Susanna Davidson: Gullievoepte jïh dah golme beerh

Sørsamisk oversettelse av Goldielocks and the three bears (2012).

Davidson har skrevet en livlig og humoristisk gjenfortelling av eventyret om Gullhår og de tre bjørnene.  Den kan leses som en skrekkhistorie for små barn, som et komisk mysterium, eller for å lære ungene forskjellen mellom liten, stor og «akkurat passe».

Oversatt til sørsamisk fra engelsk av Johan Sandberg McGuinne.

Boka er gitt ut i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

Dïhte faavroes Gullievoepte vååjnoe goh dåajmijes nïejte. Menh ij leah badth dåajmijes. Dïhte lea vesties! Fïerhten biejjien lyjhkoe vestieslaakan dåermiedidh – goske ååpsen veerehke sjædta…

ISBN: 978-8293402-52-7. Gïelem nastedh, 2021. 47 s. Innb. (kan kjøpes gjennom Saemien sïjte og Biblioteksentralen)

Samiske stemmer i barnehagen

Fagbok som fokuserer på å ivareta urfolks rettigheter nedfelt i FNs barnekonvensjon. Etter rammeplan i 2017 skal alle barnehager formidle og gi barn kjennskap til samiske urfolks språk, verdier, historie og tradisjoner.

I boken møter du samiske kulturformidlere, ledere og barnehagelærere med lulesamisk, nord- og sørsamisk, skoltesamisk og sjøsamisk bakgrunn og perspektiver. Samisk historie, tradisjoner og kultur kan bidra til ny kunnskap om og refleksjon over måter å tenke medvirkning, danning og bærekraftig utvikling.

Boken handler om mer enn å formidle samisk historie, kultur og tradisjoner. Den formidler også ulike veier til kulturell, språklig og pedagogisk tenkning i barnehagen. Den handler om ulike innganger til kulturelt mangfold og hvordan kultursensitivitet kan bidra til respekt og likeverd. Forfatterne ønsker å inspirere til kritisk refleksjon og bidra til å videreutvikle den pedagogiske tenkningen som allerede finnes i dagens barnehager.

Boka henvender seg først og fremst til studenter på barnehagelærerutdanningen og ansatte i barnehagen. Boken henvender seg også til studenter på ulike kulturstudier og andre relevante utdanninger. Den er også interessant for forskere og andre interesserte.

Bente Fønnebø, Unni Jernberg og Anne-Lise Johnsen-Swart er redaktører.

Se utdrag fra boka: https://issuu.com/cdundervisning/docs/samiske_stemmer_i_barnehagen_bla_i_bok?e=0/85655863

ISBN:  978-82-02-66461-9. Cappelen Damm, 2021. 262 s. Heftet. 499.- (kan kjøpes gjennom Biblioteksentralen, Adlibris og haugenbok blant andre)