moltemyra. Farmor som bor i nordlyset er med dem gjennom den fine bøtta Lilli har arvet. Hun er ivrig og vil bli like dyktig som farmor i bærplukking. Alle er opptatte med sitt og ser ikke at Lávre gir seg i vei på egen hånd og forsvinner. Han blir funnet av en Saivofugl som blir tilstrukket av den røde dusken på guttens lue og fuglen fører Lávre til det hemmelige Saivofolket.

Tekst på nordsamisk og svensk. Illustrert av Anita Midbjer. For aldersgruppen 3-6 år.

Oppfølger til Lilli, áddjá ja guovssahas /Lill, farfar och norrskenet (2020). Boka er gitt ut på en rekke samiske og finske språk sammen med svensk.

ISBN: 9789188701756. Ndio Kultur Kommunikation, 2021. 26 s. Heftet. 26 s. ( Kan kjøpes gjennom Gavpi og Adlibris)

Anna Sofie Bull Kuhmunen: Bïenjh gujht hijven, bene maanah badth bööremes

Anna Sofie Bull Kuhmunen har gitt ut barneboka Bïenjh gujht hijven, bene maanah badth bööremes (hunder er bra, men unger er best). Den er en fortelling om adopsjon.

Rijta og Rigko er barnløs, men de har to hunder. Stadig vekk blir de spurt av sine søsken og naboer om de kan være barnevakt. De passer unger både her og der, og til slutt begynner de å behandle hundene sine som små unger. Det hadde vært så fint med egne unger, tenker de, og bestemmer seg for å adoptere et barn. Og endelig kommer den dagen da de kan legge ut på den lange reisen til Kina.

Sørsamisk tekst. Boka er illustrert av Nina Marie Andersen.

Kuhmunen har tidligere gitt ut En annan väntan – adoption i Saepmie – Sameland/Jeatjah vuertiemisnie – adopsjovne Saepmesne (2018) – en bok om adopsjon blant samiske foreldre.

ISBN: 978-82-7601-265-1. Idut, 2021. 48 s. 250.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen)

Jens Martin Mienna: Nilla ja Ádegáhttu Halloween/ Nilla og Atekatt Halloween

Jens Martin Mienna har gitt ut tredje bok om Nilla og Atekatt.

I denne boka  skal de ut å gå Halloween i mørket. Det er litt skummelt, men også gøy. Hvis alt går som de vil, da får de masse sukkertøy. Men hva hvis noe kommer, som et spøkelse. Hva skjer da?

Mienna har også laget en farge- og arbeidsbok til denne leseboka: Nilla ja Ádegahttu halloween ivdnen- ja bargogirji/ Nilla og Atekatt farge- og arbeidsbok.

For førskole/småtrinn. Illustrert av Peter Martin Mienna Hætta.

Nilla ja Ádegáhttu leaba olggos vuolgime seavdnjadin. Lea veahá issoras, muhto maiddái somá. Jus buot manná nugo háliideabe, de oažžube dievva njálgáid. Muhto naba jus juoga boahtá, nugo gopmi. Movt de? 

ISBN: 978-82-93781-02-8. Bárus, 2021. 40 s. Innb. 150.- (Kan kjøpes gjennom Gavpi og Biblioteksentralen)

Heidi Johansen: Oli rievssatbivddus

Nordsamisk oversettelse av Oli på rypejakt (2020).

Fortelling om den nysgjerrige finnmarksjenta Oli som er på rypejakt med mamma. Langt mot nord, der vidde møter fjellvann, har de overnattet i telt.

Bli med Oli og se hvordan det er å vokse opp i Arktis – der vill natur og dyreliv er rett utenfor døra der de bor.

Heidi Johansen er fra Alta og Oli på rypejakt er hennes forfatterdebut. For aldersgruppen 3-11 år.

Čáppa davvinorgalaš muitalus diehtoáŋgiris finnmárkkunieidda Oli birra, gii lea rievssatbivddus iežas etniin. Guhkkin davvin, doppe gos duottar ja jávrrit gávnnadit, leaba soai ijastallan tealttás.

Vuolgge Oli fárrui vai oainnát movt lea bajásšaddat Árktisas, gos lea buiga meahcci ja luonddugáhppálagat dasttán uvssa olggobealde.

ISBN:978-82-691913-2-5. Vilt forlag, 2021. 32 s. Innb. 399.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen)

Marit Alette Utsi: Geaidnostállu

Marit Alette Utsi fra Karasjok har gitt ut eventyrfortelling om Geaidnostállu (Veitrollet).
Boka er illustrert av Sunna Kitti.

Boka handler om barna som trosset sine foreldres formaninger og lekte på veien, der det kjører biler, busser, motorsykler og der det er farlig for dem.

Plutselig dukker det opp et stort troll under veien. Han har pesk på seg og samme slags stokk som bestemor bruker å ha stående i uthuset sitt.. Barna blir redde og springer hjem og gjemmer seg under senga. Der ligger de musestille. Bestemor kommer på besøk og spør barna om de leker gjemsel eller hva? Nei, de har sett et stort troll som kom opp under veien.

Bestemor ber barna om å komme og sitte sammen med henne, så skal hun fortelle om Per, en gutt som ble tatt av trollet som bor under veien.

Nordsamisk tekst. For aldersgruppen 6-9 år.

Dát lea máinnas stálu birra mii orui geainnu vuolde. Sunna Kitti lea herven girjji iežas illustrašuvnnaiguin.

Dán máidnasis gulat mánáid birra geat nággejedje stoahkat geainnu alde vaikko váhnemat gilde sin go doppe vudje nu olu biillat, busset, mohtorsihkkelat ja lei váralaš stoahkat doppe.

Fáhkka iđista stuorra stállu geainnu vuolde. Sus lea beaska badjelis ja dakkár soabbi mii áhku olgovisttis láve oidnot. Mánát ballájit ja viehkalit ruoktot ja čiehkádit seaŋgga vuollái. Doppe sii náđđájit áibbas jaska. Áhkku boahtá guossái ja jearrá mánáin ahte leat go sii čiehkástallamin?
Mánát muitalit iežaset oaidnán stálu.

Áhkku sihtá mánáid boahtit čohkkedit iežas lusa ja muitala Piera birra gean geaidnostállu doalvvui geainnu vuollái.

ISBN: 978-82-329-0163-0. Davvi girji, 2021. 48 s. Innb. 240.-